AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου: Θέση Εργασίας

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Πολιτικός Μηχανικός – Διοικητικός Λειτουργός

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη ενός Πολιτικού Μηχανικού – Διοικητικού Λειτουργού για τα γραφεία του στη Λευκωσία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος στην Πολιτική Μηχανική, εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ. Θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική και αγγλική γλώσσα και να είναι καλοί χειριστές προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως MS Office, διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Linkedin) κλπ. Πείρα σε θέματα χειρισμού βάσεων δεδομένων και οργάνωσης εκδηλώσεων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Μεταξύ άλλων, τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, εκτέλεση γενικών καθηκόντων που αρμόζουν στη θέση και σε σχέση με θέματα των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου, συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για μελέτες που αναλαμβάνει ο Σύλλογος, ετοιμασία σημειωμάτων, εκθέσεων και πρακτικών, υποβολή εισηγήσεων, διεκπεραίωση και μέριμνα για την υλοποίηση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Συλλόγου, διοργάνωση εκδηλώσεων και εκπαίδευσης, εκτέλεση γενικής φύσεως καθηκόντων σε σχέση με τον Τομέα Οικονομικών του Συλλόγου, καθώς και σε θέματα Λογιστηρίου και Πληροφορικής κλπ.

Θα προσφερθεί μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένη την αίτησή τους μαζί με πλήρες βιογραφικό σημείωμα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο email admin@spolmik.org με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον ΣΠΟΛΜΗΚ, τηλ. 22672866.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

Κατεβάστε την Αίτηση εδώ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Α.    Καθήκοντα και Ευθύνες: Κάτω από τη γενική εποπτεία του Προέδρου:

 • • Εκτελεί επιστημονικά, διοικητικά καθήκοντα σχετικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Συλλόγου
 • • Εκτελεί γενικά καθήκοντα που αρμόζουν στη θέση και που έχουν σχέση με θέματα των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου
 • • Συλλέγει, συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες για τις μελέτες που αναλαμβάνει ο Σύλλογος.
 • • Συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων, διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου.
 • • Χειρίζεται θέματα διοργάνωσης εκδηλώσεων, εκπαίδευσης, εγγραφών/διαγραφών Μελών ή άλλων συναφών υποθέσεων του Συλλόγου
 • • Εκτελεί γενικής φύσεως καθήκοντα, σχετικά με τον Τομέα Οικονομικών του Συλλόγου καθώς και σε θέματα Λογιστηρίου και Πληροφορικής.
 • • Υποστηρίζει και παρακολουθεί τις εργασίες του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, των Επαρχιακών Συμβουλίων και των Επιτροπών που συστήνει ο Σύλλογος για μελέτη τεχνικών / επιστημονικών θεμάτων
 • • Παρακολουθεί το έργο των εκπροσώπων του Συλλόγου στις διάφορες Επιτροπές/Οργανισμούς
 • • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με τη θέση του, που δυνατόν να του ανατεθούν.


Β.    Απαιτούμενα Προσόντα

 • • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο ως ήθελε καθοριστεί κατά την προκήρυξη της θέσης (σημ. Στην παρούσα προκήρυξη οι αιτητές θα πρέπει να είναι Πολιτικοί Μηχανικοί, εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ).
 • • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • • Ελάχιστη σχετική επαγγελματική πείρα ενός χρόνου

 

Σημειώσεις:

 • • Ο υπάλληλος θα εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Υπηρεσίας (8:00-15:30) επιπλέον ένα απόγευμα το μήνα, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τις 38 ώρες πενθήμερης εργασίας την εβδομάδα.
 • • Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ο υπάλληλος θα τυγχάνει εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα, σχετικά με τα καθήκοντά του.
 • • Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

Κατεβάστε την Αίτηση εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA