AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΣΠΑΒΟ: 18 Θέσεις Εργασίας

ΣΠΑΒΟ: 18 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία, Λεμεσός και Πάφος

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, λόγω επέκτασης των προγραμμάτων  του,  προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

(4) Θέσεις  Λειτουργών  για το Χώρο Φιλοξενίας Λευκωσίας

(3) Θέσεις Λειτουργού ΚΑΒ και Συμβουλευτικής για τη Λευκωσία ( Κλινικών Ψυχολόγων)

(1) Θέση Λειτουργού ΚΑΒ και Συμβουλευτικής για τη Λευκωσία ( Κοινωνικού Λειτουργού)

(2) Θέσεις Βρεφοκόμου/ Παιδοκόμου/ Νηπιαγωγού για το Χώρο Φιλοξενίας Λευκωσίας

(2) Θέσεις Βρεφοκόμου/ Παιδοκόμου/ Νηπιαγωγού για το Χώρο Φιλοξενίας Λεμεσού

(3) Θέσεις Λειτουργών για το Χώρο Φιλοξενίας Λεμεσού

(1) Θέση Βρεφοκόμου/ Παιδοκόμου/ Νηπιαγωγού για το Χώρο Φιλοξενίας Πάφου

(2) Θέσεις Λειτουργών για το Χώρο Φιλοξενίας Πάφου

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΦΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση

(4) Θέσεις  Λειτουργών  για το Χώρο Φιλοξενίας Λευκωσίας

(3) Θέσεις Λειτουργών για το Χώρο Φιλοξενίας Λεμεσού

(2) Θέσεις Λειτουργών για το Χώρο Φιλοξενίας Πάφου

Οι Χώροι Φιλοξενίας Λευκωσίας και Λεμεσού  λειτουργούν σε  24ώρη βάση / 7 ημέρες την εβδομάδα  με το σύστημα βάρδιας (ημερήσια, απογευματινή και νυκτερινή). Ο Χώρος Φιλοξενίας Πάφου λειτουργεί καθημερινά  μέχρι τις 16.00.

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €16,900.00 (μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Στελέχωση του Χώρου Φιλοξενίας
 2. Τήρηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του ΧΦ
 3. Ανάληψη και Διαχείριση περιπτώσεων εισδοχής φιλοξενούμενων
 4. Συναισθηματική υποστήριξη ή και παροχή συμβουλών
 5. Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες/ Φορείς/Οργανισμούς

6.Συνοδεία φιλοξενούμενων όταν κρίνεται αναγκαίο σε άλλες υπηρεσίες π.χ. Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Νοσοκομείο, κλπ)

 1. Υποβοήθηση στην εξεύρεση χώρου διαμονής ή και εργασιακής απασχόλησης φιλοξενούμενων
 2. Υποβοήθηση στην ετοιμασία αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση ή άλλους τύπους κοινωνικών παροχών και επιδομάτων.
 3. Δημιουργία ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων για τις φιλοξενούμενες ή και τα παιδιά τους
 4. Στελέχωση της 24ώρης Γραμμής 1440 κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του/της.
 5. Τήρηση αρχείου καταχωρήσεων και εντύπων
 6. Τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν το ΧΦ και τη γραμμή βοήθειας 1440.
 7. Συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες/ομάδες προσωπικού/συναντήσεις/επιτροπές και σε επιστημονική εποπτεία.
 8. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και άλλων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων για λογαριασμό του ΣΠΑΒΟ.
 9. Διοργάνωση, παροχή και υλοποίηση διαλέξεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων σε θέματα που σχετίζονται με το  ΣΠΑΒΟ.
 10. Εκπροσώπηση του ΣΠΑΒΟ σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.
 11. Εκτέλεση οποιαδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν από την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και  την Προϊστάμενη  του Χώρου Φιλοξενίας .

Απαιτούμενα Προσόντα

(α)Πανεπιστημιακό Δίπλωμα  στην Κοινωνική Εργασία/Ψυχολογία/Κοινωνιολογία από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο της Κύπρου ή/ και του εξωτερικού

(β)Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Επαγγελματιών του κλάδου όπου ισχύει

(γ)Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

(δ)Άδεια οδήγησης ΙΧ

(ε)Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα

(α) Μεταπτυχιακός Τίτλος σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες

(β) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία  επιπλέον προσόν

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες

(α) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(β) Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(γ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(δ)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(ε) Μεθοδικότητα

(στ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

(ζ) )Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα

σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό    πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

(δ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.
 2. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.
 3. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη
 4. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία σε κλειστό φάκελο:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα / Μεταπτυχιακό / ή άλλο Δίπλωμα

(β)  Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο επαγγελματιών όπου ισχύει

(γ) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(δ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ε) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(στ) Βιογραφικό Σημείωμα

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος :

(α) θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

ή

(β) ταχυδρομικός στην ταχυδρομική θυρίδα Τ.Θ. 20422, 2152 Λευκωσία, Κύπρος

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Λειτουργού Χώρου Φιλοξενίας (Πόλη)».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 26 Οκτωβρίου 2020   , ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@domviolence.org.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”                                          

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΚΑΒ ( ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ)  ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση

(3) Θέσεις Λειτουργού ΚΑΒ και Συμβουλευτικής για τη Λευκωσία ( Κλινικών Ψυχολόγων)

(1) Θέση Λειτουργού ΚΑΒ και Συμβουλευτικής για τη Λευκωσία ( Κοινωνικού Λειτουργού)

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €16,900.00 (μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δράστες και σε θύματα  ενδοοικογενειακής βίας

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Τήρηση των εσωτερικών  κανονισμών λειτουργίας του ΚΑΒ και Συμβουλευτικής Παρέμβασης
 2. Ανάληψη και Διαχείριση περιπτώσεων αιτημάτων συμβουλευτικής
 3. Ανάληψη προσωπικών ραντεβού με άτομα που επικοινωνούν ή που παραπέμπονται για
 4. συμβουλευτική
 5. Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες/ Φορείς/Οργανισμούς
 6. Στελέχωση της 24ώρης Γραμμής Βοήθειας 1440 κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του/της.
 7. Τήρηση αρχείου καταχωρήσεων και εντύπων
 8. Τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τα Ατομικά Ραντεβού και τη Γραμμή Άμεσης Βοήθειας 1440.
 9. Σχεδιασμός συμβουλευτικών προγραμμάτων για θύματα και δράστες
 10. Συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες/ομάδες προσωπικού και σε επιστημονική εποπτεία.
 11. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και άλλων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων για λογαριασμό του ΣΠΑΒΟ.
 12. Διοργάνωση, παροχή και υλοποίηση  διαλέξεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων σε θέματα που σχετίζονται με το  ΣΠΑΒΟ.
 13. Εκπροσώπηση του ΣΠΑΒΟ σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.
 14. Ετοιμασία άρθρων, μελετών και δημοσιευμάτων
 15. Εκτέλεση οποιαδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν από την Επιστημονική  Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και  την Προϊστάμενη  του Χώρου Φιλοξενίας .

Απαιτούμενα Προσόντα

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην  Ψυχολογία / Κοινωνική Εργασία

(β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία

(γ)Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων και στον κατάλογο των Κλινικών Ψυχολόγων που τηρείται από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου / Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών

(δ)Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής  Γλώσσας

(ε)Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

(στ)Άδεια οδήγησης ΙΧ

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα

(α) Μεταπτυχιακός Τίτλος σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς

(β) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες

(α) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(β) Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(γ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(δ)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(ε) Μεθοδικότητα

(στ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

(ζ) )Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό    πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

(δ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.
 2. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.
 3. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη
 4. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία σε κλειστό φάκελο: 

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα / Μεταπτυχιακό / ή άλλο Δίπλωμα

(β)  Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο επαγγελματιών

(γ) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(δ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ε) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(στ) Βιογραφικό Σημείωμα

 

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος :

(α) θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

ή

(β) ταχυδρομικός στην ταχυδρομική θυρίδα Τ.Θ. 20422, 2152 Λευκωσία, Κύπρος

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Λειτουργού ΚΑΒ και Συμβουλευτικής».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 26 Οκτωβρίου 2020   , ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@domviolence.org.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”                                          

 

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση

(2) Θέσεις Βρεφοκόμου/ Παιδοκόμου/ Νηπιαγωγού για το Χώρο Φιλοξενίας Λευκωσίας

(2) Θέσεις Βρεφοκόμου/ Παιδοκόμου/ Νηπιαγωγού για το Χώρο Φιλοξενίας Λεμεσού

(1) Θέση Βρεφοκόμου/ Παιδοκόμου/ Νηπιαγωγού για το Χώρο Φιλοξενίας Πάφου

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €14,300  ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την επαφή, τη φροντίδα και την εκπαίδευση βρεφών και παιδιών που φιλοξενούνται μαζί με τις μητέρες τους σε Χώρους Φιλοξενίας, λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Είναι με κυλιόμενό ωράριο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 38-40 ώρες εβδομαδιαίος. Ο/Η λειτουργός καλείται να παρουσιαστεί οποιαδήποτε ώρα/ημέρα κριθεί αναγκαία η παρουσία του για φύλαξη παιδιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Βοηθά στην ολόπλευρη ανάπτυξη (σωματική, νοητική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική) των παιδιών, εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους.
 2. Παρέχει φροντίδα σε βρέφη, νήπια και παιδιά σε θέματα ατομικής υγιεινής και διατροφής
 3. Αναλαμβάνει και Επιβλέπει την σωματική καθαριότητα των νηπίων , βρεφών και παιδιών
 4. Φροντίζει για την αγωγή παιδιών με ιδιαιτερότητες.
 5. Υποβοηθά στην ετοιμασία του φαγητού και στο τάισμα βρεφών και νηπίων όπου χρειάζεται
 6. Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων των παιδιών.
 7. Παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.
 8. Σχεδιάζει και Υλοποιεί πρόγραμμα αγωγής και δραστηριοτήτων για τα παιδιά ( πχ Γλωσσική εξέλιξη , Ζωγραφική , Κολάζ , Κατασκευές , Θεατρικό παιχνίδι , Λογοτεχνία, Χειροτεχνία, Μουσική , Περιβαλλοντική αγωγή ,Αισθητηριακή αγωγή , Διατροφή,  Κουκλοθέατρο, Χορός , Επιτραπέζια, κλπ) με στόχο τη δημιουργική απασχόληση
 9. Υποβοηθάει στο διάβασμα
 10. Παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση στις μητέρες για θέματα διαβίωσης που αφορούν το παιδί, κατόπιν συνεννόησης με τον/η υπεύθυνο/η προϊστάμενο και λειτουργό της περίπτωσης.
 11. Αναλαμβάνει την επίβλεψη των παιδιών σε περιπτώσεις όπου οι μητέρες χρειάζεται να μετακινηθούν από τους Χώρους Φιλοξενίας ( πχ Εργασία, εξωτερικές εργασίες, νοσηλεία κλπ).
 12. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Οργανισμού
 13. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από την Επιστημονική  Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και  την Προϊστάμενη  του Χώρου Φιλοξενίας .

Απαιτούμενα Προσόντα: 

(α)Δίπλωμα ή Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή Ίδρυμα της Κύπρου ή/ και του εξωτερικού

(β)Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

(γ)Άδεια οδήγησης ΙΧ

(δ)Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα

(α) Μεταπτυχιακός Τίτλος σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες

(β) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

(α) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(β) Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(γ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(δ)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(ε) Μεθοδικότητα

(στ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

(ζ) )Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα

σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής

πορνογραφίας.

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό    πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

(δ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.
 2. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη
 3. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία σε κλειστό φάκελο: 

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα / Μεταπτυχιακό / ή άλλο Δίπλωμα

(β) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(γ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(δ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(ε) Βιογραφικό Σημείωμα

 

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος :

(α) θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

ή

(β) ταχυδρομικός στην ταχυδρομική θυρίδα Τ.Θ. 20422, 2152 Λευκωσία, Κύπρος

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Λειτουργού ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 26 Οκτωβρίου 2020  , ώρα 14.30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@domviolence.org.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”               

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA