AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται SEO Manager

Ζητείται SEO Manager – Λεμεσός

Απαιτήσεις υποψηφίων:

Βασικές γνώσεις HTML

Γνώση και εξοικείωση με το Yandex Metrica, το Google Analytics

Γνώση της αλγοριθμικής εργασίας ανώτερων συστημάτων

Ικανότητα να εφαρμόσετε παράγοντες κατάταξης και τον αντίκτυπό τους στην επισκεψιμότητα του ιστότοπου

Γνώσεις πώς να φέρνετε στους προγραμματιστές την ανάγκη για τεχνολογία ή άλλα σημεία SEO, όταν το εξηγώ στη γλώσσα προγραμματισμού

Ικανός να λαμβάνει υπόψη τις βασικές αρχές της βιωσιμότητας και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τη συμπεριφορά του χρήστη και τη μετατροπή

Δημιουργία τέχνης με πλήρεις τεχνικούς, SEO και ολοκληρωμένους ελέγχους ιστότοπου

Η τέχνη της σύνθεσης ΤΖ για σημασιολογία, αντιγράφους, διαχειριστές περιεχομένου, προγραμματιστές και σχεδιαστές, δηλαδή. έργο τέχνης με εντολή

Η τέχνη της σύνταξης μιας έκθεσης για το έργο που έγινε – brush and fact

Γλώσσες – Αγγλικά, Ελληνικά

Προϊόν – διαδικτυακός τζόγος

Έδαφος – κύρια εστίαση σε Ασία, Αφρική

Ιεραρχία – προγραμματιστές (τεχνική υποστήριξη), τοπικός διαχειριστής περιεχομένου και διαχειριστής SEO, διαχειριστής. Send your CV at: atmichalis@gmail.com

**************************************************************

Candidate requirements:

Basic HTML knowledge

Knowledge and familiarity with Yandex Metrica, Google Analytics

Knowledge of algorithmic work of higher systems

Know and be able to apply ranking factors and their impact on site traffic

Know how to bring to the programmers the need for technology or other SEO points, when I explain this in the programming language

Able to take into account the basic principles of viability and how it affects the behavior of the user and the conversion

Make art with full-fledged technical, SEO and comprehensive site audits

The art of composing TZ for semantics, copyists, content managers, programmers and designers, ie. art work with command

The art of preparing a report on the work done – brush and fact

Languages – English, Greek

Product – online gambling site

Territory – main focus Asia, Africa

Command – developers (tech support), local content manager and SEO manager, manager

Send your CV at: atmichalis@gmail.com

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA