AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων: Έκτακτες Θέσεις Εργασίας

Τμήμα Αναπτύξεως: Έκτακτες Θέσεις Εργασίας 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020 ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προκύπτει ανάγκη για απασχόληση ενός (1) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Κλ. Α9, Α11 και Α12) και τριών (3) Τεχνικών Μηχανικών (Κλ. Α5 2η βαθμίδα, Α7, A8(i)) καθορισμένης διάρκειας για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας. Η απασχόληση αφορά χρηματοδοτούμενη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και η μέγιστη περίοδος απασχόλησης θα είναι μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι την ολοκλήρωση της ανάγκης. Η σχετική δαπάνη δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τα υπό αναφορά Ταμεία. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.

 

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

 

Α. Μία (1) θέση ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • (i) Ετοιμάζει μελέτες, σχέδια, δελτία ποσοτήτων και εκτιμήσεις για ηλεκτρομηχανολογικής και ηλεκτρονικής φύσεως εργασίες.
 • (ii) Ετοιμάζει προδιαγραφές, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει εκθέσεις σχετικά με τις προσφορές για την αγορά/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • (iii) Οργανώνει, κατευθύνει και ελέγχει την εκτέλεση ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών, μηχανολογικών έργων και τη λειτουργία εργαστηρίων.
 • (iv) Εποπτεύει έργα που εκτελούνται με συμβόλαια.
 • (v) Οργανώνει και εποπτεύει τη συντήρηση ηλεκτρο/μηχανολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υδατικά έργα και σε έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
  • (vi) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.
  • (vii) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.
  • (viii) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα προσόντα:

 • (i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογική Μηχανική.
 • (ii) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 • (iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
 • (iv) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.
 • (v) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και πρόσθετη αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα από την ελάχιστη απαιτούμενη όπως αναφέρεται πιο πάνω (παράγρ. 2(iv)) ή και πρόσθετη αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων ή και αποδεδειγμένη πείρα σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων θα αποτελεί πλεονέκτημα.
  • (vi) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Μιράντα Αυγουστή (τηλ. 22609259 – email:

mavgousti@wdd.moa.gov.cy). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και την ιστοσελίδα του (www.moa.gov.cy/wdd), ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).

 

5. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση πείρας στη Ηλεκτρολογική Μηχανική και στην άλλη πρόσθετη εξειδικευμένη πείρα. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του εντύπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

 

6. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, στον 1ο όροφο στο Γραφείο αρ. Α111 του κ. Μιχάλη Μιχαήλ, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 28 Σεπτεμβρίου 2020. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται:. «Αίτηση για τη θέση ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ».

 

7. Μοριοδότηση και Κριτήρια Αξιολόγησης

 

 

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης 2 Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Γενική πείρα στην Ηλεκτρολογική  Μηχα

νική πέραν της ελάχιστης προαπαιτού-μενης των δύο χρόνων, σε θέματα μη συναφή με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

1-10 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα πέντε χρόνια.
Ειδική  μεταπτυχιακή  πείρα  σε  θέματα

συναφή με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:

(μελέτη ή επίβλεψη εγκατάστασης ηλεκ-τρομηχανολογικού εξοπλισμού σε υδατικά έργα όπως σε  αντλιοστάσια, διυλιστήρια,

σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων, εξωτερικά υδραγωγεία,  δίκτυα  αποχετεύσεων  και

ομβρίων, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης ή/και   για  έργα  διαχείρισης   στερεών

αποβλήτων όπως Πράσινα Σημεία, Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), Μονάδες Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ), Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

2-12 2 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία χρόνια.
Ειδική εμπειρία στη διαχείριση συγχρη-ματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων των  Διαρθρωτικών   και   Επενδυτικών

Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2-12 2 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία χρόνια.

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

(α) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής πείρας σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

(β) Ο συνολικός χρόνος της ειδικής εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών Μηχανικής.

 


 

Β. Τρεις (3) θέσεις ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Κατεύθυνσης Πολιτικής Μηχανικής)

 

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • (i) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει σύμφωνα με οδηγίες την εκτέλεση καθηκόντων τα οποία περιλαμβάνουν:
  • – Τη διεξαγωγή υδρολογικών και χωρομετρικών ερευνών καθώς και την εκπόνηση σχεδίων και μελετών για την κατασκευή έργων Υδατικής Ανάπτυξης και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
  • – Την εκπόνηση δελτίων ποσοτήτων, τεχνικών όρων, εκτιμήσεων και κοστολογήσεων των πιο πάνω έργων.
  • – Τον έλεγχο της κατασκευής, τη συντήρηση και λειτουργία έργων Υδατικής Ανάπτυξης και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
  • – Τη χρησιμοποίηση μηχανογραφικού εξοπλισμού, εκσυγχρονισμένων λογισμικών προγραμμάτων και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • – Την εκτέλεση ή/και την επίβλεψη υδρολογικών καταμετρήσεων, χωρομετρήσεων, χαρτογραφήσεων, τη συλλογή δεδομένων για νέα έργα και ετοιμασία προγραμμάτων και εκθέσεων προόδου των τεχνικών έργων.
  • – Την εκτέλεση ή/και επίβλεψη εργαστηριακών ελέγχων υλικών στο εργαστήριο εδαφομηχανικής και σκυροδέματος.
  • – Την ετοιμασία προδιαγραφών, αξιολόγηση προσφορών και ετοιμασία εκθέσεων σχετικά με τις προσφορές.
  • – Την παραλαβή εξοπλισμού ή/και μηχανημάτων ή/και έργων καθώς επίσης και τον έλεγχο, εποπτεία και επίβλεψη εκτέλεσης ή/και συντήρησης εξοπλισμού ή/και μηχανημάτων.
  • – Την εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας που εμπίπτει στην αρμοδιότητες του Τμήματος και διεκπεραίωση των σχετικών ελέγχων, εργασιών και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή και τη βοήθεια στη σύνταξη σχεδίων νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων.
 • (ii) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο τεχνικό προσωπικό.
 • (iii) Χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • (iv) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα προσόντα:

 • (i) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική.
 • (ii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
 • (iii) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία δύο χρόνων, σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
 • (iv) Πανεπιστημιακός τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και πρόσθετη αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα από την ελάχιστη απαιτούμενη όπως αναφέρεται πιο πάνω (παράγρ. 2(iii)) ή και πρόσθετη αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα δραστηριοτήτων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 • (v) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

Σημ. 1: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημ. 2: Όσοι δεν είναι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών αλλά είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου (περιλαμβανομένου και του μεταπτυχιακού τίτλου) σε σπουδές αντίστοιχες αυτών που περιγράφονται στο 2(i), έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης.

 

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Μιράντα Αυγουστή (τηλ. 22609259 – email: mavgousti@wdd.moa.gov.cy). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και την ιστοσελίδα του (www.moa.gov.cy/wdd), ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).

 

5. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση πείρας σε θέσεις Τεχνικών Μηχανικών – Κατεύθυνσης Πολιτικής Μηχανικής και στην άλλη πρόσθετη εξειδικευμένη πείρα. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του εντύπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

 

6. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λεωφόρος Κένεντυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, στον 1ο όροφο στο Γραφείο αρ. Α111 του κ. Μιχάλη Μιχαήλ, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 28 Σεπτεμβρίου 2020. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται: «Αίτηση για τις θέσεις ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Κατεύθυνσης Πολιτικής Μηχανικής)».

 

7. Μοριοδότηση και Κριτήρια Αξιολόγησης

 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Κατεύθυνσης Πολιτικής Μηχανικής)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δίπλωμα  Ανώτερης   Σχολής   τριετούς

μεταλυκειακού κύκλου σπουδών ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική

2
Πανεπιστημιακός τίτλος (περιλαμβανομένου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) στην Πολιτική Μηχανική. 3 Η κατοχή πέραν του ενός Πανεπιστημιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη.
Γενική πείρα στην Πολιτική Μηχανική πέραν της ελάχιστης προαπαιτούμενης των δύο χρόνων, σε θέματα μη συναφή με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης. 1-14 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα επτά χρόνια.
Ειδική μεταπτυχιακή πείρα σε θέματα συναφή με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: (μελέτη ή επίβλεψη κατασκευής υδατικών έργων όπως αντλιοστάσια,  διυλιστήρια,

σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων, εξωτερικά υδραγωγεία,  δίκτυα  αποχετεύσεων  και

ομβρίων, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης καθώς  και  έργα  διαχείρισης  στερεών

αποβλήτων όπως πράσινα σημεία, χΑδΑ, ΟΕΔΑ και ΧΥΤΥ)

2-20 2 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα πέντε χρόνια.

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:

(α) Η κατοχή Πανεπιστημιακού τίτλου.

(β) Ο γενικός χρόνος επαγγελματικής πείρας.