AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Νηπιαγωγός

Σύνδεσμος Γονέων του Γ’ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Ιδαλίου: Ζητείται Νηπιαγωγός – Λευκωσία

Ο Σύνδεσμος Γονέων του Γ’ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Ιδαλίου προκηρύσσει μια (1) θέση Νηπιαγωγού για το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Ιδαλίου για την χρονιά 2020/2021, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (με συμβόλαιο ενός έτους, με προοπτική ανανέωσης για περισσότερα χρόνια) και ωράριο εργασίας 07:30 με 14:45.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα / Πτυχίο Νηπιαγωγού
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ικανότητες επικοινωνίας και προσέγγισης
 • Άλλο πιστοποιητικό ή δίπλωμα συναφή με τα καθήκοντα της νηπιαγωγού, σαν επιπρόσθετο προσόν
 • Κατοχή Πιστοποιητικού Πρώτων Βοηθειών, αποτελεί επιπλέον προσόν
 • Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος, αποτελεί επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία στα συγκεκριμένα καθήκοντα (ή/και συστατικές επιστολές), αποτελεί επιπλέον προσόν

Απαραίτητα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσει ΑΜΕΣΑ μόνο το επιτυχών άτομο:

 • Αντίγραφο ταυτότητας
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης
 • Πιστοποιητικού Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από το ΚΥ.ΣΑ.Τ.Σ. ή βεβαίωση καταχώρησης στον κατάλογο διοριστέων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας·
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό Υγείας
 • Πρόσφατα αποτελέσματα αιματολογικών Εξετάσεων για μεταδοτικές ασθένειες
 • Αποτελέσματα ακτινογραφίας θώρακα
 • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκό Ποινικό Μητρώο πρόσφατα εκδομένο από την αστυνομία
 • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της πρόσληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης/εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας Νόμο Ν91(Ι)2014, το οποίο να έχει εκδοθεί από την αστυνομία εντός των δύο τελευταίων μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως παραδώσουν συμπληρωμένη αίτηση μαζί με κλειστό φάκελο που να περιέχει βιογραφικό και τα απαραίτητα πιστοποιητικά προς αξιολόγηση στο Γ’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ιδαλίου μέχρι την Παρασκευή 11/09/2020 στις 12:00.

Η αίτηση για την 1(μια) θέση της νηπιαγωγού, θα βρίσκεται αναρτημένη στην σελίδα της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου https://eforiaidaliou.org.cy/  προς εκτύπωση.

Οποιαδήποτε αίτηση ληφθεί μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA