AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Ύψωνα: Θέσεις Εργασίας

Δήμος Ύψωνα: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

Ο Δήμος Ύψωνα, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων εποχικών, ωρομίσθιων «Εργατών Γενικών Καθηκόντων», με περίοδο απασχόλησης τους από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι τις 30/11/2020. Μηνιαίος (ακαθάριστος) μισθός τα €985 (Κλίμακα Ε4). Με τη συμπλήρωση της εν λόγω χρονικής περιόδου, η απασχόληση θα τερματίζεται χωρίς να παρέχεται άλλη, ειδική ειδοποίηση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

  • 1. Να είναι υπήκοοι Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχουν άδεια εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.
  • 2. Στην περίπτωση Κύπριων Πολιτών, αυτοί θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Σε περίπτωση νόμιμης απαλλαγής τους, οι λόγοι, να μην τους καθιστούν ανίκανους για την εκτέλεση της υπό αναφορά εργασίας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις μπορούν να εξασφαλισθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου και από τα Γραφεία του Δήμου – Τμήμα Γραμματείας (στο 1° όροφο του Δημοτικού Μεγάρου), Αρχ. Μακαρίου III 120, 4192 Ύψωνας, Λεμεσός. Αυτές θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση «Δήμος Ύψωνα, Αρχ. Μακαρίου III 120, 4192 Ύψωνας, Λεμεσός», μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το αργότερο.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε στην γραμματεία στην κα. Ελένη Χρίστου ή στην κα. Νίκη Αντρονίκου, τηλ: 25395600 (εσωτερικό 7).

Για περισσότερα εδώ