AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πελέτικο Λτδ: Θέση εργασίας

Πελέτικο Λτδ: Θέση εργασίας – Λευκωσία

Ο Όμιλος Εταιρειών ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ ζητά να προσλάβει Μηχανικό Πωλήσεων, με έδρα τη Λευκωσία, για προώθηση Παγκύπρια των προϊόντων του Ομίλου σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα όπως Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς μηχανικούς, Εργοληπτικές εταιρείες, Εταιρείες ανάπτυξης γης κ.α.

Επάγγελμα/ Κλάδος:
Μηχανικός Πωλήσεων

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

Αρμοδιότητες
• Καθημερινές επισκέψεις σε μικρά και μεγάλα εργοτάξια Παγκύπρια, για προώθηση των προϊόντων του Ομίλου
• Διεξαγωγή συναντήσεων με αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, καθώς επίσης και με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, με στόχο την τεχνική υποστήριξη τους και προώθηση των προϊόντων του Ομίλου
• Πραγματοποίηση ενημερωτικών παρουσιάσεων και παροχή πληροφοριών σε πελάτες, εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια
• Ανάπτυξη και εφαρμογή του σχεδίου πωλήσεων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου και την ανάπτυξη εργασιών
• Συνεχής ενημέρωση αναφορικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς αλλά και των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία
• Απόφοιτος κλάδου Πολιτικής Μηχανικής, Χημικής Μηχανικής ή Αρχιτεκτονικής
• Τουλάχιστο 5 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση
• Εμπειρία σε πωλήσεις χρωμάτων και οικοδομικών υλικών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, ERP κ.α.)
• Ακεραιότητα χαρακτήρα
• Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, με ικανότητα οργάνωσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, δημιουργίας ανθρώπινων σχέσεων και επίλυσης προβλημάτων
• Απαλλαγμένος στρατιωτικών υποχρεώσεων

Πρόσθετα προσόντα

• Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Εμπειρία στην προετοιμασία και υποβολή τεχνικών προδιαγραφών θα θεωρηθεί ισχυρό πλεονέκτημα

Ωφελήματα:
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως των προσόντων και της επαγγελματικής εμπειρίας

Υποβολή αιτήσεων:

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση peletico@peletico.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι τις 04/09/2020.

Πελέτικο Λτδ
Τ.Θ. 21326, 1506 Λευκωσία
Τηλ. 22482265
Φαξ: 22481757