AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Φρου Φρου: Θέση Εργασίας

Φρου Φρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο Όμιλος Εταιρειών Φρου Φρου, ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό για την θέση Χειριστή / Τεχνικού Γραμμών Παραγωγής.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Ετοιμασία μηχανών των γραμμών παραγωγής
  • Παρακολουθεί τη λειτουργία της γραμμής ώστε το τελικό προϊόν να πληροί τις προδιαγραφές
  • Συμμετέχει στη συντήρηση των μηχανημάτων παραγωγής

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής με ειδικότητα στη Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή άλλης τεχνικής κατάρτισης
  • Εμπειρία σε εργοστάσιο τροφίμων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Άτομο συνεργάσιμο με δυναμικό χαρακτήρα.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού, Ταμείο Προνοίας, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πολλά άλλα ωφελήματα.
Το άτομο που θα επιλεγεί  θα τύχει εκτεταμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί. Η πρόσληψη θα τελεί υπό δοκιμασία 6 μηνών. Παρέχεται η δυνατότητα υπερωριακής εργασίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 04/09/2020 μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή e-mail στη γραφεία της Εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Τηλ.22835090, Φαξ.22835950,

 e-mail: info@froufrou.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA