AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Μ. Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών Λτδ: Ζητείται Υπεύθυνος Λογιστηρίου – Λευκωσία

H εταιρεία Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΤΔ πιστοποιημένος εργοδότης ισότητας ενδιαφέρεται να προσλάβει υπεύθυνο λογιστηρίου. Θα είναι υπεύθυνος / η για τη διαχείριση των καθημερινών λογιστικών εργασιών, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής συναλλαγών με τους πελάτες.

ΕΥΘΥΝΕΣ
✓Διασφαλίζει την εφαρμογή της πιστοληπτικής πολιτικής της εταιρείας
✓Oργανώνει και προγραμματίζει την ροή και την εύρυθμη λειτουργία όλων των λογιστικών εργασιών
✓Ελέγχει και προετοιμάζει τις εσωτερικές οικονομικές καταστάσεις και υποστηρίζει τον εξωτερικό ελεγκτή
✓Ρυθμίζει και συνεισφέρει στην αποτελεσματική και σωστή επικοινωνία του λογιστηρίου με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας
✓Διασφαλίζει ότι όλες οι καταχωρήσεις και λογιστικές εγγραφές είναι ακριβείς και έγκυρες
✓Μεριμνά για το κλείσιμο των λογαριασμών και του λογιστικού έτους
✓Επιβλέπει την ετοιμασία ισολογισμών
✓Καταγράφει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας συλλέγοντας, ερμηνεύοντας και αναφέροντας τα βασικά οικονομικά στοιχεία ✓Εκτελεί πιστώσεις, χρεώσεις
✓Ελέγχει την μισθοδοσία και τις κοινωνικές ασφαλίσεις
✓Ελέγχει και συγκρίνει τις μηνιαίες καταστάσεις αγορών και πωλήσεων
✓Επιλύει παράπονα πελατών και λογιστικά προβλήματα που εμφανίζονται
✓Ελέγχει την ορθότητα και συνεισφέρει στην ετοιμασία της δήλωσης του ΦΠΑ ανα τριμηνία\
✓Κρατεί αντίγραφα επιταγών και διευθετεί τραπεζικές καταθέσεις
✓Καταχωρεί εγγραφές και ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και το λογιστικό σύστημα
✓Ελέγχει τις λεπτομέρειες των συναλλαγών όπως τα εισπραχθέντα ποσά και τα υπόλοιπα των λογαριασμών
✓Συγκεντρώνει και ταξινομεί τα λογιστικά έγγραφα και αρχεία της εταιρείας
✓Κρατά σε λίστα τις πιστωτικές σημειώσεις οι οποίες ελέγχονται περιοδικά
✓Χειρίζεται πληρωμές τιμολογίων
✓Τηρεί λίστα αναλώσιμων με ενδεικτικές τιμές
✓Ελέγχει την πιστωτική κατάσταση του πελάτη και ετοιμάζει καταστάσεις πληρωμών των πελατών
✓Καθορίζει τα όρια και τις προϋποθέσεις για τα πληρωτέα υπόλοιπα και συντονίζει την είσπραξη και συμφιλίωση μεγάλων λογαριασμών
✓Παρακολουθεί σε τακτική βάση τη νομική πτυχή και τυχόν καθυστερήσεις των υποθέσεων
✓Ετοιμάζει αναφορές και ενημερώνει τη διεύθυνση για χρεώστες και εισπράξεις
✓Ετοιμάζει και ελέγχει μηνιαίες καταστάσεις λογαριασμών
✓Ετοιμάζει και αποστέλλει καταστάσεις λογαριασμών πελατών μετά από σχετικά αιτήματα
✓Ετοιμάζει και αποστέλλει επιστολές σε πιστωτές (Dunning Letters)
✓Άλλα συναφή καθήκοντα
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
✓Πτυχίο στην Λογιστική ή τα Χρηματοοικονομικά ή στα Οικονομικά ή κάτοχος διπλώματος LCCI Higher, AAT, CAT
✓Γνώση του λογισμικού powersoft365 θεωρείται επιπρόσθετο προσόν
✓Εξαιρετικές ικανότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογιστικών εφαρμογών, ms office, μέσων online επικοινωνίας και σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών
✓3 τουλάχιστον χρόνια πείρας σε σχετικό αντικείμενο
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω προσόντα όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους με την ένδειξη ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ1/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@mhalloumas.com.cy
(AD-ΧΑΛ-9/10)