AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ανώτερος Λογιστικός Λειτουργός

J&A Philippou Architects Engineers LLC: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ανώτερος Λογιστικός Λειτουργός (Senior Accounting Officer)

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος της εταιρείας (Synthesis), την ετοιμασία καταστάσεων και την συμφωνία κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών (bank reconciliations). Το άτομο αυτό θα πρέπει να είναι εξοικειωμένο με όλες τις συνήθεις λογιστικές διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καθημερινές λογιστικές λειτουργίες της εταιρίας εκτελούνται έγκαιρα, με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Επιπρόσθετα, τα καθήκοντα της θέσης θα περιλαμβάνουν την ετοιμασία και παρακολούθηση των συμφωνιών με τους πελάτες, την έγκαιρη τιμολόγηση καθώς και την γενική διαχείριση του πελατολογίου.

Το άτομο αυτό θα αναφέρεται στην Οικονομική και Διοικητική Διευθύντρια (Finance and Administration Manager).

Καθήκοντα

 • Παροχή λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης στο λογιστικό τμήμα.
 • Ακριβής καταχώρηση λογιστικών εγγραφών, προετοιμασία και τήρηση υποστηρικτικών εγγράφων και αρχείων.
 • Έγκαιρη συμφωνία λογαριασμών, έρευνα, παρακολούθηση και επίλυση προβλημάτων λογιστικής φύσης ή τεκμηρίωσης και αποκλίσεων.
 • Ενημέρωση της διοίκησης και σύνταξη απαραίτητων εκθέσεων / σημειωμάτων στους τομείς δραστηριότητας του λογιστηρίου.
 • Τήρηση σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα, των διαδικασιών και της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Εξέλιξη του λογιστικού συστήματος Synthesis και αυτοματοποίηση διαδικασιών.
 • Ετοιμασία προτάσεων αμοιβών για νέα έργα / πελάτες, έγκαιρη τιμολόγηση και διαχείριση των πιστωτών που σχετίζονται με τα έργα αυτά.
 • Συμβολή στην ετοιμασία ετήσιων και ενδιάμεσων προϋπολογισμών και Καταστάσεων Διεύθυνσης (‘Management Accounts’).
 • Έλεγχος και επεξεργασία συμβολαίων

Απαιτήσεις / Προσόντα

 • Ελάχιστο προσόν, πέραν της εμπειρίας, θα θεωρηθεί το Δίπλωμα Λογιστικής Higher. Άλλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, στον τομέα της Λογιστικής, θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα και θα αξιολογηθούν αναλόγως.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στην τήρηση λογιστικών βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή 5-8 ετών.
 • Εξοικείωση με τις βασικές λογιστικές διαδικασίες
 • Γνώση του MS Office, βάσεων δεδομένων και λογισμικού λογιστικής
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Οργανωτικές δεξιότητες, προγραμματισμός και ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα διαχείρισης ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών
 • Ακρίβεια και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα δημιουργίας και τήρησης αρχείων
 • Καταχώριση δεδομένων και ικανότητα επεξεργασίας κειμένων
 • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Αιτήσεις μαζί με βιογραφικό σημείωμα παρακαλούμε να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@japhilippou.com.

με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Οι απολαβές θα καθοριστούν αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.