AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (μισθός €1.650)

Μ. Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών Λτδ: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός (μισθός €1650 ακάθαρτα) – Λευκωσία

Η εταιρεία Μ. Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών Λτδ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ως ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 1 θέσης Πολιτικού Μηχανικού.
Σκοπός Θέσης 

Η οργάνωση, επίβλεψη και υλοποίηση όλων των καθημερινών εργασιών που πρέπει να γίνουν στα έργα που αναλαμβάνει η εταιρεία  να διεκπεραιώσει.

Ευθύνες

 • Ελέγχει σε καθημερινή βάση τα εισερχόμενα email που αφορούν τα έργα και τα κτίρια που διαχειρίζεται η εταιρεία
 • Καθορίζει το πρόγραμμα εκτέλεσης έργων με στόχο τη διατήρηση του κόστους τους στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, φροντίζοντας παράλληλα για τη μεγιστοποίηση του καθημερινού όγκου εκτέλεσης έργων
 • Συντονίζεται με την υπεύθυνη του τμήματος κατασκευών και τον CEO για τα κτίρια  και τα έργα
 • Παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη των έργων και ενημερώνει τα σχετικά εταιρικά συστήματα
 • Εξασφαλίζει έγκαιρα, ολοκληρωμένα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος, την αποκατάσταση τυχόν αστοχιών
 • Ελέγχει την ποιότητα σε κάθε φάση των έργων των εργολάβων και εγκρίνει προς πληρωμή την συμφωνηθείσα δαπάνη
 • Διερευνά και προβαίνει σε εισηγήσεις εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών & προδιαγραφών
 • Επικοινωνεί με πελάτες και μεριμνά για την εξυπηρέτηση τους
 • Επικοινωνεί συνεχώς με υπεργολάβους και προμηθευτές
 • Μεριμνά για την εκτέλεση των εργασιών στα κτίρια βάση και των προτεραιοτήτων
 • Υποβάλλει προσφορές ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και των κτιρίων
 • Συντάσσει τεχνικές αναφορές
 • Ετοιμάζει και στέλνει επιστολές
 • Συντονίζει τις εξωτερικές εργασίες 
 • Επιβλέπει τα άτομα που αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση των εξωτερικών εργασιών (υπαλλήλους και συνεργάτες)
 • Συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνονται από την εταιρεία
 • Συντονίζει και λαμβάνει μέρος σε συναντήσεις οργάνωσης του προσωπικού
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενη εκπαίδευση και άλλα προσόντα

 • Πτυχίο πολιτικού μηχανικού
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού  από ΕΤΕΚ
 • Εξαιρετικές ικανότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ms office, μέσων online επικοινωνίας και σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών
 • 2 χρόνια πείρας σε σχετικό αντικείμενο 

Απαραίτητες δεξιότητες 

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα κοστολόγησης και λήψης αποφάσεων
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλών εργασιών ταυτόχρονα
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 
 • Δυναμισμός
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
 • Ικανότητα λήψης πρωτοβουλίας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Θέληση για μάθηση και ανάπτυξη
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω προσόντα όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους με την ένδειξη CIVIL1/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@mhalloumas.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
We remain at your disposal for any further information you may need.
(AD-8-ΧΑΛ)