AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών: Ζητούνται 5 Ανάδοχοι

Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών: Ζητούνται 5 Ανάδοχοι – Λευκωσία

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κεντρικός Φορέας) ανακοινώνει ότι, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του σε σχέση με την εξέταση αιτημάτων, στα πλαίσια του Σχεδίου Διαχείρισης ληγμένων/τερματισμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων, προτίθεται να απασχολήσει 5 άτομα/ανάδοχους, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών. Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 6 μήνες, με προοπτική επέκτασής της για επιπλέον 6 μήνες.

Ελάχιστα Προσόντα και Προϋποθέσεις

  • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στους τομείς των Οικονομικών, Εμπορικών, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office και Windows).

Προϋπολογισμός έργου και άλλες διευθετήσεις

  • Η τιμή για την αγορά των υπηρεσιών ορίζεται στα €1.861 μηνιαίως.
  • Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στα Γραφεία του Κεντρικού Φορέα στη Λευκωσία.

Διαδικασία κατακύρωσης Προσφορών
Η επιλογή των προσώπων που πληρούν τα πιο πάνω προσόντα θα γίνει με κλήρωση, στην παρουσία των Μελών της Επιτροπής Προσωπικού του Κεντρικού Φορέα, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Κεντρικού Φορέα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στη Λεωφόρο Στροβόλου 254, 2ος όροφος, 2048 Στρόβολος.
Αναλόγως του αριθμού των προσώπων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα διεξαχθούν προσωπικές συνεντεύξεις.
Όσοι κληθούν για παροχή έργου, θα υπογράψουν σχετική Σύμβαση για την αγορά υπηρεσιών. Για την υπογραφή της Σύμβασης, θα πρέπει να προηγηθεί η παρουσίαση των πρωτότυπων δικαιολογητικών, αντίγραφα των οποίων θα έχουν ήδη επισυναφθεί στην αίτηση των προσώπων που θα έχουν επιλεγεί.

Άλλες πληροφορίες
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους επιλεγέντες δεν προσέλθει για υπογραφή Σύμβασης, αυτόματα θα γίνεται προσφορά στους επιλαχόντες, κατά σειρά του τελικού Καταλόγου.
Σε περίπτωση αποδέσμευσης οποιουδήποτε που θα επιλεγεί και θα υπογράψει Σύμβαση, ο Κεντρικός Φορέας θα μπορεί να καλέσει τους επιλαχόντες, κατά σειρά του τελικού Καταλόγου, για προσφορά υπηρεσιών για το υπολειπόμενο διάστημα της προκήρυξης αυτής.
Ο αριθμός των Αναδόχων που θα κληθεί να προσφέρει υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρει από τον ενδεικτικό αριθμό που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη.

Αιτήσεις
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν πλήρως συμπληρωμένες στο έντυπο τύπος Κ.Φ. 1/1 και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο που υπάρχει στην κεντρική είσοδο των Γραφείων του Κεντρικού Φορέα, στη Λεωφόρο Στροβόλου 254, 2048 Στρόβολος, έναντι απόδειξης παραλαβής που θα αποστέλλεται εκ των υστέρων από τον Κεντρικό Φορέα ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (φαξ 22456775) όχι αργότερα από τις 31/7/2020. Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα Γραφεία του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Φορέα www.kentrikosforeas.org.cy

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των Πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, που απαιτούνται με βάση την παρούσα προκήρυξη (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον κ. Γιώργο Σοφοκλέους, στο τηλέφωνο 22468359, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ., ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, george@kentrikosforeas.org.cy.

Η ανάθεση έργου θα γίνει υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό κονδύλι, το οποίο περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Κεντρικού Φορέα, θα εγκριθεί.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA