AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Δερύνειας: Θέση Εργασίας

Δήμος Δερύνειας: Θέση Εργασίας – Αμμόχωστος

Ο Δήμος Δερύνειας δέχεται αιτήσεις για  πρόσληψη ενός έκτακτου Επιστάτη για 6 μήνες, με δικαίωμα ανανέωσης

1. Μισθοδοτική Κλίμακα

Κλίμακα Δ9 – Αρχικός βασικός μηνιαίος μισθός €367.23 πλέον τιμαριθμικό επίδομα.

2. Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Οργανώνει και ελέγχει την εργασία του εργατικού προσωπικού για επίτευξη της καλύτερης αποδοτικότητας και παραγωγικότητας.
 • Εργάζεται μαζί με το υπόλοιπο εργατικό προσωπικό και παράλληλα εποπτεύει το προσωπικό της ομάδας του.
 • Ελέγχει τις παρουσίες του προσωπικού που απασχολείται κάτω από τις οδηγίες του και τηρεί σχετικό μητρώο.
 • Βοηθά τους ανωτέρους του στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Επιλαμβάνεται σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενό του παραπόνων του κοινού σε θέματα που αφορούν τον τομέα που εργάζεται και φροντίζει  ή και βοηθά για την επίλυσή τους.
 • Βοηθά στην πρακτική εκπαίδευση νέου προσωπικού.
 • Βοηθά στην τήρηση στατιστικών και άλλων στοιχείων για τις εργασίες τις οποίες είναι υπεύθυνος όπως ήθελε καθοριστεί από τους Προϊστάμενούς του.
 • Έχει την ευθύνη για την ασφαλή χρήση, φύλαξη και συντήρηση των μηχανημάτων, εργαλείων και γενικά όλου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από το προσωπικό της ομάδας που εποπτεύει.
 • Εποπτεύει και μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
 • Προϋπηρεσία με συναφή καθήκοντα για τουλάχιστον 5 χρόνια.
 • Ικανότητα στην επίβλεψη και συντονισμό προσωπικού εργασίας.
 • Δυνατότητα καλής επικοινωνίας.
 • Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Ο αιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
 • Να είναι κάτοχος άδειας οδηγού αυτοκινήτου.
 • Ο αιτητής θα πρέπει να παρουσιάσει Πιστοποιητικό Υγείας.

4. Υποβολή αιτήσεων

 •  Οι αιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο Αίτησης που επισυνάπτεται.
 •  Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Δερύνειας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 3:00 μ.μ.
 •  Βρείτε το Έντυπο Αίτησης  ΕΔΩ

Οι αιτητές θα παρακαθήσουν σε προφορική συνέντευξη.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA