AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

AstroBank: 12 Θέσεις εργασίας

AstroBank: 12 Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

Η Τράπεζα αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη και εξέλιξη του οργανισμού και τον θεωρεί σημαντικό κεφάλαιο και παράγοντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο κεντρικός άξονας στην πολιτική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι η δημιουργία ισχυρής ομάδας επαγγελματιών, ικανής να λειτουργήσει συντονισμένα και αποτελεσματικά στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά. Εφαρμόζοντας την πιο πάνω πολιτική σε εξωτερικούς υποψηφίους η Τράπεζα αποφάσισε να προκηρύξει τις ακόλουθες κενές θέσεις στο τμήμα Πληροφορικής, οι εργασίες του οποίου έχουν μεγάλη σημασία τόσο για τη λειτουργικότητα της Τράπεζας, όσο και για την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Ως εκ τούτου, οι ακόλουθες κενές θέσεις απευθύνονται σε φιλόδοξους και δυναμικούς απόφοιτους, κάτοχους σχετικού Πανεπιστημιακού διπλώματος με άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες που έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν κάτω από συνθήκες πίεσης και τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. Τα Βιογραφικά Σημειώματα μπορούν να υποβληθούν στην σελίδα για κάθε μια από τις πιο κάτω θέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν για περισσότερες από μία θέση. Μόνο αιτήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πιο πάνω διαδικασίας θα ληφθούν υπόψη. Οι αιτήσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα τύχουν επεξεργασίας και δεν θα υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Λευκού ποινικού μητρώου και οι άνδρες αιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για οποιαδήποτε από αυτές τις θέσεις και έχουν το όραμα και τη θέληση να εργαστούν σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο Οργανισμό να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, το αργότερο μέχρι την 14η Ιουνίου 2020.