AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Έμπειρος Λογιστής/ Λογίστρια

GPA Upgraded Homes: Ζητείται Έμπειρος Λογιστής/ Λογίστρια – Λεμεσός

Experienced Accountant

We are looking for an experienced accountant who wants to join our team, with organizational skills and the ability to perform and deliver under pressure.

Job Description:

 • Closing of Quarterly and Annually financial statements
 • Monitoring business performance and cash flow
 • Budget preparation and control
 • Preparation of operational and financial information and reports and data to provide meaningful information for the Company’s management
 • Ensure compliance regarding tax legislation, domestic and foreign

Requirements:

 • Relevant Degree
 • 5+ years of relevant working experience
 • excellent knowledge of English and Greek language
 • Extensive experience with accounting systems and financial policies and procedures.
 • Self-sufficient and a self-starter. Ability to multi-task in a growing environment.

If you think this role would suit you, please send your CV at info@gpaconstruction.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

  


 

Έμπειρος Λογιστής/Λογίστρια

Περιγραφή εργασίας:

 • Κλείσιμο τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
 • Παρακολούθηση ταμειακών ροών
 • Προετοιμασία και έλεγχος του προϋπολογισμού
 • Προετοιμασία οικονομικών πληροφοριών και εκθέσεων για την διοίκηση της Εταιρείας
 • Γνώση της εγχώριας και ξένης φορολογικής νομοθεσίας

Προσόντα:

 • Σχετικό Πτυχίο
 • 5+ χρόνια εργασιακής εμπειρίας
 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
 • Εμπειρία με λογιστικά συστήματα
 • Οργανωτικές ικανότητες

Αν νομίζετε ότι αυτός ο ρόλος σας ταιριάζει, στείλτε το βιογραφικό σας στο  info@gpaconstruction.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA