AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχέδια για Ειδικά Επιδόματα λόγω κορωνοϊού

Σχέδια για Ειδικά Επιδόματα λόγω κορωνοϊού

1.  Αυτοτελώς Εργαζόμενοι

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τα
άρθρα 7, 8, 10 και 12 του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου 27(Ι) του 2020 με την παρούσα
Απόφαση εκδίδει τους ακόλουθους κανονισμούς:
1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ειδικού Σχεδίου των Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (Αρ. 11)
του 2020.
2. Στο πλαίσιο του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού
COVID 19 Νόμου του 2020 και με στόχο τη στήριξη των αυτοτελώς εργαζομένων παρέχεται το «Ειδικό Επίδομα
Αυτοτελώς Εργαζομένων» σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα
Απόφαση.

3. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων:
(α) Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική
αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.5 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στην παρούσα Απόφαση και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy).
(β) Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από την αιτήτρια ή τον
αιτητή διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά
τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα, εφόσον δεν έχει ήδη
καταχωρηθεί και επιβεβαιωθεί.
(γ) Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων υποβάλλεται από:
i. Αυτοτελώς εργαζομένους, οι οποίοι έχουν αναστείλει πλήρως την εργασία τους σύμφωνα με τα
Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus και δεν έχει διαφοροποιηθεί
η φύση ή / και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους. Επίσης, αυτοτελώς εργαζόμενοι των οποίων οι
δραστηριότητες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που
βρίσκονται σε πλήρη αναστολή εργασιών, σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και
προϋπόθεση για τη συμπερίληψη των πιο πάνω αυτοτελώς εργαζομένων προσώπων είναι να
υφίσταται μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 80%, όπως η μείωση του κύκλου
εργασιών υπολογίζεται με βάση τις σχετικές Αποφάσεις, ή
ii. που έχουν αναστείλει μερικώς την εργασία τους, δηλαδή έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου
εργασιών τους πέραν του 25% για την περίοδο από τη 13η Απριλίου 2020 μέχρι και τη 12η Μαΐου
2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου
εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το
προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με περίοδο που προηγείται της 13ης Απριλίου 2020.
Νοείται ότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οποιεσδήποτε πράξεις που έλαβαν χώρα πριν τη 13η
Απριλίου 2020 ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσης τιμολογίων ή καταβολής της πληρωμής,
έστω και μεταγενέστερα της 13ης Απριλίου 2020.
(δ) Στο Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων μπορούν να συμμετέχουν μόνο αυτοτελώς εργαζόμενα φυσικά
πρόσωπα, τα οποία δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και δεν ασκούν οποιοδήποτε από τα πιο
κάτω επαγγέλματα.
Φαρμακολόγοι, μικροβιολόγοι και παρόμοιοι
Ιατροί (εξαιρουμένων Οδοντιάτρων ή άλλων συγκεκριμένων κατηγοριών)
Φαρμακοποιοί
Χειριστές ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού
Εκπαιδευτικοί Κρατικών Ινστιτούτων (οι απολαβές τους θα καταβληθούν από το Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας) μόνο
για την εργοδότησή τους ως Εκπαιδευτικοί Κρατικών Ινστιτούτων.
Ο λόγος της μη συμπερίληψης των πιο πάνω επαγγελμάτων είναι ότι η οικονομική δραστηριότητά τους
δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα.
(ε) Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του
εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση
καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.
(στ) Σε περίπτωση κατά την οποία η υποχρέωση καταβολής εισφορών λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά κατά
τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2020, καταβάλλεται ως Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένου το ποσό
των €300 για περίοδο 4 εβδομάδων.
(ζ) Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 και μεγαλύτερο των
€900, αν αφορά περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.
(η) Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι για τους εργοδοτουμένους τους θα υποβάλουν το Έντυπο Πλήρους ή Μερικής
Αναστολής και όχι το έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα Απόφαση.
(θ) Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει
ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα
Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, επίδομα μητρότητας ή επίδομα πατρότητας.
(ι) Βασική προϋπόθεση παροχής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων είναι ο αιτητής να μην
έχει απολύσει οποιοδήποτε υπάλληλό του από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της
παρούσας αίτησης, να μην έχει απολύσει οποιοδήποτε υπάλληλό του τόσο για την περίοδο για την οποία
θα λαμβάνει το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την
περίοδο για την οποία θα λαμβάνει το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων συν ένα επιπλέον μήνα
(εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως).
(ια) Η παρούσα αίτηση πρέπει να υποβληθεί από τον ίδιο τον αυτοτελώς εργαζόμενο ή από δεόντως
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

4. Το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων ισχύει από τις 13.4.2020 μέχρι τις 12.5.2020.
5. Από το Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται ως αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων, το
οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς
υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.
6. Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων θα παραχωρείται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση
του αιτητή με την οποία:
(α) Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται αποδοχή των
συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή
και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών στοιχείων.
(β) Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να
επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με
Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή κριθεί ότι είναι
απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.
(γ) Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους
σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
7. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το
πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο, είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε
επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID
19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη
Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να
διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο, το
οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί
δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου και των Αποφάσεων που
εκδίδονται δυνάμει αυτού.
8. Αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο Ειδικό Σχέδιο Αυτοτελώς
Εργαζομένων ή και σε οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο Αποφασίζεται και δημοσιεύεται με βάση τις διατάξεις του περί
των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου, οφείλει να διατηρεί για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών
από την υποβολή της αίτησης κάθε σχετικό αρχείο, παραστατικό ή και αποδεικτικό στοιχείο για όλους τους όρους
και προϋποθέσεις, οι οποίες περιέχονταν στις σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
9. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων, ο αυτοτελώς
εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για καταβολή εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
10. Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Επιδόματος Αυτοτελώς Εργαζομένων θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης
ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο
ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.
11. Η παρούσα Απόφαση, εκτός από την παράγραφο 3(γ), την παράγραφο 3(δ) και την παράγραφο 3(στ) πιο πάνω,
τίθεται σε ισχύ από τη 16η Μαρτίου 2020 για οποιαδήποτε καταβολή αναδρομικών ποσών συμπληρωματικού
επιδόματος και από τη 13η Απριλίου 2020 μέχρι και τη 12η Μαΐου 2020.

2. Ασθενείας

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τα
άρθρα 5, 8, 10 και 12 του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου 27(Ι) του 2020 με την παρούσα
Απόφαση εκδίδει τους ακόλουθους κανονισμούς:
1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας Απόφαση (Αρ. 10) του 2020.
2. Στο πλαίσιο του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού
COVID 19 Νόμου του 2020 και με στόχο τη στήριξη των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και των αυτοτελώς
εργαζομένων, οι οποίοι απουσιάζουν υποχρεωτικά από την εργασία τους για λόγους υγείας, παρέχεται το «Ειδικό
Επίδομα Ασθενείας» σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Απόφαση.
3. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας:
(α) Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο
Έντυπο ΕΕΑ.2 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στην παρούσα Απόφαση και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου ( www.coronavirus.mlsi.gov.cy ).

(β) Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από την αιτήτρια ή τον αιτητή
διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη
δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα και εφόσον δεν έχει ήδη
καταχωρηθεί και επιβεβαιωθεί.
(γ) Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υποβάλλεται από μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ή αυτοτελώς
εργαζομένους που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:
i. Πρόσωπα που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το
Υπουργείο Υγείας στο Δελτίο Τύπου, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020 ή και σε οποιαδήποτε
μελλοντική αναθεώρησή του και κατέχουν πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους ιατρό και
εμπίπτουν στην Κατηγορία Β του πιο πάνω Δελτίου Τύπου ή και στην Κατηγορία Α εάν δεν
μπορούν να εργαστούν λόγω του ότι βρίσκονται σε χώρους όπου συναλλάττονται με το κοινό και
υπάρχει μεγάλη διέλευση κόσμου ή / και σε συζύγους των εγκύων γυναικών,
ii. πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα) και καθεστώς
αυτοπεριορισμού, βάσει οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και κατέχουν Ιατρικό Πιστοποιητικό, το
οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας ή ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας από
τον προσωπικό γιατρό,
iii. πρόσωπα που έχουν προσβληθεί από τον ιό COVID 19 και κατέχουν πιστοποιητικό από το
Υπουργείο Υγείας,
iv. πρόσωπα ηλικίας μεγαλύτερης των 63 ετών που δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη, περιλαμβάνονται στις κατηγορίες (i), (ii) και (iii) ανωτέρω και κατέχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό,
v. άτομα με αναπηρίες, τα οποία εργάζονται με βάση τα Σχέδια Απασχόλησης με Στήριξη.
(δ) Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που εργάζονται κατά την περίοδο για την
οποία αιτούνται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας και είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη.
(ε) Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες που
αναφέρονται στην παράγραφο (3)(γ) και εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονικά το σχετικό πιστοποιητικό.
(στ) Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται στο
σημείο (i) και (ii) πιο κάτω και καταβάλλεται ως Επίδομα Ασθενείας το μεγαλύτερο ποσό:
i. Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων, σύμφωνα με τον
πιο πάνω Νόμο.
ii. Για μισθωτά πρόσωπα με βάση το μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις
εργαζομένων έλαβαν χώρα είτε το Φεβρουάριο 2020, είτε το Μάρτιο 2020, με βάση το μισθό, ο
οποίος θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7 όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ υπό την προϋπόθεση
ότι ο εργοδότης του εν λόγω εργαζομένου θα το δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση που δεν κατέχει
ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για το μισθό Ιανουαρίου 2020, τότε
λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων 9 μηνών
στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο εργοδότη.
Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η εργοδότηση του συγκεκριμένου αιτητή / της
συγκεκριμένης αιτήτριας έλαβε χώρα σε ημερομηνία, η οποία εμπίπτει στη διάρκεια οποιουδήποτε από τους πιο πάνω μήνες, με εξαίρεση την πρώτη και την τελευταία ημέρα του μήνα, τότε
ο μισθός που λαμβάνεται υπ’ όψη είναι ο μισθός που αφορά ολόκληρο το μήνα.
Νοείται, περαιτέρω, ότι σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε μήνα στον οποίο
εμπίπτει η περίοδος λήψης του επιδόματος είτε μητρότητας, είτε πατρότητας, είτε ασθενείας, είτε
σωματικής βλάβης, θα λαμβάνεται υπ’ όψη η αναλογία του μισθού για ολόκληρο το μήνα.
iii. Το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του
εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την
υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο
του 2019.
iv. Σε περίπτωση κατά την οποία η υποχρέωση καταβολής εισφορών λαμβάνει χώρα για πρώτη
φορά κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2020, καταβάλλεται ως Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς
Εργαζομένου το ποσό των €300 για περίοδο 4 εβδομάδων.
v. Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως ειδικό επίδομα ασθενείας για μισθωτούς του ιδιωτικού
τομέα για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των €360 και δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ποσό των €1.214 για την ίδια περίοδο. Για αυτοτελώς εργαζομένους το
κατώτατο ποσό για περίοδο 4 εβδομάδων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από €300, νοουμένου
ότι δεν εμπίπτει και στην κατηγορία του μισθωτού προσώπου.
(ζ) Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό
επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών,
επίδομα μητρότητας ή επίδομα πατρότητας. Η περίοδος για την οποία παρέχεται το Ειδικό Επίδομα
Ασθενείας θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τον υπολογισμό και την παροχή του επιδόματος ασθενείας που
προνοείται από τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων.

(η) Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας για τους δικαιούχους των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο
(γ)(i) ανωτέρω και για πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό θα παραχωρείται μόνο αν η φύση της
εργασίας δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο.
(θ) Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα παραχωρείται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση του
αιτητή με την οποία:
i. Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται
αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή
φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών
στοιχείων.
ii. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και
με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή κριθεί ότι
είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.
iii. Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου
ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
(ι) Η περίοδος κάλυψης του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας δύναται να αρχίσει στις 13 Απριλίου 2020 και έχει
διάρκεια ισχύος μέχρι τις 12 Μαΐου 2020.
4. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την
υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό
Επίδομα Ασθενείας.
5. Η περίοδος του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς
εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του
δικαιούχου.
6. Από το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται και εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες. Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, το
οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπ’ όψη για σκοπούς
υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.
7. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το
πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο, είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε
επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID
19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη
Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να
διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο, το
οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί
δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου και των Αποφάσεων που
εκδίδονται δυνάμει αυτού.
8. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη 16η Μαρτίου 2020, με εξαίρεση τους δικαιούχους για το Ειδικό
Επίδομα Ασθενείας που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση στην παράγραφο 3γ(i) και οποιεσδήποτε
εργοδοτήσεις του Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, για οποιαδήποτε καταβολή αναδρομικών ποσών
συμπληρωματικού επιδόματος ή για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του υπό αναφορά Ειδικού Σχεδίου, το οποίο
εφαρμόστηκε για την περίοδο από τη 16η Μαρτίου μέχρι τη 12η Απριλίου 2020 και από τη 13η Απριλίου 2020
μέχρι και τη 12η Μαΐου 2020.

3.  Φροντίδα Παιδιών

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από το
άρθρο 6 και το άρθρο 12 του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου 27(Ι) του 2020 με την παρούσα
Απόφαση εκδίδει τους ακόλουθους κανονισμούς:
1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών Απόφαση (Αρ. 9) του 2020.
2. Στο πλαίσιο του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού
COVID 19 Νόμου του 2020 και με στόχο τη στήριξη των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την
φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας, παρέχεται το επίδομα για
«Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών» σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα
Απόφαση.
3. Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών θα παραχωρείται σε εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού τομέα,
οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως
ηλικίας και δεν μπορούν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και
εφόσον δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια φύλαξης / φροντίδας των παιδιών.
4. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα
Παιδιών:
(α) Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί η σχετική
ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.1 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στην παρούσα Απόφαση και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy) και εφόσον υποβληθεί
ηλεκτρονικά στην αίτηση αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης ενός τουλάχιστον παιδιού κάτω των 15 ετών
και Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία, εφόσον δεν υπάρχει καταχωρημένα
ή/και επιβεβαιωμένα για την πρώτη περίοδο παροχής του Ειδικού Επιδόματος για Φροντίδα Παιδιών.

(β) Το επίδομα για την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών καταβάλλεται μόνο εφόσον υποβληθεί από την
αιτήτρια ή τον αιτητή διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα,
εφόσον δεν έχει ήδη καταχωρηθεί και επιβεβαιωθεί.
(γ) Η αίτηση υποβάλλεται από μισθωτό, ο οποίος είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
είτε το Μάρτιο, είτε το Φεβρουάριο, είτε τον Ιανουάριο 2020 και υπάρχει δηλωμένος μισθός για τον
αντίστοιχο μήνα και δεν λαμβάνει θεσμοθετημένη σύνταξη.
(δ) Σε περίπτωση που κατά τους μήνες Μάρτιο, Φεβρουάριο, Ιανουάριο 2020 ή και προηγουμένως,
οποιοσδήποτε αιτητής βρισκόταν είτε σε άδεια μητρότητας, είτε σε άδεια πατρότητας, είτε σε άδεια
ασθενείας, είτε λάμβανε επίδομα σωματικής βλάβης, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο τελευταίος μισθός εντός
των προηγούμενων 9 μηνών στον ίδιο εργοδότη.
(ε) Η αίτηση υποβάλλεται από μισθωτό, ο οποίος είναι γονέας και αφορά φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή
και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας.
(στ) Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών παρέχεται μόνο σε μισθωτούς εργαζόμενους γονείς του
ιδιωτικού τομέα που έχουν τελευταίο ακαθάριστο μηνιαίο μισθό μέχρι €2.500.
(ζ) Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται με βάση το μισθό Ιανουαρίου 2020 και για
οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα είτε το Φεβρουάριο 2020, είτε το Μάρτιο 2020, με
βάση το μισθό, ο οποίος θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7 όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ και θα
συμπληρωθεί από τον εργοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω εργαζομένου θα το
δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην
περίπτωση που δεν κατέχει ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για το μισθό
Ιανουαρίου 2020, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των
τελευταίων 9 μηνών στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο εργοδότη.
Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η εργοδότηση του συγκεκριμένου αιτητή / της συγκεκριμένης
αιτήτριας έλαβε χώρα σε ημερομηνία, η οποία εμπίπτει στη διάρκεια οποιουδήποτε από τους πιο πάνω
μήνες, με εξαίρεση την πρώτη και την τελευταία ημέρα του μήνα, τότε ο μισθός που λαμβάνεται υπ’ όψη
είναι ο μισθός που αφορά ολόκληρο το μήνα.
Νοείται, περαιτέρω, ότι σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε μήνα στον οποίο εμπίπτει η
περίοδος λήψης του επιδόματος είτε μητρότητας, είτε πατρότητας, είτε ασθενείας, είτε σωματικής βλάβης,
θα λαμβάνεται υπ’ όψη η αναλογία του μισθού για ολόκληρο το μήνα.
(η) Ο υπολογισμός του Ειδικού Επιδόματος για Φροντίδα Παιδιών υπολογίζεται ως ακολούθως:
i. Για τα πρώτα €1.000 του μηνιαίου μισθού, ο/η δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 60%
για το μέρος αυτό του μισθού και για το μέρος του μισθού από €1.000 μέχρι €2.000 ο / η
δικαιούχος θα λαμβάνει επίδομα σε ποσοστό 40%. Το μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός
μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.000 και το μικρότερο ύψος δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των €360 για περίοδο ενός μηνός.
ii. Για μονογονεϊκές οικογένειες τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 70% και 50% αντίστοιχα και το
μέγιστο ύψος επιδόματος για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.200 και το
μικρότερο ύψος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €360 για περίοδο ενός μηνός ανεξαρτήτως
ύψους μηναίου μισθού.
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, «μονογονεϊκή οικογένεια» σημαίνει
την οικογένεια, στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συµβίο, ζει µε ένα τουλάχιστον εξαρτώµενο
τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάµο είτε εκτός γάµου και που διαβιεί µόνος λόγω του ότι είναι
άγαµος γονέας, χήρος, διαζευγµένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια
από το δικαστήριο ή την οικογένεια στην οποία ένας έγγαµος γονέας ζει µόνος του µε ένα
τουλάχιστον εξαρτώµενο τέκνο, διότι ο άλλος γονέας εκτίει ποινή φυλάκισης έξι (6) µηνών και
άνω.
(θ) Η περίοδος παροχής της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα
συνολικά και για τους δύο γονείς και ο τρόπος υπολογισμού που εμφαίνεται στην παράγραφο (η) θα
υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών για τις οποίες καθίσταται ο αιτητής/τρια δικαιούχος.
(ι) Αν ο ένας γονέας λάβει την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών, ο άλλος δεν μπορεί να τη λάβει για την ίδια
περίοδο.
(ια) Η περίοδος παροχής επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δύναται να αρχίζει από τις
13/04/2020 και να έχει ισχύ μέχρι και τις 12/5/2020.
(ιβ) Η Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών θα παραχωρείται μόνο αν ο γονέας δεν μπορεί να εργαστεί με
τηλεργασία ή με εργασία από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια
για φύλαξη / φροντίδα των παιδιών.
(ιγ) Για την παροχή επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών χρειάζεται να εξασφαλιστεί η συναίνεση
του εργοδότη και τα σχετικά στοιχεία δύναται να επαληθευτούν απευθείας με τους οικείους εργοδότες.
(ιδ) Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής
λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, ειδικό επίδομα ασθενείας,
επίδομα μητρότητας ή επίδομα πατρότητας.

(ιε) Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών θα παραχωρείται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση /
εξουσιοδότηση του αιτητή με την οποία:
i. Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται
αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή
φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών
στοιχείων.
ii. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να
επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με
Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή κριθεί ότι είναι
απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.
iii. Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για
τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
5. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για παροχή Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών και από τους δύο γονείς για
οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε από τα κοινά τους τέκνα, θα λαμβάνεται υπ’ όψη και θα εξετάζεται μόνο η αίτηση του
προσώπου που έχει υποβάλει πρώτος τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση.
6. Για την εφαρμογή του Σχεδίου Ειδικής Άδειας Φροντίδας Παιδιών η έννοια του όρου «Παιδιά με αναπηρίες»
σημαίνει:
(i) πρόσωπα τα οποία έχουν μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές,
οι οποίες, κατά την αλληλοεπίδρασή τους με διάφορα εμπόδια, δυνατό να εμποδίσουν την πλήρη και
αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους και τα οποία πιστοποιούνται ως
πρόσωπα με σοβαρή ή ολική αναπηρία από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας ή να έχουν εγκριθεί
ως λήπτες δημόσιου βοηθήματος ως ανάπηρα άτομα με βάση τις διατάξεις του περί Δημόσιων
Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μέχρι να
πιστοποιηθούν ως άτομα με σοβαρή ή ολική μακροχρόνια σωματική ή/και πνευματική ή/και διανοητική
ή/και αισθητηριακή αναπηρία από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας, εφόσον κληθούν για
πιστοποίηση ή πρόσωπα που πιστοποιούνται από το Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας ως πρόσωπα
με μέτρια νοητική αναπηρία,
(ii) (πρόσωπα τα οποία έχουν θεωρηθεί δικαιούχοι των επιδομάτων που λαμβάνονται από το Τμήμα
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, περιλαμβανομένων και των οροθετικών ατόμων.
7. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, ο εργοδότης
απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το
εν λόγω επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών.
8. Η περίοδος της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για
σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός
του δικαιούχου.
9. Από το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος οι οποίοι εργάζονται και είναι γονείς. Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών
το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς
υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.
10. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το
πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο, είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε
επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID
19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη
Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να
διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο, το
οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί
δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου και των Αποφάσεων που
εκδίδονται δυνάμει αυτού.
11. Η παρούσα Απόφαση, εκτός από την παράγραφο 4(γ), την παράγραφο 4(στ) και την παράγραφο 4(ζ) σχετικά με
τις προσλήψεις Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, τίθεται σε ισχύ από τη 16η Μαρτίου 2020 για οποιαδήποτε
καταβολή αναδρομικών ποσών συμπληρωματικού επιδόματος ή για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του υπό
αναφορά Ειδικού Σχεδίου, το οποίο εφαρμόστηκε για την περίοδο από τη 16η Μαρτίου 2020 μέχρι τη 12η
Απριλίου 2020 και από τη 13η Απριλίου 2020 μέχρι και τη 12η Μαΐου 2020.

4.  Μερική Αναστολή Εργασιών

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τα
άρθρα 7, 8, 9, 10 και 12 του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου 27(Ι) του 2020 με την παρούσα
Απόφαση εκδίδει τους ακόλουθους κανονισμούς:
1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της
Επιχείρησης Απόφαση (Αρ. 13) του 2020.
2. Στο πλαίσιο του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου του 2020 και με στόχο τη
στήριξη τόσο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα όσο και των επιχειρήσεων, αποφασίζεται το Ειδικό Σχέδιο
Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος σε
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα
Απόφαση.
3. Όροι και προϋποθέσεις για ένταξη επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της
Επιχείρησης:
(α) Οποιαδήποτε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της
Επιχείρησης εφόσον έχει αναστείλει μερικώς την εργασία της, δηλαδή έχει ή προβλέπει μείωση του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης πέραν του 25% για την περίοδο από τη 13η Απριλίου 2020 μέχρι και τη 12η
Μαΐου 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου
εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρησή τους λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το
προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με περίοδο που προηγείται της 13ης Απριλίου 2020. Νοείται
ότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οποιεσδήποτε πράξεις που έλαβαν χώρα πριν τη 13η Απριλίου 2020
ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσης τιμολογίων ή καταβολής της πληρωμής, έστω και μεταγενέστερα της
13ης Απριλίου 2020.
776
(β) Να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.4 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στην
παρούσα Απόφαση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy ) από
πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο.
(γ) Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης
είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση
έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής της
επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν
ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως). Νοείται ότι οι
επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω
διάστημα.
(δ) Επιχειρήσεις, οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 50 εργοδοτουμένους δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο
Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και να δηλώσουν το 75% του συνολικού αριθμού των
εργοδοτουμένων τους για να τους καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.
(ε) Επιχειρήσεις, οι οποίες εργοδοτούν περισσότερους από 50 εργοδοτουμένους δύνανται να ενταχθούν στο
Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και να δηλώσουν το 60% του συνολικού
αριθμού των εργοδοτουμένων τους για να τους καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται
οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.
(στ) Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν είτε στο 75%, είτε στο 60% του
συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον
πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
(ζ) Για επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης,
το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται σε διευθυντές μέτοχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν
του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εμπίπτουν είτε στο 25%, είτε
στο 40% του προσωπικού, ανάλογα με την περίπτωση, στο οποίο δεν δύναται να καταβληθεί το Ειδικό
Ανεργιακό Επίδομα.
(η) Για Επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 πρόσωπα, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται να καταβληθεί
σε όλους τους εργοδοτουμένους ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.
(θ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα που αναφέρονται στο (ζ) ανωτέρω υπερβαίνουν σε αριθμό το
25% ή το 40% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, ανάλογα με την περίπτωση, τότε δύνανται να
συμπεριληφθούν και να τους καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.
(ι) Η επιχείρηση χρειάζεται να υποβάλει, με την υποβολή της αίτησης (Έντυπο ΕΕΑ.4) κατάλογο τόσο των
εργοδοτουμένων για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για την περίοδο
της Μερικής Αναστολής των εργασιών της επιχείρησης όσο και κατάλογο των εργοδοτουμένων για τους
οποίους δεν θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.
(ια) Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται
από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω
επίδομα. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί μισθός και για την περίοδο για την οποία θα
λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την
περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον εργοδότη.
(ιβ) Για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης, ο
εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολεί προσωπικό, το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα
στην επιχείρηση, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό το υπόλοιπο του μισθού τους και τις ανάλογες
εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί
από τον εργοδότη. Το υπόλοιπο του μισθού δύναται να διαφοροποιηθεί εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος ανάλογα με τις ώρες απασχόλησής του.
(ιγ) Ο εργοδοτούμενος στον οποίο θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δύναται, εφόσον συναινεί, να
απασχολείται στην επιχείρηση με την καταβολή της διαφοράς του μισθού του από το Ειδικό Ανεργιακό
Επίδομα ή, εφόσον συναινεί ο εργοδοτούμενος, με διαφοροποίηση της πιο πάνω διαφοράς ανάλογα με τις
ώρες απασχόλησης.
(ιδ) Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης
ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο
ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.
(ιε) Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης μόνο μετά
από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση προσώπου που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό
Νόμο, με την οποία:
i. Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται
αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή
φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών
στοιχείων.
ii. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με
Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή κριθεί ότι
είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.
iii. Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου
ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
4. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους
εργοδοτούμενους:
(α) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται σε εργοδοτουμένους της επιχείρησης που εντάσσεται στο
Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο 75% ή στο
60% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης αναλόγως της περίπτωσης.
Διευκρινίζεται ότι για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι εννέα πρόσωπα, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα
δύναται να καταβληθεί σε όλους τους εργοδοτουμένους ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους, εφόσον
πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.
(β) Στους διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές
και διευθυντικά στελέχη δεν δύναται να καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον εμπίπτουν είτε στο
25%, είτε στο 40%, ανάλογα με την περίπτωση, των εργοδοτουμένων της επιχείρησης για το οποίο δεν
καταβάλλεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα (δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι εννέα
άτομα).
(γ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται στο
σημείο (i) και (ii) και καταβάλλεται ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το μεγαλύτερο ποσό:
i. Για μισθωτά πρόσωπα, για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων, σύμφωνα με τον
πιο πάνω Νόμο.
ii. Για μισθωτά πρόσωπα με βάση το μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις
εργαζομένων έλαβαν χώρα είτε το Φεβρουάριο 2020, είτε το Μάρτιο 2020, με βάση το μισθό, ο
οποίος θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7 όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας
Απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω εργαζομένου θα το δηλώσει στις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην
περίπτωση που δεν κατέχει ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για το
μισθό Ιανουαρίου 2020, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία
εντός των τελευταίων 9 μηνών στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο
εργοδότη.
Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η εργοδότηση του συγκεκριμένου αιτητή / της
συγκεκριμένης αιτήτριας έλαβε χώρα σε ημερομηνία, η οποία εμπίπτει στη διάρκεια
οποιουδήποτε από τους πιο πάνω μήνες, με εξαίρεση την πρώτη και την τελευταία ημέρα του
μήνα, τότε ο μισθός που λαμβάνεται υπ’ όψη είναι ο μισθός που αφορά ολόκληρο το μήνα.
Νοείται, περαιτέρω, ότι σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε μήνα στον οποίο
εμπίπτει η περίοδος λήψης του επιδόματος είτε μητρότητας, είτε πατρότητας, είτε ασθενείας, είτε
σωματικής βλάβης, θα λαμβάνεται υπ’ όψη η αναλογία του μισθού για ολόκληρο το μήνα.
iii. Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για την περίοδο
ισχύος του Ειδικού Σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 και να είναι μικρότερο από €360
(δ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται σε εργοδοτούμενο μόνο εφόσον υποβληθεί από κάθε
δικαιούχο εργοδοτούμενο διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το
επίδομα, εφόσον δεν έχει ήδη καταχωρηθεί και επιβεβαιωθεί.
(ε) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει
ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας, ειδικό επίδομα
αυτοτελώς εργαζομένων, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας ή θεσμοθετημένη σύνταξη.
5. Το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης δεν εφαρμόζεται για οργανισμούς του
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμούς δημόσιου δικαίου και άλλους παρόμοιας φύσης
οργανισμούς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν έχουν υποστεί μείωση του
κύκλου εργασιών τους (Επισυνάπτεται κατάλογος οικονομικών δραστηριοτήτων ως Παράρτημα ΙΙ). Διευκρινίζεται
ότι η εργοδότηση οικιακού προσωπικού δεν εμπίπτει με οποιοδήποτε τρόπο στους εργοδοτουμένους που
καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση.
6. Το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης ισχύει από τις 13/04/2020 μέχρι τις 12/05/2020.
7. Για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, η έννοια του όρου
«επιχείρηση» περιλαμβάνει και φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι είναι εργοδότες και με βάση τον περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο είναι υπόχρεοι για καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
τους εργοδοτουμένους τους.
8. Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών που έχει την έννοια είτε σχέσης μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, είτε
συνδεδεμένων εταιρειών δηλαδή με κοινό κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου
Εργοδότη στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών του

που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα, θα δύνανται να θεωρούνται ως μία
υποβληθείσα αίτηση του ομίλου μόνο εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και δοθεί σχετική έγκριση και, σε αυτή
την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να αφορούσαν μία
επιχείρηση και ένα εργοδότη.
9. Κάθε επιχείρηση ή εργοδότης πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής
των Εργασιών της Επιχείρησης και σε οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο Αποφασίζεται και δημοσιεύεται με βάση τις
διατάξεις του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου, οφείλει να διατηρεί για
περίοδο τουλάχιστον δύο ετών από την υποβολή της αίτησης κάθε σχετικό αρχείο, παραστατικό ή και αποδεικτικό
στοιχείο για όλους τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίες περιέχονταν στις σχετικές αποφάσεις που έχουν
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
10. Επιχείρηση η οποία κατέχει για ένα Νομικό Πρόσωπο πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο μητρώο
του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που υποβάλλει για διαφορετικούς Αριθμούς
Μητρώου Εργοδότη, θα θεωρούνται όλες οι αιτήσεις ως μία υποβληθείσα αίτηση της επιχείρησης και οι όροι και οι
προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα αριθμό μητρώου Εργοδότη.
11. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το
πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε
επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID
19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη
Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να
διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο το οποίο
έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει του
περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται
δυνάμει αυτού.
12. Από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
οι οποίοι εργάζονται ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής
Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που
λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής
του.
13. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη 16η Μαρτίου 2020 για οποιαδήποτε καταβολή αναδρομικών ποσών
συμπληρωματικού επιδόματος για το παρόν Σχέδιο, το οποίο εφαρμόστηκε για την περίοδο από τη 16η Μαρτίου
2020 μέχρι τη 12η Απριλίου 2020 και ειδικότερα μόνο όσον αφορά τον υπολογισμό του Ειδικού Επιδόματος που
αναφέρεται στις παραγράφους 4γ(i), 4γ(ii) και 4γ(iii) και από τη 13η Απριλίου 2020 μέχρι και τη 12η Μαΐου 2020.

5.  Πλήρη Αναστολή Εργασιών

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τα
άρθρα 7, 8, 9, 10 και 12 του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου 27(Ι) του 2020 με την παρούσα
Απόφαση εκδίδει τους ακόλουθους κανονισμούς:
1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Ειδικού Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της
Επιχείρησης Απόφαση (Αρ. 12) του 2020.
2. Στο πλαίσιο του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου του 2020 και με στόχο τη
στήριξη τόσο των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα όσο και των επιχειρήσεων, αποφασίζεται το Ειδικό Σχέδιο
Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος στους
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα
Απόφαση.
3. Όροι και προϋποθέσεις για ένταξη επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της
Επιχείρησης:
(α) (i) Η επιχείρηση να τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα Διατάγματα του
Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus και δεν έχει διαφοροποιηθεί η φύση ή
και ο τρόπος δραστηριοποίησής της εφόσον δεν ασκεί καμία οικονομική δραστηριότητα,
εξαιρουμένων των διοικητικών εργασιών που είναι απαραίτητες στην επιχείρηση.

(ii) Επιχειρήσεις άμεσα συνδεμένες με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πλήρη
αναστολή εργασιών, εφόσον υφίσταται μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης πέραν του
80%. Η μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 80% υπολογίζεται για την περίοδο από τη
13η Απριλίου 2020 μέχρι και τη 12η Μαΐου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην
κατάσταση που περιήλθε η επιχείρησή τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε
περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα
γίνει με περίοδο που προηγείται της 13ης Απριλίου 2020. Νοείται ότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψη
οποιεσδήποτε πράξεις που έλαβαν χώρα πριν τη 13η Απριλίου 2020 ανεξάρτητα της ημερομηνίας
έκδοσης τιμολογίων ή καταβολής της πληρωμής, έστω και μεταγενέστερα της 13ης Απριλίου 2020.
(β) Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από
την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε
εργαζόμενος τόσο για την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο Σχέδιο όσο και για επιπρόσθετη
περίοδο ίση με την περίοδο συμμετοχής στο Σχέδιο συν ένα επιπλέον μήνα (εκτός για λόγους που
αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως). Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν
εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.
(γ) Να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.3 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στην
παρούσα Απόφαση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy) από
πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο.
(δ) Η επιχείρηση να δηλώσει τους εργοδοτουμένους για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού
Επιδόματος κατά την περίοδο της αναστολής των εργασιών της, στους οποίους θα καταβληθεί το Ειδικό
Ανεργιακό Επίδομα, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και τρόπο υπολογισμού που παρουσιάζονται
στην παράγραφο (4) της παρούσας Απόφασης.
(ε) Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων θα καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα
στο 90% των εργοδοτουμένων τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας
Απόφασης. Στο εναπομείναν 10% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνεταίροι που κατέχουν πέραν
του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των
εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 90% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της
μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
(στ) Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων, το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν
παρέχεται σε διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς
διευθυντές και διευθυντικά στελέχη που εμπίπτουν στο 10% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.
(ζ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα πιο πάνω πρόσωπα υπερβαίνουν σε αριθμό το 10% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης, τότε δύνανται να συμπεριληφθούν και να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό
Επίδομα εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.
(η) Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτουμένους δύναται να καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό
Επίδομα σε όλους τους εργοδοτουμένους της επιχείρησης ανεξαρτήτως της ιδιότητας των προσώπων
αυτών.
(θ) Επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 προσώπων χρειάζεται να υποβάλουν με την υποβολή της
αίτησης κατάλογο τόσο των εργοδοτουμένων που θα παραμείνουν στην εργασία επειδή χρειάζονται οι
υπηρεσίες τους, δεδομένου ότι μια επιχείρηση που βρίσκεται σε αναστολή για προσωρινή περίοδο δεν
παύει να προγραμματίζει και να προωθεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επαναλειτουργία της, όσο
και του προσωπικού που θα αποδεσμευτεί προσωρινά.
(ι) Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται
από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω
επίδομα. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί μισθός και για την περίοδο για την οποία θα
λάβουν εργοδοτούμενοι το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το μέρος του μισθού που αντιστοιχεί σε αυτή την
περίοδο δύναται να συμψηφιστεί από τον εργοδότη.
(ια) Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης
ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο
ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.
(ιβ) Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης μόνο
μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση προσώπου που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το
σχετικό Νόμο, με την οποία:
i. Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται
αποδοχή των συνεπειών του νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή
φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών
στοιχείων.
ii. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να
επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με
Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή κριθεί ότι είναι
απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.
iii. Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για
τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
4. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους
εργοδοτουμένους:
(α) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται σε εργοδοτουμένους της επιχείρησης που εντάσσεται στο
Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και περιλαμβάνονται στο 90% του συνολικού
αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης. Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτούμενους καταβάλλεται σε όλους τους εργοδοτούμενους εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση.
(β) Στους διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές
και διευθυντικά στελέχη, οι οποίοι εργοδοτούνται σε επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων, δεν δύναται να καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον εμπίπτουν στο 10% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης για το οποίο δεν καταβάλλεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.
(γ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται στο
σημείο (i) και (ii) και καταβάλλεται ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το μεγαλύτερο ποσό:
i. Για μισθωτά πρόσωπα, για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων, σύμφωνα με τον
πιο πάνω Νόμο.
ii. Για μισθωτά πρόσωπα με βάση το μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις
εργαζομένων έλαβαν χώρα είτε το Φεβρουάριο 2020, είτε το Μάρτιο 2020, με βάση το μισθό, ο
οποίος θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7 όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας
Απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω εργαζομένου θα τον δηλώσει στις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην
περίπτωση που δεν κατέχει ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για το
μισθό Ιανουαρίου 2020, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός
των τελευταίων 9 μηνών στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο
εργοδότη.
Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η εργοδότηση του συγκεκριμένου αιτητή / της
συγκεκριμένης αιτήτριας έλαβε χώρα σε ημερομηνία, η οποία εμπίπτει στη διάρκεια οποιουδήποτε
από τους πιο πάνω μήνες, με εξαίρεση την πρώτη και την τελευταία ημέρα του μήνα, τότε ο μισθός
που λαμβάνεται υπ’ όψη είναι ο μισθός που αφορά ολόκληρο το μήνα.
Νοείται, περαιτέρω, ότι σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε μήνα στον οποίο
εμπίπτει η περίοδος λήψης του επιδόματος είτε μητρότητας, είτε πατρότητας, είτε ασθενείας, είτε
σωματικής βλάβης, θα λαμβάνεται υπ’ όψη η αναλογία του μισθού για ολόκληρο το μήνα.
iii. Το ανώτατο ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για την περίοδο ισχύος
του Ειδικού Σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 και να είναι μικρότερο από €360.
(δ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται σε εργοδοτούμενο μόνο εφόσον υποβληθεί από κάθε
δικαιούχο εργοδοτούμενο διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.6 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το
επίδομα, εφόσον δεν έχει ήδη καταχωρηθεί και επιβεβαιωθεί.
(ε) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει
ανεργιακό επίδομα, ειδικό επίδομα ασθενείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα ειδικής άδειας επίδομα
μητρότητας ή επίδομα πατρότητας και δεν λαμβάνει θεσμοθετημένη σύνταξη.
5. Το Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης ισχύει από τις 13/04/2020 μέχρι τις 12/05/2020.
6. Από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
οι οποίοι εργάζονται ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Αναστολής των
Εργασιών της Επιχείρησης. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη
για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.
7. Ειδικά οι εργοδοτούμενοι, οι οποίοι πριν την παρούσα Απόφαση είχαν ενταχθεί στο Σχέδιο Αναστολής Εργασιών
(όπως ξενοδοχεία και υπηρεσίες εστίασης) δύνανται με την ολοκλήρωση της περιόδου της αναστολής να
ενταχθούν στο παρόν Σχέδιο.
8. Για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου της Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης, η έννοια του όρου
«επιχείρηση» περιλαμβάνει και φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι είναι εργοδότες και με βάση τον περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο είναι υπόχρεοι για καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
τους εργοδοτουμένους τους.
9. Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών που έχει την έννοια είτε σχέσης μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, είτε
συνδεδεμένων εταιρειών δηλαδή με κοινό κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου
Εργοδότη στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών του
που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα, θα δύνανται να θεωρούνται ως μία
υποβληθείσα αίτηση του ομίλου μόνο εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και δοθεί σχετική έγκριση και, σε αυτή
την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να αφορούσαν μία
επιχείρηση και ένα εργοδότη.

10. Επιχείρηση η οποία κατέχει για ένα Νομικό Πρόσωπο πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο μητρώο
του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που υποβάλλει για διαφορετικούς Αριθμούς
Μητρώου Εργοδότη, θα θεωρούνται όλες οι αιτήσεις ως μία υποβληθείσα αίτηση της επιχείρησης και οι όροι και οι
προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα αριθμό μητρώου Εργοδότη.
11. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο Σχέδιο Πλήρης Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, οφείλει να
διατηρεί για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών από την υποβολή της αίτησης κάθε σχετικό αρχείο, παραστατικό ή και
αποδεικτικό στοιχείο για όλους τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίες περιέχονταν στις σχετικές αποφάσεις που
έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
12. Περιπτώσεις επιχειρήσεων ή εργοδοτών που έχουν υποβάλει αίτηση για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής
των Εργασιών της Επιχείρησης και διαπιστώνεται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αναφορικά με την πλήρη
αναστολή των εργασιών της επιχείρησης αλλά ενδεχομένως να πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο Ειδικό
Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης, δεν θα εξετάζονται με βάση το Ειδικό Σχέδιο
Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και θα εξετάζονται με βάση τους όρους και προϋποθέσεις
του Ειδικού Σχεδίου Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης και νοουμένου ότι πληρούνται όλοι οι
όροι και προϋποθέσεις για ένταξη στο εν λόγω Σχέδιο, θα εγκρίνονται με βάση τις διατάξεις του Ειδικού Σχεδίου
Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης.
13. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το
πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε
επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID
19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη
Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να
διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο το οποίο
έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει του
περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται
δυνάμει αυτού.
14. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη 16η Μαρτίου 2020 για οποιαδήποτε καταβολή αναδρομικών ποσών
συμπληρωματικού επιδόματος για το παρόν Σχέδιο, το οποίο εφαρμόστηκε για την περίοδο από τη 16η Μαρτίου
2020 μέχρι τη 12η Απριλίου 2020 και ειδικότερα μόνο όσον αφορά τον υπολογισμό του Ειδικού Επιδόματος που
αναφέρεται στις παραγράφους 4γ(i), 4γ(ii) και 4γ(iii) και από τη 13η Απριλίου 2020 μέχρι και τη 12η Μαΐου 2020.