AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Νέες ρυθμίσεις για όσους έλαβαν χαμηλό επίδομα

Νέες ρυθμίσεις για όσους έλαβαν χαμηλό ειδικό επίδομα ανεργίας ή ειδικό επίδομα ασθενείας

Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτας Αιμιλιανίδου, σήμερα 21/4/2020, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αδικίες και με σκοπό τη βελτίωση των επιδομάτων, αποφασίστηκε όπως την Πέμπτη, 23/4/2020, να παραπεμφθούν για απόφαση από το Υπουργικό τα εξής:

  1. Σύγκριση ασφαλιστικών αποδοχών του 2018 (60%) και ασφαλιστικών αποδοχών του Ιανουαρίου του 2020 (60% και όχι 40%), ώστε ο δικαιούχος να λάβει ειδικό επίδομα του μεγαλύτερου ποσού εκ των δύο.
  2. Προσλήψεις που έγιναν τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2020 να είναι δικαιούχοι (απαιτείται ο εργοδότης να τους δηλώσει στο Σχέδιο και να κατατεθούν οι πληρωμένες κοινωνικές ασφαλίσεις για αυτούς τους 2 μήνες)
  3. Εισαγωγή κατώτατου ορίου για τα επιδόματα ώστε σε περίπτωση που δικαιούχος λαμβάνει επίδομα για πολύ χαμηλό ποσό λόγω χαμηλών ασφαλιστικών αποδοχών να δικαιούται κάποιο κατώτατο ποσό που θα καθοριστεί.
  4. Εισαγωγή περαιτέρω μέτρων για εξακρίβωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού (θα επισυνάπτεται βεβαίωση από την τράπεζα ή αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού)
  5. Δικαιούχοι επιδόματος συνταξιούχοι άνω των 65 ετών που δεν λαμβάνουν ακόμη θεσμοθετημένη σύνταξη.
  6. Το σύστημα δεν θα μπορεί να κάνει αποδεκτή κάποια αίτηση από εργοδότη σε περίπτωση που συμπληρώνονται λανθασμένα στοιχεία του αριθμού των κοινωνικών ασφαλίσεων των εργοδοτουμένων.
  7. Κάποιες οικονομικές δραστηριότητες που εξαιρούνταν από τα Σχέδια θα δύνανται να ενταχθούν στα Σχέδια.
  8. Να γίνουν συμπληρωματικές πληρωμές για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις παραγράφους (1) και (3).
  9. Να επιχορηγούνται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το εάν είναι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές μέτοχοι, για μικρές επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργαζομένους και στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης.
  10. Επιπρόσθετα, σε όσους έχουν ολοκληρωθεί τα κανονικά ανεργιακά επιδόματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να ενταχθούν στα Ειδικά Σχέδια για να λάβουν Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για την περίοδο 13/4/20 μέχρι 12/6/20.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις έχουν ως στόχο τη στήριξη των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και θα συνεχίσουν να ισχύουν για την περίοδο μέχρι και 12 Ιουνίου 2020 και με περεταίρω στήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργοδοτουμένων μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020, χωρίς να θεωρηθούν ως προηγούμενο για την καταβολή των συνήθων ανεργιακών επιδομάτων μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου.

Τα πιο πάνω μέτρα θα υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη 23/4/2020 για έγκριση. Υπενθυμίζονται όλοι οι εργοδότες όπως καταθέσουν τις καταστάσεις αποδοχών για τους εργαζόμενούς τους τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο 2020.