AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχέδια Στήριξης των Εργαζομένων από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω Κορωνοϊού

Σχέδια Στήριξης των Εργαζομένων από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω Κορωνοϊού

Όσοι επηρεάζονται από την κατάσταση και δικαιούνται ένα από τα πιο κάτω επιδόματα, θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού στην ιστοσελίδα:

https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/post/_iban

Η Ηλεκτρονική αίτηση Υποβολής Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και αυτοτελώς εργαζόμενους είναι σημαντική, προκειμένου να καταστεί δυνατόν σε όσους εξ αυτών θα υποβάλουν αίτηση και κατόπιν εξέτασης καταστούν δικαιούχοι οποιωνδήποτε ειδικών επιδομάτων να καταβληθούν τα σχετικά επιδόματα, για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εξαγγείλει Σχέδια για στήριξη των εργαζομένων. Τα 3 Σχέδια που έχουν ανακοινωθεί είναι τα εξής:

1.  Σχέδιο για Ειδική Άδεια (λόγω φροντίδας των παιδιών τους από τους γονείς)

Αφορά γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα για τη φροντίδα των παιδιών τους ηλικίας μέχρι 15 ετών.

Η περίοδος είναι μέχρι 4 εβδομάδες και θα δύναται να λαμβάνεται είτε αποσπασματικά είτε συνεχόμενα.

Περίοδος κάλυψης: 16 Μαρτίου 2020 – 12 Απριλίου 2020

Ποσοστό: 60% για τα πρώτα €1.000 και 40% για επόμενα €1.000 (για μονογονιούς 70% και 50% αντίστοιχα), για εργαζόμενους με μισθό μέχρι €2.500.

Το επίδομα μπορεί να το λάβει ένας από τους δύο εργαζόμενους την ίδια στιγμή.

2. Σχέδιο για Ειδική Άδεια Ασθενείας (λόγω συμπερίληψή εργαζομένων στις ευπαθείς ομάδες)

Δικαιούχοι

(α) Εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες με χρόνια νοσήματα (χρειάζεται Πιστοποιητικό από προσωπικό ιατρό ή θεράπων ιατρό)

(β) Εργαζόμενοι που απουσιάζουν υποχρεωτικά από την εργασία (λόγω καραντίνας – Κατηγορία 1 ή λόγω αυτοπεριορισμού – Κατηγορία 2) (χρειάζεται Πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας)

(γ) Πρόσωπα ηλικίας 63-65 ετών που δεν λαμβάνουν σύνταξη και εμπίπτουν στις Κατηγορίες 1 ή 2 (Πιστοποιητικό από Υπουργείο Υγείας ή είναι στις ευπαθείς ομάδες (Πιστοποιητικό από Υπουργείο Υγείας)

Δικαιούνται και οι Αυτοτελώς Εργοδοτούμενοι Επίδομα Ασθενείας, από την 4η ημέρα, όπως και οι μισθωτοί.

Ποσό επιδόματος: 60% των απολαβών του 2018 και αυξάνεται 20% για τον/την εξαρτώμενο σύζυγο και 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Περίοδος Επιδόματος: μέχρι 12 Απριλίου 2020

Για τα άτομα σε καραντίνα ή αυτοπεριορισμό η ειδική άδεια ασθενείας είναι για 14 ημέρες.

Για τις ευπαθείς ομάδες είναι μέχρι 12 Απριλίου 2020.

3.  Σχέδιο Πλήρης Αναστολής ή Μερικής Αναστολής Εργασιών είτε λόγω διαταγμάτων είτε λόγω μείωσης του κύκλου εργασιών κατά 25% (ανεργιακό επίδομα)

(α) Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών 

  • Εμπίπτουν επιχειρήσεις λόγω υποχρεωτικής αναστολής εργασιών βάσει Διαταγμάτων
  • Δεν δικαιούνται ανεργιακό επίδομα οι Διευθυντές/ Μέτοχοι της εταιρείας αλλά το υπόλοιπο 90% της εταιρείας.
  • Για επιχειρήσεις μέχρι 9 εργοδοτούμενους, θα παραχωρείται ανεργιακό επίδομα για όλους τους εργαζόμενους εκτός από Διευθυντές/ Μετόχους.

Στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών εμπίπτουν οι επιχειρήσεις, στις οικονομικές δραστηριότητες που τελούν σε υποχρεωτική αναστολή εργασιών και έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ειδικό ανεργιακό επίδομα μέχρι και το 90% των εργοδοτουμένων τους. Το  ανεργιακό επίδομα θα ανέρχεται μέχρι το 60% των ασφαλιστέων αποδοχών κάθε εργαζόμενου και θα διέπεται από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του ανεργιακού επιδόματος, όπως αυτό ορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

Διευκρινίζεται ότι  το 10% του προσωπικού της επιχείρησης δεν δύναται να περιληφθεί στο Σχέδιο και αφορά Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές Μετόχους, υψηλόβαθμα Διευθυντικά Στελέχη επιχειρήσεων καθώς και σε όσους είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση διοικητικών λειτουργιών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της κάθε επιχείρησης. Αν η επιχείρηση εργοδοτεί μόνο μέχρι 9 εργαζομένους, τότε θα τηρείται η προϋπόθεση που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο  για τους Διευθυντές Μετόχους, κ.λπ., αλλά αντί ο όρος του 90%, θα παραχωρείται το ειδικό ανεργιακό επίδομα σε όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους.

(β) Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών

  • Εμπίπτουν επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μείωση κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 25%.
  • Ο εργοδότης θα συμπληρώνει τόσο Κατάλογο με εργαζόμενους που παραμένουν στην εργασία όσο και Κατάλογο με άτομα που έχουν σταματήσει προσωρινά.
  • Το ύψος του ανεργιακού επιδόματος είναι 60% των απολαβών του 2018 και αυξάνεται 20% για τον/την εξαρτώμενο σύζυγο και 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Στο Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών εμπίπτουν οι επιχειρήσεις που δεν έχουν τερματίσει υποχρεωτικά τις δραστηριότητές τους, αλλά έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του  25% συνεπεία της πανδημίας, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο σχέδιο.

Το  ειδικό ανεργιακό επίδομα θα δύναται να παραχωρείται μέχρι και στο 75% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης αν η επιχείρηση εργοδοτεί μέχρι 50 εργαζομένους, και μέχρι και στο 60% των εργοδοτουμένων, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 50 εργαζομένων. Το ειδικό ανεργιακό επίδομα θα διέπεται από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του ανεργιακού επιδόματος, όπως ορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

Περίοδος Επιδόματος: 16 Μαρτίου 2020 – 12 Απριλίου 2020

Σημείωση: Δεν μπορεί κάποιος εργαζόμενος να λαμβάνει τόσο Επίδομα Ειδικής Άδειας όσο και Ειδικό Επίδομα Ανεργίας την ίδια περίοδο.

Πώς αποδεικνύεται η μείωση του κύκλου εργασιών κατά 25; Με αυτοδήλωση εξουσιοδοτημένου προσώπου της εταιρείας, ο οποίος θα πιστοποιεί τη μείωση του κύκλου εργασιών της φετινής περιόδου Μαρτίου – Απριλίου σε σχέση με την αντίστοιχη του 2019.

4.  Αυτοτελώς Εργοδοτούμενοι

Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν το Σχέδιο Αναστολής Εργασιών διότι έχουν είτε ήδη τερματίσει τις εργασίες τους ή έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών κατά 25%.

Το ύψος ειδικού ανεργιακού επιδόματος θα ανέρχεται στο 55% των ασφαλιστέων αποδοχών τους το 2018 με ανώτατο όριο τα €800, νοουμένου ότι τηρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μισθωτούς.

Όσοι επηρεάζονται από την κατάσταση και δικαιούνται ένα από τα πιο πάνω επιδόματα, θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού στην ιστοσελίδα: https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/post/_iban

Η υποβολή των στοιχείων είναι σημαντική, ώστε όταν τα Σχέδια εγκριθούν από την Βουλή των Αντιπροσώπων το απόγευμα στις 27/3/2020 και αναρτηθεί η ηλεκτρονική υποβολή των Φόρμων, το Υπουργείο Εργασίας να έχει στη διάθεσή του τους τραπεζικούς λογαριασμούς όσων δικαιούνται επίδομα για τα πιο πάνω Σχέδια.