AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΣΠΑΒΟ: 12 Νέες Θέσεις Εργασίας

ΣΠΑΒΟ: 8 Νέες Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία και Λεμεσός και Πάφος

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΠΑΒΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ  ΛΕΜΕΣΟ

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) επιθυμεί να εργοδοτήσει:

Α. Θέση Διοικητικού Λειτουργού

(1 ) Διοικητική/ο  Λειτουργό για εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων στο  Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Λευκωσίας , πλήρης απασχόληση. Ωράριο 8:00 – 16:00.

Απαιτούμενα Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά  Προσόντα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνικές/ Ανθρωπιστικές επιστήμες, Νομικά, Δημόσιες Σχέσεις
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
 • Εγγραφή στο Μητρώο Επαγγελματιών του κλάδου  (ότι ισχύει)
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα όπως αυτά ανατίθενται από το ΔΣ ή και από την επιστημονική διευθύντρια
 • Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διάφορων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του ΣΠΑΒΟ και την καθημερινή του λειτουργία
 • Διεξάγει έρευνες, συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά.
 • Φροντίζει για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία και κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
 • Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων και άλλων συσκέψεων του προσωπικού και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
 • Φροντίζει για την αλληλογραφία του ΣΠΑΒΟ
 • Διατηρεί και έχει την ευθύνη του μητρώου των μελών του ΣΠΑΒΟ
 • Υποστηρίζει και εποπτεύει τη Λογιστική Λειτουργό στο έργο της
 • Μεριμνά για την προσέλκυση νέων μελών
 • Αναλαμβάνει την προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής του Οργανισμού στους τομείς των εργασιών του
 • Βοηθάει στην ετοιμασία και υποβολή για έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού, των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων
 • Συνεργάζεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές και τις Εποπτικές Αρχές για την ομαλή διεκπεραίωση των σχετικών ελέγχων.
 • Βοηθάει στη συλλογή, ετοιμασία και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων.
 • Βοηθάει στην υλοποίηση των Σχεδίων χορηγήσεων με κρατικά κεφάλαια ή με κεφάλαια άλλων φορέων και μεριμνά για την ετοιμασία σχετικών εκθέσεων.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από την Επιστημονική Διευθύντρια.
 • Θα εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας, με ειδικό ωράριο, όπως ήθελε αποφασιστεί από το Συμβούλιο, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 


 

Β. Θέσεις Λειτουργών Χώρου Φιλοξενίας

(4) Λειτουργούς για το Χώρο Φιλοξενίας στη Λευκωσία και (4) Λειτουργούς για το Χώρο Φιλοξενίας στη Λεμεσό, πλήρης απασχόληση.

Οι Χώροι Φιλοξενίας  λειτουργούν σε  24ώρη βάση / 7 ημέρες την εβδομάδα  με το σύστημα βάρδιας (ημερήσια, απογευματινή και νυκτερινή).

Απαιτούμενα Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά  Προσόντα:

 • Πτυχίο  στην Κοινωνική Εργασία/Ψυχολογία
 • Εγγραφή στο Μητρώο Επαγγελματιών του κλάδου (ότι ισχύει)
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία επιπλέον προσόν

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Στελέχωση του Χώρου Φιλοξενίας, σε 24ώρη βάση με το σύστημα βάρδιας.
 • Τήρηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του ΧΦ
 • Ανάληψη και Διαχείριση περιπτώσεων εισδοχής φιλοξενούμενων
 • Συναισθηματική υποστήριξη ή και παροχή συμβουλών
 • Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες/ Φορείς/Οργανισμούς
 • Συνοδεία φιλοξενούμενων όταν κρίνεται αναγκαίο  σε άλλες υπηρεσίες π.χ. Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Νοσοκομείο, κλπ)
 • Υποβοήθηση στην Εξεύρεση κατοικίας ή εργασιακής απασχόλησης φιλοξενούμενων
 • Υποβοήθηση στην ετοιμασία αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση ή άλλους τύπους κοινωνικών παροχών και επιδομάτων.
 • Δημιουργία ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων για τις φιλοξενούμενες ή και τα παιδιά τους
 • Στελέχωση της 24ώρης Γραμμής 1440 κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του/της.
 • Τήρηση αρχείου καταχωρήσεων και εντύπων
 • Τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν το ΧΦ και τη γραμμή Άμεσης Βοήθειας 1440.
 • Συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες/ομάδες προσωπικού και σε επιστημονική εποπτεία.
 • Εφαρμόζει και προωθεί την υλοποίηση αποφάσεων που λαμβάνονται
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και άλλων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων για λογαριασμό του ΣΠΑΒΟ.
 • Διοργανώνει, παρέχει και υλοποιεί διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια  σε θέματα που σχετίζονται με το  ΣΠΑΒΟ.
 • Εκπροσωπεί το ΣΠΑΒΟ σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ την Προϊστάμενη του Χώρου Φιλοξενίας

 


 

Γ. Θέση Λειτουργού Κοινωνικής Υπηρεσίας

(1) Κοινωνικό Λειτουργό για την κοινωνική υπηρεσία του Κέντρου Άμεσης Βοήθειας Λευκωσίας, πλήρης απασχόληση. Ωράριο 8:00 – 16:00/ή και Κυμαινόμενο

Απαιτούμενα Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά  Προσόντα:

 • Πτυχίο  στην Κοινωνική Εργασία
 • Εγγραφή στο Μητρώο Επαγγελματιών του κλάδου (ότι ισχύει)
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία στη συμβουλευτική ευάλωτων ομάδων

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Στελέχωση της 24ωρης Γραμμής 1440
 • Τήρηση αρχείου καταχωρήσεων και εντύπων
 • Τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στα προγράμματα του ΣΠΑΒΟ.
 • Την ανάληψη προσωπικών ραντεβού με άτομα που επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης
 • Την ετοιμασία άρθρων , μελετών και δημοσιευμάτων
 • Την επικοινωνία και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες/ οργανώσεις για κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων στη συμβουλευτική
 • Διασύνδεση και προετοιμασία εξυπηρετούμενων για κοινωνική και επαγγελματική ένταξη /επανένταξη
 • Την εκπροσώπηση του ΣΠΑΒΟ σε αρμόδιες υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες/ομάδες προσωπικού και σε επιστημονική εποπτεία.
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και άλλων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων για λογαριασμό του ΣΠΑΒΟ.
 • Διοργανώνει, παρέχει και υλοποιεί  διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια  σε θέματα που σχετίζονται με το  ΣΠΑΒΟ.
 • Εκπροσωπεί το ΣΠΑΒΟ σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ την Προϊστάμενη  του Χώρου Φιλοξενίας

 


 

  Δ.  Θέση Λειτουργών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

(2) Λειτουργούς για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δράστες και σε θύματα  ενδοοικογενειακής βίας στη Λευκωσία , Λεμεσό , Πάφο με  μερική  απασχόληση  

Απαιτούμενα Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά  Προσόντα:

 • Πτυχίο  στην Κοινωνική Εργασία/Κλινική Ψυχολογία
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
 • Εγγραφή στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών/Ειδικών Ψυχολόγων (ότι ισχύει)
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία στη συμβουλευτική ευάλωτων ομάδων

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Την ανάληψη προσωπικών ραντεβού με άτομα που επικοινωνούν ή που παραπέμπονται για συμβουλευτική
 • Τήρηση αρχείου καταχωρήσεων και εντύπων
 • Τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν το τομέα εργασίας τους.
 • Την ετοιμασία άρθρων , μελετών και δημοσιευμάτων
 • Την επικοινωνία και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες/ οργανώσεις
 • Την εκπροσώπηση του ΣΠΑΒΟ σε αρμόδιες υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες/ομάδες προσωπικού και σε επιστημονική εποπτεία.
 • Σχεδιασμός συμβουλευτικών προγραμμάτων για θύματα και δράστες
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και άλλων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων για λογαριασμό του ΣΠΑΒΟ.
 • Διοργανώνει, παρέχει και υλοποιεί  διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια  σε θέματα που σχετίζονται με το  ΣΠΑΒΟ.
 • Εκπροσωπεί το ΣΠΑΒΟ σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ την Προϊστάμενη  του Χώρου Φιλοξενίας

 


 

Περισσότερες πληροφορίες για τα καθήκοντα των θέσεων μπορείτε να λάβετε από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου  www.domviolence.org.cy

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, πλήρες βιογραφικό σημείωμα μαζί με αντίγραφα των απαιτούμενων και επιπλέον προσόντων που κατέχουν.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου ευκρινώς να αναγράφεται

«Η Ειδικότητα/η Επαρχία/θέση ενδιαφέροντος πχ (Ψυχολογία/Λεμεσός/Χώρος Φιλοξενίας)

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μια θέση να αναγράφεται

 πχ (Ψυχολογία/Λεμεσός/Χώρος Φιλοξενίας/ Θέση Λειτουργών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών)

Οι φάκελοι θα πρέπει να αποσταλούν στην ΤΘ 20422, 2152 Λευκωσία,ΣΠΑΒΟ, όχι αργότερα από τις 20 Μαρτίου 2020.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA