AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου: Θέσεις Εργασίας

Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων του Ιδρύματος:

Λειτουργοί Αποκατάστασης Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (2 θέσεις)
(1 θέση στην ειδικότητα Μουσικής και 1 θέση στην ειδικότητα Εργοθεραπείας)

Απαιτούμενα Προσόντα:
(α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Μουσική (για την ειδικότητα Μουσικής), και την Εργοθεραπεία (για την ειδικότητα Εργοθεραπείας)
Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
(β) Εγγραφή στο αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ισχύει για την ειδικότητα Εργοθεραπείας).
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, ώριμη προσωπικότητα, συναισθηματική σταθερότητα, υπομονετικότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, υπευθυνότητα, αξιοπιστία, ενδιαφέρον και ικανότητα στην υποστήριξη ατόμων με νοητική αναπηρία.
(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
(ε) Πείρα σε συναφή καθήκοντα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ειδική Εκπαίδευση, Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνική Εργασία, Εργοθεραπεία, Φυσιοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Ειδική Φυσική Αγωγή, Οικιακή Οικονομία, Μουσικοθεραπεία, Μουσική, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα (συνδυασμένεc κλίμακες) και για τις τρεις πιο πάνω θέσεις:
Α8: € 24500, 25697, 26894, 28091, 29288, 30485, 31682, 32879, 34076,35273,36470, 37667
Α10: €34284, 35923, 37562, 39201, 40840, 42479, 44118, 45757, 47396
Α11: €40525, 42164, 43803, 45442, 47081, 48720, 50359, 51998, 53637
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις και τιμαριθμικό επίδομα όπως αυτά κατ’ αναλογία εγκρίνονται κατά καιρούς για τη δημόσια υπηρεσία.

Ωράριο- Αργίες
Οι Λειτουργοί Αποκατάστασης εργάζονται 37,5 ώρες την εβδομάδα, σε πενθήμερη βάση, με άδειες ανάπαυσης και αργίες, κατ’ αναλογία με το μηνιαίο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Παράδοση αιτήσεων/Απαραίτητα έγγραφα:
Για την κάθε θέση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με πλήρες βιογραφικό σημείωμα, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, αντίγραφα πολιτικής ταυτότητας, απολυτηρίου, πτυχίων και άλλων πιστοποιητικών (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν αν ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο), και να παραδοθεί στα Γραφεία του Ιδρύματος, με την ένδειξη “Διοικητικό Συμβούλιο Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, Αίτηση για Θέση (σημειώνετε τη θέση που ενδιαφέρεστε)” ή να αποσταλεί ταχυδρομικώς στην Ταχ. Θυρ. 20590,1660 Λευκωσία. Σημειώνεται ότι για αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς είναι ευθύνη του αποστολέα να διασφαλίσει ότι η αίτηση θα παραδοθεί στο Ίδρυμα μέχρι την τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων η Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00.
Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας πτυχία ή πιστοποιητικά, πιστοποιημένη από τον εργοδότη πείρα διάρκειας ενός έτους για την παράγραφο (ε) πιο πάνω όπου ο υποψήφιος διαθέτει, εγγραφή στο επαγγελματικό μητρώο (ισχύει μόνο για την ειδικότητα εργοθεραπείας) και πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, όπως αυτό περιγράφεται στην εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Αρ.Εγκ.245.ημερ. 6/2/2017), δεν θα εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να προμηθευτούν το πλήρες σχέδιο υπηρεσίας της Θέσης που διεκδικούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, τηλ. 22481666 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο csjfound@spidernet.com.cy

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA