AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

IMH: Θέση Εργασίας

IMH: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η ΙΜΗ είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγοράς. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων, ειδικευμένα business media, digital media καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου.

Η ΙΜΗ ζητά να προσλάβει:

Λειτουργό Λογιστηρίου / Accounts Officer

Απαραίτητα Απαιτούμενα Προσόντα

  • Κάτοχος LCC Higher, AAT, CAT ή άλλων ισοδύναμων προσόντων
  • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Πλεονέκτημα η γνώση του λογισμικού pastel partner.
  • Προηγούμενη πείρα απαραίτητη.

Προσόντα

  • Οργάνωση Λογιστηρίου: Υπεύθυνος για την καλή οργάνωση του τμήματος λογιστηρίου της εταιρείας
  • Διεκπεραίωση όλων των λογιστικών εργασιών, Ενημέρωση του λογιστικού συστήματος – τήρηση βιβλίων εταιρείας, Συμφιλίωση λογαριασμών, τήρηση / αρχειοθέτηση αρχείου
  • Management Reporting: Έλεγχος και προετοιμασία των εσωτερικών οικονομικών καταστάσεων
  • Έλεγχος προμηθευτών, Εισηγήσεις για εισαγωγή διαδικασιών ελέγχου
  • Συνεργασία με Ελεγκτές

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Βιογραφικό Σημείωμα και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancy@imhbusiness.com με την ένδειξη «Accounts Officer – ANERGOSJOBS.COM», μέχρι τις 6 Μαρτίου 2020.

Ατομικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μόνο με όσους πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα.

IMH

Τ.Κ.21185, 1503, Λευκωσία

Τηλ. +357 22505555, Φαξ +357 22679820

www.imhbusiness.com