AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών: Θέση Εργασίας

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Αριθμός θέσεων: 1

Είδος σύμβασης: Εσωτερικού συνεργάτη

Διάρκεια: 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 1 χρόνο αναλόγως απόδοσης και διαθεσιμότητας χρηματοδότησης

Περίοδος αιτήσεων: 9 Φεβρουαρίου 2020 – 21 Φεβρουαρίου 2020

Εκτιμώμενη ημερομηνία πρόσληψης: Μάρτιος 2020

Έδρα: Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, Λευκωσία

Μισθός: αναλόγως προσόντων

Πρόσθετα ωφελήματα: Ομαδικό σχέδιο προσωπικού για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Ενεργειακό Γραφείο είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009 με όραμα να συμβάλει για μια Κύπρο δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα διέπεται από τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Το Ενεργειακό Γραφείο έχει καθορίσει ένα χάρτη πορείας για την περίοδο 2020-2030, επικεντρωμένο σε 10 θεματικές στοχεύσεις στους τομείς: Αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, Ενεργειακή Απόδοση, Δίκαια μετάβαση, Αειφόρες μεταφορές, Ενεργειακές Κοινότητες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Κυκλική Οικονομία, Αειφόρος Τουρισμός και Χρηματοδότηση

Οι κύριοι τομείς δράσης του Ενεργειακού Γραφείου για την επίτευξη των στόχων του είναι:

 • Η εκπόνηση και παρακολούθηση της υλοποίησης τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα και η ανάδειξη του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις και τα περιβαλλοντικά ζητήματα
 • Η υποστήριξη έργων βιώσιμης ανάπτυξης, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως ενεργειακούς ελέγχους, μελέτες φωτισμού, τεχνοοικονομικές μελέτες, μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Η παροχή ενημέρωσης, τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης προς τις αναθέτουσες αρχές, για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και την κυκλική οικονομία
 • Η παροχή υπηρεσιών τεχνικών μετρήσεων με την χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίση πολιτών, επαγγελματιών, επιχειρήσεων, δημόσιων οργανισμών και τοπικών αρχών σε ό,τι αφορά την ενέργεια και περιβάλλον
 • Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας στην καινοτομία, την έρευνα και την αειφόρο ανάπτυξη.
 • Η προσφορά εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για επαγγελματίες
 • Η διενέργεια εξετάσεων για την πιστοποίηση συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Να συμμετέχει στην ομάδα του Ενεργειακού Γραφείου που θα αναλάβει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων κτιρίων.
 • Να παρέχει τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες σε ενδιαφερόμενους για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Να συντονίζει και να παρακολουθεί την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Να συνεισφέρει στην εκπόνηση τεχνικών μελετών, εκθέσεων και παραδοτέων ευρωπαϊκών έργων.
 • Να συνεισφέρει στην ετοιμασία και υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων.
 • Να παρακολουθεί και να αναλύει εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, στατιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις σχετικές με θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.
 • Να εκπροσωπεί το Ενεργειακό Γραφείο σε συναντήσεις, εργαστήρια, ημερίδες και συνέδρια σε Κύπρο και εξωτερικό.
 • Να συνεισφέρει στη καθημερινή λειτουργία του Γραφείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο στην Πολιτική Μηχανική
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικών της Microsoft Office και Autocad
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διαχείριση έργων, ή/και σπουδές σχετικές με θέματα ενέργειας ή/και σε περιβαλλοντικές σπουδές θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και επίβλεψη κατασκευαστικών έργων ή σε έργων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης όπως «ενεργειακός ελεγκτής», «ενεργειακός διαχειριστής» και «ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώση λογισμικού ενεργειακής ανάλυσης και προσομοίωσης θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώσης ξένης γλώσσας πέραν των αγγλικών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ακεραιότητα και συμμετοχικότητα: Αντιμετωπίζει τους πάντες με σεβασμό, αντιδρά με διακριτικότητα στις διαφωνίες και ενθαρρύνει και τους άλλους να εφαρμόζουν το ίδιο. Είναι έμπιστος/η, ηθικός/ή και σέβεται εσωτερικούς κανονισμούς.
 • Ομαδικότητα: Καλλιεργεί ομαδικό πνεύμα, συνεργάζεται και υποστηρίζει άλλους να πράξουν το ίδιο.
 • Συνεργασία: Δημιουργεί και ενισχύει τη συνεργασία με συναδέλφους και συνεργάτες.
 • Αποτελεσματικότητα: Εφαρμόζει σειρά ενεργειών για την αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων/εργασιών για την επίτευξη καθορισμένων στόχων διασφαλίζοντας πάντα και την απαιτούμενη ποιότητα στο αποτέλεσμα.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα: Ανοιχτός/ή σε αλλαγές και ευέλικτος/η σε μεταβολές στα καθήκοντα και το περιβάλλον εργασίας. Αποδοτικότητα και συνέπεια ακόμη και σε συνθήκες πίεσης. Προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.
 • Επικέντρωση στην επίλυση προβλημάτων: Αξιολογεί και αναλύει δεδομένα και ενέργειες ώστε να καταλήγει σε λογικές και ρεαλιστικές αποφάσεις. Εφαρμόζει ορθολογιστικές και χωρίς προκαταλήψεις προσεγγίσεις για τον υπολογισμό του ρίσκου των αποφάσεων που λαμβάνει. Εφαρμόζει καινοτόμες ιδέες και δημιουργικότητα για την επίλυση προβλημάτων.
 • Αποτελεσματική επικοινωνία: Εκφράζει ιδέες και παραθέτει δεδομένα με καθαρό λόγο και ακρίβεια. Επικοινωνεί λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα αισθήματα των άλλων. Είναι καλός ακροατής και μοιράζεται γνώσεις με άλλους. Διαχειρίζεται τη διαφορετική άποψη με αποτελεσματικότητα αναζητώντας τα κοινά σημεία με τους συνομιλητές για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 • Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή ενδιαφέροντος σε μορφή pdf μαζί με την αίτηση τους για τη θέση. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στο email: savvas.vlachos@cea.org.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
 • Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 21η Φεβρουαρίου 2020.
 • Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία δε θα ληφθούν υπόψη.
 • Μόνο όσοι επιλεγούν για συνέντευξη θα ειδοποιηθούν.
 • Το Ενεργειακό Γραφείο δεν υποχρεούται να προχωρήσει στην πρόσληψη αν δεν υπάρξει κατάλληλος υποψήφιος.
 • Η θέση αφορά πτυχιούχους με καθόλου ή μερική επαγγελματική εμπειρία.

Η υποβολή βιογραφικού σημειώματος και προσωπικών στοιχείων για τη διεκδίκηση της παρούσας θέσης θεωρούνται εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς προσλήψεων. Πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο ο Διευθυντής του Ενεργειακού Γραφείου. Με την πλήρωση της θέσης ή με την πάροδο 3 μηνών, όποιο έρθει πρώτο, όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν σταλεί θα διαγραφούν.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA