AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ: Θέση Εργασίας

Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ: Ζητείται Ταμίας Πρώτων Βοηθειών Νυκτερινή Βάρδια – Λεμεσός

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, Λεμεσός

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Αρχιταμία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ: Εξυπηρετεί ασθενείς και συνεργάτες. Εισπράττει χρήματα σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του Νοσοκομείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Απόφοιτος Λυκείου ή κάτοχος αναγνωρισμένου Διπλώματος ή Πτυχίου Πανεπιστημίου.
 2. Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ταμείου, εξυπηρέτησης πελατών, θεωρείται πλεονέκτημα.
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
 4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο.
 5. Πολύ καλή γνώση/ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office (ECDL ή άλλος ισάξιος τίτλος).

ΚΥΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 1. Εξυπηρετεί και συνεργάζεται με πελάτες Πρώτων Βοηθειών, συνεργάτες Ιατρούς και το ευρύ κοινό και διαχειρίζεται παράπονα και προβλήματα που προκύπτουν.
 2. Λαμβάνει και συμφιλιώνει πληρωμές και ενημερώνει το σύστημα (π.χ. αποδείξεις, εξοφλήσεις, επιταγές/ εμβάσματα, ενημερώνει τα message alerts κ.τ.λ.).
 3. Διενεργεί καθημερινούς ελέγχους και ενημερώσεις (π.χ. καταβολή έναντι ποσού, κατάλογος εγγυητών, ενημέρωση ασθενών ως προς τη διευθέτηση του λογαριασμού τους, θυρίδα ασθενών για καταχωρημένες στο σύστημα αμοιβές Ιατρών, κ.τ.λ.).
 4. Χρεώνει και εισπράττει πληρωμές Πρώτων Βοηθειών, πληρωμές και αμοιβές ιατρών στην απουσία Γραφέα στο Τμήμα Χρεώσεων και στο Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου.
 5. Διατηρεί σύστημα αρχειοθέτησης.
 6. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει η Πολυκλινική (ISO 9001, 14001, 27001, 45001, Πρότυπα Διαπίστευσης του CHKS «Standards for Healthcare Organisations» κ.α.), τους εσωτερικούς κανονισμούς της Πολυκλινικής, και τις εκάστοτε αποφάσεις, πολιτικές και οδηγίες της Διεύθυνσης. Συγκεκριμένα, αναφορές γίνονται στις Υπευθυνότητες & Αρμοδιότητες σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος – PR6M/HSM, στο Εγχειρίδιο για τα Μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας – W14/HSM/V5 και στο Risk Management Strategy – P6/MNG.
 7. Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς, οδηγίες και μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη και τον έλεγχο εξάπλωσης των μικροβίων στο Νοσοκομείο.
 8. Μεριμνά για τον ασφαλή και εμπιστευτικό χειρισμό πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων των ασθενών, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες της Πολυκλινικής.
 9. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Αρχιταμία ή άλλη αρμόδια προϊστάμενη αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο careers@ygiapolyclinic.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA