AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών: Θέση Εργασίας

Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Σύμφωνα με τους εσωτερικούς Κανονισμούς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, της σχετικής Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις σχετικές πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος «MoNa: Monuments in Nature» στο πλαίσιο του Interreg Balkan-Mediterranean το Δ.Σ. της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών αναγγέλλει Προκήρυξη για την εργοδότηση Επιμελητού της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, του οποίου  τα απαιτούμενα προσόντα περιγράφονται παρακάτω στην ενότητα (Α).

Α) Περιγραφή υπηρεσιών:

 • Οι υπηρεσίες του Επιμελητού αναμένεται να αρχίσουν από την 13η Ιανουαρίου 2020. Ο Επιμελητής καλείται να εργασθεί στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (ΕΚΣ) σε εξαήμερη βάση (Δευτέρα-Σάββατο) από 10.00 -13.00 τη Δευτέρα, 08.30 έως 16.30 από Τρίτη έως και Παρασκευή, 09.00-13.00 το Σάββατο και την παρουσία του σε εκδηλώσεις της ΕΚΣ πέραν του ανωτέρω ωραρίου.
 • Μεταξύ άλλων, ο Επιμελητής αναμένεται να προσφέρει υπηρεσίες σχετικά με: Ηλεκτρονική σάρωση και αποδελτίωση παλαιών αρχείων, καταγραφή και τακτοποίηση βιβλίων και αρχείων, χειρισμός αλληλογραφίας, επίβλεψη χώρων, εξασφάλιση χορηγιών, διενέργεια έρευνας, προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων κλπ.).
 • Καταγραφή εκθεμάτων και αρχείων φορέως, έλεγχος και τακτοποίηση εκθεμάτων, καταχώριση και δημιουργία ηλεκτρονικών δελτίων για κάθε αντικείμενο, επιστημονική τεκμηρίωση αντικειμένων, συγγραφή Δελτίων Τύπου, προώθηση και διάχυση σε ΜΜΕ, ΜΜΔ και Διαδίκτυο, επίβλεψη χώρων, εξασφάλιση χορηγιών, επιμόρφωση στο σύστημα ΑΒΕΚΤ, ηλεκτρονική σάρωση κ αποδελτίωση, καταγραφή και τακτοποίηση βιβλίων και αρχείων, άλλα γενικά καθήκοντα που προκύπτουν όσο αφορά στην υλοποίηση των τρεχουσών εργασιών ή άλλων Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η ΕΚΣ.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (καταγραφή και τεκμηρίωση των εκθεμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα, τεκμηριωμένη έρευνα και συλλογή επιστημονικού υλικού, σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού καθοδήγηση παιδιών/ενήλικων που συμμετέχουν  στο πρόγραμμα), διαχείριση  Πωλητηρίου.
 • Τη γενική διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΕΚΣ σε συνεργασία με τον Συντονιστή και τη Διαχειριστική Αρχή στην Κύπρο σε επίπεδο συντονισμού, οργάνωσης, προετοιμασίας βάσει των παραδοτέων και της προετοιμασίας λογιστικής διεκπεραίωσης.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (εκθέσεις, εκδόσεις, διαλέξεις, συμπόσια, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.).
 • Την αναβάθμιση της σχετικής υποδομής της ΕΚΣ και την καλή συνεργασία και συντονισμό με τη Διεύθυνση της ΕΚΣ για την προαγωγή των σκοπών της.

Β) Περιγραφή απαραίτητων χαρακτηριστικών και προσόντων εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα:

Ελάχιστα προσόντα:

 • Γραμματειακές σπουδές, λογιστική και γνώσεις Πληροφορικής
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Προγενέστερη εμπειρία:

 • Πρακτική εργασία σε συναφές αντικείμενο
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο φορέα ή με σε φορέα με αντίστοιχα καθήκοντα θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν
 • Επιπλέον προσόντα θα εκτιμηθούν ανάλογα των αναγκών της θέσης.

Γ) Παροχές:

 • Σταθερός μηνιαίος μισθός αναλόγως προσόντων
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Κοινωνικές Ασφαλίσεις
 • Προβλεπόμενες άδειες
 • Δυνατότητα επιδόματος επίτευξης στόχων (bonus)

Δ) Έντυπα για την υποβολή προσφορών:

 • Αίτηση
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα πτυχίων και βεβαιώσεων
 • Περιγραφή προσφοράς για τις παραπάνω υπηρεσίες

Για την υποβολή των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικώς (00357-22.432.578), είτε ηλεκτρονικώς (cypriotstudies@gmail.com) με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. δρα Ιωάννη Ηλιάδη. Οι προσφορές μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικώς στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση του ΜΛΤΚ της ΕΚΣ, Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, Τ.Θ. 21436, 1508 Λευκωσία, Κύπρος, υπόψιν του δρος Χαρ. Χοτζάκογλου.

Η τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 7η /01/2020. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020 και ο επιτυχών θα προσληφθεί από 13 Ιανουαρίου 2020.

Εκ της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA