AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Απασχόληση Ατόμων με μίσθωση υπηρεσιών

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Απασχόληση Ατόμων με μίσθωση υπηρεσιών – Λευκωσία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υποβολή Αιτήσεων εδώ

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ανακοινώνει ότι, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του σε σχέση με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των δανείων,  προτίθεται να  απασχολήσει άτομα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα,  με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών. Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες, με προοπτική επέκτασής της για επιπλέον 10 μήνες.

Ελάχιστα Προσόντα και Προϋποθέσεις 

  • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με βαθμό 16/20 και άνω, ή 80% και άνω, σε περίπτωση Ιδιωτικού Σχολείου.
  • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Λογιστικών, Νομικών ή Θετικών Επιστημών αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.,
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών/Microsoft Office.
  • Προηγούμενη εμπειρία σε Πιστωτικό Ίδρυμα,  θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Προϋπολογισμός έργου και άλλες διευθετήσεις

  • Η τιμή για την αγορά των υπηρεσιών ορίζεται στα €7 ανά ώρα.
  • Για τυχόν εργασία που θα ανατεθεί για εκτέλεση σε χρόνο εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Οργανισμού η αποζημίωση θα ανέρχεται σε €10 ανά ώρα.
  • Θα προηγηθεί περίοδος μιας εβδομάδας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Διαδικασία κατακύρωσης Προσφορών

Η επιλογή των προσώπων που πληρούν τα πιο πάνω προσόντα θα γίνει με δημόσια κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οργανισμού, στα Κεντρικά του Γραφεία, στη Γωνία Προδρόμου και Λεύκωνος 2, στο Στρόβολο.

Οι κληρωθέντες θα καταταγούν με σειρά επιτυχίας. Όσοι κατέχουν το πλεονέκτημα, θα ανέβουν κατά εννέα θέσεις στη σειρά επιτυχίας. Η πρόσκληση για προσφορά έργου θα γίνεται με βάση τον τελικό Κατάλογο. Όσοι καλούνται για παροχή έργου, θα υπογράφουν σχετική Σύμβαση για την αγορά υπηρεσιών. Για την υπογραφή της Σύμβασης, θα πρέπει να προηγηθεί η παρουσίαση των πρωτότυπων δικαιολογητικών, αντίγραφα των  οποίων θα έχουν ήδη επισυναφθεί στην αίτηση των προσώπων που θα έχουν επιλεγεί.

Άλλες πληροφορίες

Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε κληθεί  δεν προσέλθει εντός 15 ημερολογιακών ημερών για υπογραφή Σύμβασης, αυτόματα θα γίνεται προσφορά στον επόμενο  επιλαχόντα, κατά σειρά  του τελικού Καταλόγου.

Στην περίπτωση αποδέσμευσης οποιουδήποτε που θα επιλεγεί και θα υπογράψει Σύμβαση, ο Οργανισμός θα μπορεί να καλέσει τους επιλαχόντες, κατά σειρά του τελικού Καταλόγου, για προσφορά υπηρεσιών για το υπολειπόμενο διάστημα της προκήρυξης αυτής.

Αιτητές που βρίσκονται ήδη στο Κατάλογο των επιλαχόντων της προηγούμενης διαδικασίας, δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση καθότι έχουν προτεραιότητα μέχρι εξάντλησης του Καταλόγου

Υποβολή Αιτήσεων εδώ

Αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 (μεσάνυχτα).

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των Πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, που απαιτούνται με βάση την παρούσα προκήρυξη (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Λειτουργό Διοικητικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, στα τηλέφωνα 22503414 και 22503507, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 2.00μ.μ., ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, hfc@hfc.com.cy

Υποβολή Αιτήσεων εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS