AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Bionic Electronics: Θέση Εργασίας

Bionic Electronics H.T. Ltd: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Retail Store Sales Professional (Επαγγελματίας Λειτουργός Πωλήσεων Καταστημάτων Λιανικής)

Bionic, a leading company in the Technology Industry, is looking for a high caliber professional Retail Store Sales Professional for its retail store in Nicosia.

Main Job Tasks and Responsibilities

 • Ascertain what each customer needs
 • Recommend, select and help to locate the proper merchandise
 • Describe a products feature and benefits
 • Make suggestion and encourage purchase of products
 • Keep Store tidy, arrange and display merchandise
 • Maintain knowledge of current sales and promotion, policies regarding payment.

Education and Experience

 • High School diploma, college degree preferred
 • Experience in technology sector retail sales will be considered as an additional qualification
 • Knowledge of customer sales and service principles and processes
 • Relevant with cross selling and upselling techniques
 • Relevant product knowledge and training
 • Experience in a retail customer service environment
 • Basic business administration and technician knowledge
 • Excellent knowledge of Greek and English Language
 • Knowledge of Russian language will be considered as an additional qualification

Key Competencies

 • Good knowledge of technology products
 • Customer service orientation
 • Good communication skills and pleasant personality
 • High energy level
 • Initiative, integrity and persuasiveness

Remuneration

The company offers an excellent remuneration package according to experience and qualifications.

To Apply

Please send a copy of your CV to hr@bionic.com.cy with subject on the email “Retail Sales Consultant-Nicosia Store – ANERGOSJOBS.COM” no later than 6th of January 2020.

NOTE

Pursuant to the article 11 of the Protection of Personal Data Law (L. 138(i)/2001), the company notifies hereby that it keeps records of all the application submitted by persons interested for the appointment by the company and the documents attached to such applications for 12 Months.

The data contained in the application for employment forms are kept by the company according to its internal regulations relating to the procedure for the filling of vacant posts.

__________________________________________________________

Η Bionic, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της Τεχνολογίας, ζητεί να προσλάβει υψηλού επιπέδου Επαγγελματία Λειτουργό Πωλήσεων Καταστημάτων Λιανικής.

Η Bionic Electronics H.T. LTD , μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της Τεχνολογίας και Πληροφορικής, ζητεί να προσλάβει υψηλού επιπέδου επαγγελματικό Σύμβουλο Πωλήσεων για το κατάστημα λιανικών πωλήσεων στη Λευκωσία.

Βασικά καθήκοντα και ευθύνες εργασίας

Ο υποψήφιος για την θέση θα πρέπει

 • Να αναγνωρίζει τι χρειάζεται κάθε πελάτης
 • Να προτείνει ολοκληρωμένη λύση με τα κατάλληλα εμπορεύματα και υπηρεσίες
 • Περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη των προϊόντων
 • Να διατηρεί το χώρο ευθύνης και εργασίας καθαρό
 • Να γνωρίζει τις τρέχουσες ενέργειες Πωλήσεων και Προώθησης

Εκπαίδευση και εμπειρία

 • Απολυτήριο Λυκείου/Τεχνικής Σχολής
 • Προϋπηρεσία στον τομέα των λιανικών πωλήσεων στον τομέα της τεχνολογίας θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν
 • Γνώσεις στην τεχνική των πωλήσεων και διαδικασιών εξυπηρέτησης πελατών
 • Εμπειρία σε περιβάλλον λιανικής εξυπηρέτησης πελατών
 • Εξαιρετική γνώση της ελληνικής και καλή αγγλικής γλώσσας

Βασικές ικανότητες

 • Καλή γνώση των τεχνολογικών προϊόντων
 • Καλή προσέγγιση στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Πρωτοβουλία, ακεραιότητα και πειστικότητα

Αμοιβή

Η εταιρεία προσφέρει πακέτο αμοιβής σύμφωνα με την εμπειρία και τα προσόντα του υποψήφιου.

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hr@bionic.com.cy με θέμα στο email “Consultant Retail Sales-Nicosia Store – ANERGOSJOBS.COM”” μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2020.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων Νόμου (Ν. 138 (Ι) / 2001), η εταιρία γνωστοποιεί ότι τηρεί αρχείο όλων των αιτήσεων που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για το διορισμό από την εταιρεία και τα έγγραφα που επισυνάπτονται, για διάστημα 12 μηνών.

Τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση για έντυπα εργασίας φυλάσσονται από την εταιρεία σύμφωνα με τους εσωτερικούς της κανονισμούς σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA