AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αστυνομία Κύπρου: Θέσεις εργασίας

Αστυνομία Κύπρου: Θέσεις εργασίας – Παγκύπρια

Η Αστυνομία Κύπρου, ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις (από Άνδρες και Γυναίκες), για πλήρωση των ακόλουθων κενών θέσεων:

(A) Κενές θέσεις Αστυνομικών και Πυροσβεστών.

(B) Κενές θέσεις Ειδικών Αστυνομικών.

Περισσότερα εδώ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy στο πεδίο «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ», αφού προηγουμένως δημιουργήσουν σχετικό προφίλ. Η καλύτερη λειτουργία της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», επιτυγχάνεται με τους φυλλομετρητές Internet Explorer (έκδοσης 9 και νεότερη), Mozilla FireFox, Google Chrome και ΜS Edge.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από η ώρα 09.00 της Δευτέρας 16.12.2019 μέχρι και η ώρα 13.00 της Δευτέρας 20.01.2020. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης ανέρχεται στα €45 και θα καταβάλλεται μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC. Υποψήφιοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται και για τις δύο θέσεις, θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις, καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο για κάθε αίτηση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 13.12.2019, ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Αστυνομίας www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews.com  ή στο Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808236, 22808247 και 22808483. Για θέματα τεχνικής Υποστήριξης σχετικά με τη δημιουργία του Προφίλ ή με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, στο τηλ. 22601395 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ariadnisupport@dits.mof.gov.cy.

Σε περίπτωση προκήρυξης θέσεων στην Αστυνομία / Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, σύμφωνα με των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018, μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση ariadnisupport@dits.mof.gov.cy

Περισσότερα εδώ

Για να μπορέσει ο υποψήφιος να υποβάλει την αίτησή του, απαιτείται πρώτα να δημιουργήσει προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο ΑΡΙΑΔΝΗ, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιήσει σε Κυβερνητικό Οργανισμό (ΚΕΠ, ή Κεντρικά Ταχυδρομεία ΚΕ.ΠΟ), προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητας του, καθώς και τον Αριθμό Προφίλ ( Profile ID ) που θα του αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά που αναφέρονται στην αίτηση. Τέτοια είναι :
1.  Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Δίπλωμα ή Πτυχίο Τριτοβάθμιας τουλάχιστο Σχολής Μεταλυκειακού Επιπέδου
2. Διπλώματα / Πτυχία Ανώτερων / Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
3. Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν πρόσθετα προσόντα (π.χ. κυβερνητικές εξετάσεις, G . C . E ., L . C . C . κτλ.)
4. Πιστοποιητικό Γνώσης Ξένων Γλωσσών
5. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (Ε.Φ. 136) Πλήρες, που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. Το έγγραφο αυτό εξασφαλίζεται από Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη) καθώς, και από τα Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία.

Οι αιτήσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται ορθά συμπληρωμένες, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην προκήρυξη. Αιτήσεις οι οποίες είναι ελλιπείς ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

Για ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης, θα πρέπει ο αιτητής να καταβάλει το ποσό των €45 μέσω του συστήματος αποδοχής της JCC .

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με τα προσόντα / κριτήρια για πρόσληψη, τους όρους υπηρεσίας, τις ημερομηνίες προκήρυξης και λήξης νέων θέσεων για διεξαγωγή εξετάσεων, καθώς και την εξεταστέα ύλη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Προσλήψεων στην Αστυνομική Ακαδημία στα τηλέφωνα 22808236 και 22808483. »

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθορίζεται η Δευτέρα 16/12/2019 και ώρα 09:00, η οποία εκπνέει τη Δευτέρα 20/01/2020 και ώρα 13:00. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

Περισσότερα εδώ

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS