AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΤΕΠΑΚ: Θέση Εργασίας

ΤΕΠΑΚ: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Προϊστάμενου Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Ο μισθός της θέσης είναι Α14(ii): €57.077, €59.535, €61.993, €64.451, €66.909, €69.367, €71.825, €74.283, €76.741. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από τον νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (https://jobs.cut.ac.cy)

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα της υπό πλήρωση θέσης έχουν ως εξής:

Α.   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Υπάγεται στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και έχει την ευθύνη για:

 1. Οργάνωση, συντονισμό, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας.
 2. Διαχείριση θεμάτων Προώθησης και Διεθνοποίησης και ιδιαίτερα:
 • Εποπτεύει και συντονίζει τις δραστηριότητες προσέλκυσης φοιτητών για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου καθώς και τις δραστηριότητες για την προώθηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ιδρύματος.
 • Εποπτεύει και συντονίζει τις δραστηριότητες για προώθηση της διεθνούς συνεργασίας του Πανεπιστημίου.
 • Επικοινωνεί με εθνικούς και διεθνείς φορείς για την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας.
 • Εποπτεύει και συντονίζει τις δραστηριότητες διεθνούς κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού.
 • Εποπτεύει και συντονίζει τις δραστηριότητες που αφορούν στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου
 • Υποστηρίζει τις Αρχές του Πανεπιστημίου σε θέματα που αφορούν στην προσέλκυση Δωρεών και Χορηγιών.

3.  Διαχείριση θεμάτων Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και ιδιαίτερα:

 • Εποπτεύει, συντονίζει και μεριμνά για την αποτελεσματική οργάνωση και απόδοση των δημοσίων σχέσεων του Πανεπιστημίου.
 • Εποπτεύει και συντονίζει την παραγωγή του αναγκαίου εκδοτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
 • Μεριμνά για την αποτελεσματική διοργάνωση των κεντρικών και κύριων εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου (συμπεριλαμβανομένου της τελετής αποφοίτησης), με στόχο την προώθηση της δημόσιας εικόνας του Πανεπιστημίου.

4.   Μεριμνά για την αποτελεσματική οργάνωση της διοικητικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και εξασφαλίζει την αναγκαία υποδομή για την παραγωγή δεικτών απόδοσης και ποιότητας.
5.   Ενεργεί ως ex-officio γραμματέας στις Συγκλητικές και άλλες Επιτροπές που διαχειρίζονται θέματα της αρμοδιότητας του.
6.   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Β.    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.   Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε κλάδους Μάρκετινγκ ή Επικοινωνίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων/Δημόσιας Διοίκησης.
2.   Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, δεύτερου κύκλου, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή άλλο ισότιμο προσόν στους πιο πάνω κλάδους.
3.   Δεκαετής διοικητική πείρα σε συναφή ειδίκευση, μετά την απόκτηση του πρώτου Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, με τουλάχιστον δύο χρόνια πείρα σε εποπτικά καθήκοντα που να συμπεριλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, έλεγχο εργασιών και διαχείριση προσωπικού. Απαιτείται βεβαίωση για τα πιο πάνω.
4.   Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
5.   Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.

Γ.     ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

 1. Κατοχή διδακτορικού τίτλου (PhD) σπουδών (τρίτου κύκλου), ισότιμο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα της θέσης.
 2. Πρόσθετη πείρα τουλάχιστον τριών ετών, πέραν των πιο πάνω απαιτούμενων προσόντων, σε διευθυντική θέση σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
 3. Πρόσθετη πείρα τουλάχιστον δύο ετών, πέραν των απαιτούμενων προσόντων και του πλεονεκτήματος δύο (2) πιο πάνω, σε ανώτερη θέση, σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 4. Γνώση οποιασδήποτε επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από αυτές που περιγράφονται στο σημείο Β(4) πιο πάνω, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημείωση: τα έτη που αναφέρονται στα σημεία δύο (2) και τρία (3) των πλεονεκτημάτων δε μετρούν συσσωρευτικά αλλά ανεξάρτητα και δεν μπορεί το ένα να επικαλύπτει το άλλο.

Νοείται ότι το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικά αναγνώρισης ή/και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα/πιστοποιητικά θεωρεί αναγκαία, προς επιβεβαίωση όλων των πιο πάνω απαιτούμενων προσόντων και πλεονεκτημάτων.

Δ.   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 1. Η/Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία ή Γενική Διοίκηση του Πανεπιστημίου.
 2. Ο όρος πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό πτυχίο ή τίτλο.
 3. Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα εργάζονται, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, είτε µε σύστημα βάρδιας, είτε µε ειδικά ωράρια (εκτός του κανονικού ωραρίου), σύμφωνα με τους Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο.
 4. Το άτομο που θα διοριστεί δύναται να ταξιδεύει στο εξωτερικό αντιπροσωπεύοντας το Πανεπιστήμιο σε εκδηλώσεις, συνέδρια και Εκθέσεις Σταδιοδρομίας.
 5. Ανάλογα µε τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
 6. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
  Νοείται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:
  (α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή
  (β) Πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια»
  Κανένας δεν διορίζεται στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
 7. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας:
  α) Σημ.: Αναφορικά με τους υποψήφιους –
  (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και
  (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι αυτοί θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  β) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
 8. Το άτομο που θα διοριστεί οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) περί ίδρυσης και λειτουργίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (περιλαμβανομένου και τροποποιήσεων) και άλλες Νομοθεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (π.χ. περί Προϋπολογισμού), τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες (περιλαμβανομένου του Ν38(Ι)/2004 και τροποποιήσεων) το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) Περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και τους Κανονισμούς Υπηρεσίας υπαλλήλων (που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο).
 9. Το Συμβούλιο δύναται να αξιολογήσει για σκοπούς μισθολογικής τοποθέτησης το άτομο που θα διοριστεί στη βάση του Πλαισίου Μισθολογικής Τοποθέτησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναλόγως της πείρας σε αντίστοιχη θέση και ακαδημαϊκών ή/και επαγγελματικών προσόντων που κατέχει κατά την τοποθέτηση του στο ΤΕΠΑΚ ή θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια της εργοδότησης του. Νοείται ότι, οι προσαυξήσεις που θα παραχωρηθούν δε θα επηρεάσουν την αρχαιότητα των υπαλλήλων.
 10. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθούν προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις κατά αναλογία των νόμων που εφαρμόζονται στη Δημόσια Υπηρεσία.
 11. Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
 12. Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://jobs.cut.ac.cy και όχι αργότερα από την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00μμ.

Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον:

 1. Συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και επισυναφθούν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για επαγγελματική πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις ή που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη.
 2. Καταβληθεί τέλος για συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης αξίας €30 μέσω της JCC Payments.  Σημειώνεται ότι, το τέλος συμμετοχής στη διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να αποτείνονται στο Γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα τηλέφωνα 25002480/25002450.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS