AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Λατομεία Λατούρος Λτδ: Θέση Εργασίας

Λατομεία Λατούρος Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Βοηθός Λογιστηρίου

Ευθύνες

 • Είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις των πελατών και τις πληρωμές των προμηθευτών
 • Καταγράφει στο σύστημα λογιστικές εγγραφές
 • Ετοιμάζει ισολογισμούς (τραπεζικοί λογαριασμοί, πιστωτές, χρεώστες) και ισοζύγια
 • Συμφωνεί τις καταστάσεις με τους πιστωτές
 • Εκδίδει τιμολόγια και πιστωτικά σημειώματα
 • Ελέγχει αν υπάρχουν μη πληρωτέα τιμολόγια ούτως ώστε να προχωρήσει το κλείσιμο και η αρχειοθέτηση
 • Επικοινωνεί με πελάτες για διαφορές ή απορίες στις καταστάσεις πελατών
 • Ενημερώνει το Υπεύθυνο Λογιστηρίου για την κίνηση των μετρητών ημερησίως μέσω e-mail
 • Παρέχει λογιστική υποστήριξη στην υποβολή εκθέσεων στο τέλος του μήνα
 • Εκτελεί συμφιλίωση των τραπεζικών λογαριασμών
 • Προσφέρει υπηρεσίες γενικής υποστήριξης
 • Αναζητεί συνεχώς ευκαιρίες εκπαίδευσης στον τομέα του
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενη εκπαίδευση και άλλα προσόντα

 • Κάτοχος διπλώματος LCCI Intermediate ή Higher ή ισότιμο προσόν
 • 1-2 χρόνια πείρας σε σχετικό αντικείμενο

Απαραίτητες δεξιότητες

 • Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Power Point)
 • Γνώση Λογιστικών Αρχών
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Αναλυτικές δεξιότητες
 • Κριτική Σκέψη
 • Ικανότητα ορθής λήψης αποφάσεων
 • Ηθική και εχεμύθεια
 • Αξιοπιστία
 • Εν συναίσθηση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : maria.petrou@latouros.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA