AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Peletico: Θέση Εργασίας

Peletico: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ζητείται Μηχανικός Πωλήσεων / Sales Engineer

Ο Όμιλος Εταιρειών ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ ζητά να προσλάβει Μηχανικό Πωλήσεων / Sales Engineer, με έδρα τη Λευκωσία, για προώθηση Παγκύπρια των προϊόντων του Ομίλου σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, κ.α.

Επάγγελμα/ Κλάδος:

Πολιτικός Μηχανικός / Αρχιτέκτονας / Χημικός Μηχανικός

Τίτλος Θέσης:

Μηχανικός Πωλήσεων – Sales Engineer

Υπευθυνότητες / Καθήκοντα:
• Διεξαγωγή συναντήσεων με αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, καθώς επίσης και με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, με στόχο την τεχνική υποστήριξη τους και προώθηση των προϊόντων του Ομίλου.
• Πραγματοποίηση ενημερωτικών παρουσιάσεων και παροχή πληροφοριών σε δυνητικούς πελάτες, εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια.
• Ανάπτυξη, συντονισμός και εφαρμογή του σχεδίου πωλήσεων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου και την ανάπτυξη εργασιών.
• Συνεχή ενημέρωση αναφορικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς αλλά και των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
• Ευθύνη για την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών στην αγορά, την αξιολόγηση νέων αγορών και την ανάλυση επιχειρηματικών ευκαιριών.
• Ετοιμασία και παρακολούθηση προσφορών.

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:
• Πτυχίο ή Πανεπιστημιακός τίτλος Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής ή άλλου συναφή κλάδου.
• Τουλάχιστο δεκαετής (10) εμπειρία σε σχετικό υπεύθυνο ρόλο ανάπτυξης εργασιών.
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο.
• Άριστη γνώση Η/Υ και Λογισμικών προγραμμάτων.
• Δυναμική προσωπικότητα, με ικανότητα οργάνωσης και ανάληψης πρωτοβουλιών.

Πρόσθετα Προσόντα:
• Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
• Εμπειρία στην προετοιμασία και υποβολή τεχνικών προδιαγραφών θα θεωρηθεί ισχυρό πλεονέκτημα.
• Ικανότητες επικοινωνίας, δημιουργίας ανθρωπίνων σχέσεων και επίλυσης προβλημάτων.
• Τεχνικές γνώσεις που σχετίζονται με τον τομέα δραστηριοποίησης του Ομίλου.
• Ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια και αναλυτική ικανότητα.

Ωφελήματα:
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: peletico@peletico.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  μέχρι τις 22/11/2019.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA