AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ομοσπονδία Συν. Γον. Μέσης Λευκωσίας: Θέση Εργασίας

Ομοσπονδία Συν. Γον. Μέσης Λευκωσίας: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας δέχεται βιογραφικό σημείωμα για  άμεση πρόσληψη στην πιο κάτω θέση:

Θέση Εκτελεστικής/ού Γραμματέας/α 

Καθήκοντα:

 • Διεκπεραίωση οποιασδήποτε γραφειακής εργασίας, αλληλογραφίας, επιστολών, αρχειοθέτηση κτλ.
 • Παρουσία σε συναντήσεις/συνεδριάσεις της Ομοσπονδίας για λήψη και τήρηση πρακτικών.
 • Οργάνωση των συνεδριάσεων, έγκαιρη ενημέρωση των Μελών και ετοιμασία των πρακτικών των συνεδριάσεων σε συνεργασία με τον Γραμματέα της Ομοσπονδίας.
 • Επικοινωνία, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών προς τους Συνδέσμους Γονέων σχετικά με τις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας.
 • Διεκπεραίωση εισπράξεων και πληρωμών, για λογαριασμό της Ομοσπονδίας και τήρηση οικονομικών καταστάσεων σε συνεννόηση με τον Ταμία και Πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών της Ομοσπονδίας (τράπεζες, ταχυδρομείο ή άλλες γραφειακές ανάγκες).
 • Παρακολούθηση/αναβάθμιση της ιστοσελίδας /Facebookτης Ομοσπονδίας.
 • Τήρηση ημερολογίου δραστηριοτήτων, λειτουργία ηλεκτρονικού αρχείου, τήρηση ημερολογίου εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
 • Τήρηση Μητρώου Αδειών, Περιουσιακών Στοιχείων.
 • Οποιαδήποτε άλλη ειδική, γραφειακή ή σχετική με τα πιο πάνω εργασία του/της ανατεθεί από τη Ομοσπονδία.

Ώρες/Μέρες εργασίας:

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8:30-12:30 (σύνολο ωρών 4 ώρες καθημερινά)

Προϋποθέσεις:

 • Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άτομο που είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.
 • Ηλικία άνω των 17 ετών.
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας, όπου ισχύει.
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο

Απαιτούμενα Προσόντα/Γνώσεις/Ικανότητες:

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας εξατάξιας/επτατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, με κατώτατο γενικό βαθμό 16 στα 20 ή 80 στα 100 (ο ελάχιστος κατώτατος βαθμός δεν ισχύει σε περίπτωση διετούς τουλάχιστον συμπληρωμένης και επιτυχούς φοίτησης σε μεταλυκειακό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) (Κάτοχος πτυχίου η διπλώματος, σχετικά με την θέση, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν).
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint) και λειτουργία της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας/λογαριασμού στο Facebook.
 • Άδεια Οδηγού.
 • Γνώσεις/ικανότητες απαραίτητες για τη θέση περιλαμβανομένων Οργανωτικές και Επικοινωνιακές ικανότητες, Συνεργασία, Ικανότητας χειρισμού δύσκολων περιπτώσεων, Ομαδικότητα, Προφορική Επικοινωνία, Πρωτοβουλία, Εχεμύθεια, κ.ά.
 • Τουλάχιστον 1 χρόνο προηγούμενης πείρας στην παροχή γραμματειακής υποστήριξης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές:

Μηνιαίες απολαβές: €550 (ακαθάριστες απολαβές)

θα αποκόπτεται το εκάστοτε απαιτούμενο ποσόν για Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Ωφελήματα:

 • 13ος Μισθός
 • €30 οδοιπορικά μηνιαίως
 • επιπλέον εργασία πέρα του εργάσιμου χρόνου που θα προκύπτει κάθε μήνα ανάλογα με τις ανάγκες (συνεδρίες και συναντήσεις ),θα καταβάλλεται αντιμισθία ανά ώρα εργασίας
 • ετήσια άδεια.

Διαδικασία Υποβολής Βιογραφικού Σημειώματος:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@osgml.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερόμενων δύναται να τηρούνται σε αρχείο και η επεξεργασία τους θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα καλεστούν σε προσωπική συνέντευξη, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά  ή ότι άλλο ζητηθεί για τις ανάγκες της πρόσληψης.

Η εργοδότηση είναι άμεση.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA