AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.: Θέση Εργασίας

Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.): Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει Λειτουργό για κάλυψη των αναγκών της.

Λειτουργός Υποστήριξης σε Τεχνικά Θέματα

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Επιμετρητού Ποσοτήτων ή άλλου συναφούς κλάδου της Μηχανικής
 • Άριστη γνώση στο χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία – Γραφή)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα, δραστήριος, επικοινωνιακός και ευχάριστος χαρακτήρας
 • Γνώσεις για τα παρακάτω θέματα θα προσμετρήσουν ως πρόσθετα προσόντα
 1. Πρόνοιες Συμβολαίων ΜΕΔΣΚ και Δημόσιου Τομέα για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα
 2. Ασφάλειας και Υγείας στα εργοτάξια
 3. Περιβάλλοντος (Διαχείριση ΑΕΚΚ)
 4. Νομικά Θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων των εργολάβων

Καθήκοντα – Ευθύνες

 • Παρακολούθηση δραστηριοτήτων και θεμάτων που ασχολείται η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και ανάληψη σχετικών δράσεων
 • Συμμετοχή σε Επιτροπές και προγράμματα που εκπροσωπείται η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.
 • Υποστήριξη στα Μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και στους ανά Επαρχία Συνδέσμους Εργοληπτών
 • Ασχολείται με θέματα των Συμβολαίων του Δημοσίου και της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (Μ.Ε.Δ.Σ.Κ.)
 • Ετοιμασία και κατάθεση αναφορών (reports) στο Διευθυντή
 • Διεκπεραιώνει θέματα που απορρέουν από τις συνεδρίες του Κεντρικού Συμβουλίου
 • Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας
 • Ενημερώνει την Ιστοσελίδα σε συνεργασία με την υπεύθυνη Λειτουργό
 • Επιτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα της/του ανατεθούν

Απολαβές – Ωφελήματα

 • Αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Ταμείο Προνοίας
 • 13ος  Μισθός

Συμπληρωμένες αιτήσεις συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και ανάλογα αποδεικτικά, να αποστέλλονται  στην  Ηλεκτρονική  Διεύθυνση  frangos@oseok.org.cy,  ή στο Φαξ: 22751664, μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2019.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA