AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ: Θέση Εργασίας

Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ: Θέση Εργασίας

Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ, επιθυμεί την πρόσληψη ατόμου στη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Σημειώσεις / Διευκρινίσεις:

  • Η θέση είναι «αορίστου χρόνου».
  • Η αντιμισθία της θέσης θα κυμανθεί από €55.000 μέχρι €75.000 ετησίως, αναλόγως προσόντων και πείρας.
  • Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν στην αίτησή τους το προσδοκώμενο πακέτο μισθού και ωφελημάτων.
  • Τεκμηρίωση καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας συνιστούν κριτήρια / αποδεικτικά όπως απολυτήριο δημόσιου λυκείου της Κύπρου ή της Ελλάδας, τίτλος σπουδών από ελληνόφωνο ακαδημαϊκό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιτυχία σε αναγνωρισμένες εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα (π.χ. GCE A-Level) κλπ.
  • Τεκμηρίωση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας συνιστούν κριτήρια / αποδεικτικά όπως τίτλος σπουδών από αγγλόφωνο ακαδημαϊκό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιτυχία σε αναγνωρισμένες εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα (π.χ. GCE A-Level) κλπ.
  • Οι αιτήσεις να υποβάλλονται μόνο στην ελληνική γλώσσα.
  • Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων, με στάθμιση των ακαδημαϊκών προσόντων, επαγγελματικών τίτλων, εργασιακής πείρας, κλπ.
  • Οι αιτητές που θα προκριθούν από την αξιολόγηση των αιτήσεων θα κληθούν σε προφορική εξέταση / συνέντευξη.
  • Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, παρακαλούνται να υποβάλουν αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων και γενικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αιτιολογικά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.
  • Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή δε θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δε θα γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 22701351 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info@cytapensionfund.org

Προθεσμία: 27 Σεπτεμβρίου 2019

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA