AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή: Θέση Εργασίας

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΘΕΣΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Συνεργάτη για τη Διαχείριση και Συντήρηση του Ολυμπιακού Μεγάρου.  Η θέση προνοεί για την εκτέλεση εργασίας που αφορά τη συντήρηση και επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και άλλο εξοπλισμό του Ολυμπιακού Μεγάρου.

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του Ολυμπιακού Μεγάρου και Κήπου σε ικανοποιητικά και επιθυμητά επίπεδα (καθημερινός έλεγχος για τυχόν βλάβες και επιδιόρθωση τους, έλεγχος συστημάτων πυρασφάλειας κλπ.).
 • Τον έλεγχο και διασφάλιση της λειτουργικότητας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και συναφών συστημάτων του Ολυμπιακού Μεγάρου (μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, ήχος, μουσικά, υδραυλικά, έπιπλα, πόρτες, παράθυρα, ανελκυστήρες και οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός).
 • Την εξασφάλιση των αναλώσιμων υλικών του Ολυμπιακού Μεγάρου σε ικανοποιητικές ποσότητες. (ανανέωση των αποθεμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα, τήρηση λεπτομερών καταστάσεων αναλώσιμου υλικού).  Διατηρεί αρχείο καταγραφής όλων των αναλώσιμων υλικών.
 • Την οργάνωση και διασφάλιση της απρόσκοπτης προληπτικής συντήρησης όλων των μηχανημάτων καθώς και των ηλεκτρολογικών/μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Τη συνεργασία με τις Ομοσπονδίες για τη σωστή αποθήκευση των υλικών τους στις αντίστοιχες αποθήκες υλικού.
 • Το συντονισμό και οργάνωση της καθαριότητας και υγιεινής όλων των χώρων του Ολυμπιακού Μεγάρου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου.
 • Φροντίζει για την ομαλή και απρόσκοπτη οργάνωση των εκδηλώσεων στους χώρους του Ολυμπιακού Μεγάρου, οργάνωση και διαρρύθμιση αιθουσών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κ.α
 • Οργανώνει, παρακολουθεί, διασφαλίζει τη φύλαξη του Ολυμπιακού Μεγάρου σε συνεργασία με τους φύλακες.
 • Διενεργεί καθημερινούς ελέγχους, εντοπίζει σημεία φθοράς και βλαβών και  προβαίνει στην επιδιόρθωση τους.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Κάτοχος Διπλώματος ή άλλων ανάλογων προσόντων στην ηλεκτρολογία, ηλεκτρομηχανολογία, ή σε άλλο παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο.
 • Επαγγελματική πείρα σε ανάλογη θέση/εργασία.
 • Γνώση σε μηχανολογικά, ηλεκτρονικά ή άλλα παρεμφερή γνωστικά αντικείμενα θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Ακεραιότητα και ευθύτητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, ισχυρή προσωπικότητα, υψηλό αίσθημα ευθύνης, ζήλος και αφοσίωση στο καθήκον, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Μισθός και Ωφελήματα

Μηνιαίο κατ’ αποκοπή ποσό αναλόγως προσόντων το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των  1,250 ευρώ για 12 μήνες, με δικαίωμα ανανέωσης της συμφωνίας για ακόμη ένα χρόνο.

Δοκιμαστική περίοδος

Μετά την πάροδο των 12 μηνών, σε περίπτωση που η ΚΟΕ κρίνει την υπηρεσία ικανοποιητική διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στον Συνεργάτη μόνιμο διορισμό στη θέση του Συντηρητή του Ολυμπιακού Μεγάρου με βασικό μισθό στην κλίμακα Α4 – Α7 + 2 και τιμαριθμικό επίδομα.

Ωράριο

Καθημερινά, Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 07.00 – 15.00.  Νοείται ότι το ωράριο εργασίας θα τροποποιείται και θα προσαρμόζεται ανάλογα  με τις ανάγκες της ΚΟΕ (Πρόγραμμα εκδηλώσεων κλπ).

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο της ΚΟΕ και να παραδοθούν στα γραφεία της ΚΟΕ σε κλειστό φάκελο  έναντι αποδείξεως (Ολυμπιακό Μέγαρο, οδός Αμφιπόλεως 21, Λευκωσία, 2ος όροφος) ή να αποσταλούν ασφαλισμένες, μέχρι τη  Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019, συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων στη διεύθυνση:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΣΗ:   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ.

Τ.Θ. 23931, 1687 Λευκωσία

ή

Αμφιπόλεως 21, 2025 Λευκωσία”

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA