AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου: 9 Θέσεις Εργασίας

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου: 9 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Έξι Θέσεις Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση έξι (6) κενών θέσεων Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Η δημοσίευση των θέσεων γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019 και λήγει την
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 24:00. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την
πλήρωση των κενών θέσεων.

Περισσότερα εδώ

Τρεις Θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση τριών (3) κενών
θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Η δημοσίευση των θέσεων γίνεται
ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019 και λήγει την
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 24:00. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την
πλήρωση των κενών θέσεων.

Περισσότερα εδώ