AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο – Θέση Εργασίας

Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο: Θέση Εργασίας

Η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ιδιαίτερου/Ιδιαιτέρας Ύπατου Αρμοστή για πλήρη απασχόληση, με όρους επιτόπιου προσωπικού. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός της θέσης είναι GBP £2358.35.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διαχείριση γραφείου και προγράμματος Ύπατου Αρμοστή, Δακτυλογράφηση μηνυμάτων και επιστολών, αρχειοθέτηση, γενικά γραφειακά καθήκοντα, και οτιδήποτε άλλο ανατεθεί από τον Ύπατο Αρμοστή.
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Απόφοιτος/η σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου
• Γνώσεις Στενογραφίας
• Συναφής εμπειρία ή σπουδή σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελέσει επιπρόσθετο προσόν
• Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο μπορεί να υποβληθεί στη συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επιστολή (στην επιστολή να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης), όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά (όπως Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, Πτυχίο ή Πανεπιστημιακό Δίπλωμα, λευκό ποινικό μητρώο, οποιαδήποτε άλλα συναφή με τη θέση πιστοποιητικά) καθώς και δύο συστατικές επιστολές στην πιο κάτω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο email cyprusinuk@mfa.gov.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Υπόψη: κα. Εμέλια Χριστοδουλίδου, Διοικητικός Ακόλουθος
(Θέση Ιδιαίτερου/Ιδιαιτέρας Ύπατου Αρμοστή)
High Commission for the Republic of Cyprus
13, St James’s Square, London SW1Y 4LB

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 23/08/2019. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού/ διαμονής ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή/ και μετέπειτα).

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA