AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.): Θέση Εργασίας

Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.): Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει Λειτουργό για κάλυψη των αναγκών της.

Λειτουργό Υποστήριξης σε Τεχνικά και Νομικά Θέματα 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Δίπλωμα Πολιτικής Μηχανικής ή Αρχιτεκτονικής ή Επιμετρήσεων Ποσοτήτων ή άλλου συναφούς κλάδου
 • Γνώση των προνοιών των Συμβολαίων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα για εκτέλεση έργων
 • Άριστη γνώση στο χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία – Γραφή)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακός και ευχάριστος χαρακτήρας
 • Γνώσεις για θέματα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, Εκπαιδευτικές Ικανότητες, Γνώσεις των Όρων των Συμβολαίων για Κατασκευαστικά Έργα, καθώς και γνώσεις  Νομικών Θεμάτων, θα θεωρηθούν ως πρόσθετα προσόντα.
 • Πληροί τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΑνΑΔ (Βλέπε Ιστοσελίδα ΑνΑΔ).

Καθήκοντα – Ευθύνες

 • Παρακολούθηση δραστηριοτήτων και θεμάτων που ασχολείται η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και ανάληψη σχετικών δράσεων
 • Συμμετοχή σε Επιτροπές που εκπροσωπείται η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.
 • Υποστήριξη στους Επαρχιακούς Συνδέσμους και στα Μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου
 • Ασχολείται με θέματα των Συμβολαίων του Δημοσίου και της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (Μ.Ε.Δ.Σ.Κ.)
 • Ετοιμασία και κατάθεση των σχετικών αναφορών (reports) στο Διευθυντή
 • Διεκπεραιώνει θέματα που απορρέουν από τις συνεδρίες του Κεντρικού Συμβουλίου
 • Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας
 • Ενημερώνει την Ιστοσελίδα σε συνεργασία με την υπεύθυνη Λειτουργό
 • Επιτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα της/του ανατεθούν

Απολαβές – Ωφελήματα

 • Αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Ταμείο Προνοίας
 • 13ος  Μισθός

Αιτήσεις συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και ανάλογα αποδεικτικά, να αποστέλλονται  στην  Ηλεκτρονική  Διεύθυνση  frangos@oseok.org.cyμε τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  ή στο Φαξ: 22751664, μέχρι την 25η Αυγούστου 2019.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA