AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Ζητούνται 14 Γραφείς 

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Ζητούνται 14 Γραφείς 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δεκατέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Γραφέων στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

Υποβολή Αιτήσεων εδώ

Υ π ο β ο λ ή Α ι τ ή σ ε ω ν
Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιλαμβάνονται σ’ αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά τα οποία στοιχειοθετούν τα προσόντα και τις γνώσεις του. Οι αιτήσεις να υποβληθούν μέσω της Ιστοσελίδας του
Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy. Τα πρωτότυπα Πιστοποιητικά να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

Υποβολή Αιτήσεων εδώ