AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Εργάτης/τρια Παραγωγής

Agromedica Ltd: Ζητείται Εργάτης/τρια Παραγωγής – Λάρνακα

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΕΥΘΥΝΕΣ

  • Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργοστασίου.
  • Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση των μηχανημάτων.
  • Προσπαθεί για την βελτίωση της παραγωγικότητας του εργοστασίου.
  • Διατηρεί καλές σχέσεις με όλους τους συνεργάτες και το προσωπικό της εταιρείας.

Άλλες υπευθυνότητες, όπως αυτές ορίζονται από τις διαδικασίες της εταιρείας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΠΕΙΡΑ

  • Απόφοιτος Λυκείου, κατά προτίμηση Τεχνικής Σχολής.
  • Προηγούμενη Πείρα και Επαγγελματική Άδεια θα θεωρηθούν σαν επιπρόσθετα προσόντα.
  • Γνώση και άδεια χρήσης περονοφόρου (fork Lift)
  • Οργανωτικές Ικανότητες
  • Προσφέρεται γενναιόδωρο πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στον κ. Δημήτρη Λαπαθιώτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση email:  execution@agromedica.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”