AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Νηπιαγωγείο Λητώ Παπαχριστοφόρου και Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστήμιου Κύπρου: 2 Θέσεις Νηπιαγωγών

Νηπιαγωγείο Λητώ Παπαχριστοφόρου και Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστήμιου Κύπρου: 2 Θέσεις Νηπιαγωγών – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση (2) νέων κενών θέσεων Νηπιαγωγού με σύμβαση στο  Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα οποία στεγάζονται στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μιλούν την Ελληνική ως πρώτη τους γλώσσα.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Κατηγορία                   :           Σύμβαση

Απολαβές*                  :           €1.044,97

Υποβολή Αιτήσεων

Μαζί με όλα τα αντίγραφα των απαιτούμενων προσόντων που αναφέρονται πιο πάνω χρειάζεται η επισύναψη επιστολής στην οποία ν΄ αναφέρεται το ενδιαφέρον για εργοδότηση στο Νηπιαγωγείο και το Βρεφοκομικό σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και η αίτηση συμμετοχής σε προφορική/ εξέταση και συνέντευξηΓια άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και το Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22894150/22894136.

Οι προκηρύξεις θέσεων και όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.ucy.ac.cy/Nursery

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στη διεύθυνση:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1

2109 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

1678, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ.: 22894150/22894136

ή με ΦΑΞ  στον αριθμό: 22895393

ή με email: nursery@ucy.ac.cy

Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη. Η επιστολή μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν με κάποιο από τους πιο πάνω τρόπους μέχρι την 9η Ιουλίου 2018  και ώρα: 14.00  μμ.