AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Manserco Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Η εταιρεία MANSERCO LTD ζητά για άμεση πρόσληψη Γραμματέα.

Οι υποψήφιες πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα

 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Βασικές γνώσεις λογιστικής
 • Υπεύθυνο άτομο με ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Καθήκοντα:

 • Γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης
 • Σύνταξη επιστολών
 • Αρχειοθέτηση
 • Διαχείριση Αλληλογραφίας και Τηλεφωνικού κέντρου
 • Λογιστική υποστήριξη.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση tax@mansercoltd.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι τις 10/07/2019.

MANSERCO LTD requests for direct recruitment of a Secretary

Candidates must have the following qualifications:

 • Excellent knowledge of computers
 • Fluent in Greek and English language
 • Basic knowledge of accounting
 • Responsible person with a pleasant and communicative personality
 • Ability to work under pressure and maintain timetables

Duties:

 • General secretarial support
 • Filing
 • Manage Mail and Call Centre
 • Accounting support.

Those interested can send their CV to tax@mansercoltd.com until 10/07/2019.