AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου: Θέσεις Εργασίας

Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων του Ιδρύματος:

1.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (3 ΘΕΣΕΙΣ) (1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)

Απαιτούμενα Προσόντα

(α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ειδική Εκπαίδευση (για την ειδικότητα Ειδικής Εκπαίδευσης), την Ειδική Φυσική Αγωγή (για την ειδικότητα Ειδικής Φυσικής Αγωγής) και την Εργοθεραπεία (για την ειδικότητα Εργοθεραπείας)
Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

(β) Εγγραφή στο αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (για την ειδικότητα Εργοθεραπείας).

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, ώριμη προσωπικότητα, συναισθηματική σταθερότητα, υπομονετικότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, υπευθυνότητα, αξιοπιστία, ενδιαφέρον και ικανότητα στην υποστήριξη ατόμων με νοητική αναπηρία.

(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

(ε) Πείρα σε συναφή καθήκοντα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ειδική Εκπαίδευση, Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνική Εργασία, Εργοθεραπεία, Φυσιοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική, Ειδική Φυσική Αγωγή, Οικιακή Οικονομία, Μουσικοθεραπεία, Μουσική, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα (συνδυασμένες κλίμακες) και για τις τρεις πιο πάνω θέσεις: 

Α8: € 24500, 25697, 26894, 28091, 29288, 30485, 31682, 32879, 34076, 35273, 36470, 37667.
Α10: € 34284, 35923, 37562, 39201, 40840, 42479, 44118, 45757, 47396.
Α11: € 40525, 42164, 43803, 45442, 47081, 48720, 50359,  51998, 53637.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις και τιμαριθμικό επίδομα όπως αυτά κατ΄ αναλογία εγκρίνονται κατά καιρούς για τη δημόσια υπηρεσία.

 


2.  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ/ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ (1 ΘΕΣΗ)

Απαιτούμενα προσόντα

(α) Τριετής φοίτηση σε Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης ή τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου

(β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, ισχυρή προσωπικότητα, ωριμότητα, υπομονετικότητα, κατανόηση, ανεκτικότητα κι συναισθηματική σταθερότητα.

(γ) Ικανότητα δημιουργίας εποικοδομητικών σχέσεων και ενδιαφέροντος για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα

(δ) Ικανότητα, καλή υγεία και αρτιμέλεια για να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα

Ε3 που ξεκινά με €5,51 την ώρα

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε αυξήσεις όπως αυτές κατ΄ αναλογία εγκρίνονται για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.

Το ωράριο εργασίας και οι άδειες είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.

Παράδοση αιτήσεων/Απαραίτητα έγγραφα

Για όλες τις πιο πάνω θέσεις, αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό σημείωμα, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, αντίγραφα πολιτικής ταυτότητας, απολυτηρίου, πτυχίων και άλλων πιστοποιητικών (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν αν ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο), να παραδοθούν στα Γραφεία του Ιδρύματος, με την ένδειξη «Διοικητικό Συμβούλιο Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, Αίτηση για θέση (σημειώνεται τη θέση που ενδιαφέρεστε)» ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην Ταχ. Θυρ. 20590, 1660 Λευκωσία. Σημειώνεται ότι για αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς είναι ευθύνη του αποστολέα να διασφαλίσει ότι η αίτηση θα παραδοθεί στο Ίδρυμα μέχρι την τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων η Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 14.00.

Αιτήσεις που δε θα περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας πτυχία ή πιστοποιητικά, πιστοποιημένη από τον εργοδότη πείρα διάρκειας ενός έτους για την παράγραφο (ε) πιο πάνω όπου ο υποψήφιος διαθέτει (θέση Λειτουργού), εγγραφή στο επαγγελματικό μητρώο (ισχύει μόνο για την ειδικότητα εργοθεραπείας) και πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, όπως αυτό περιγράφεται στην εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Αρ. Εγκ.245. ημερ. 6/2/2017), δε θα εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να προμηθευτούν το πλήρες σχέδιο υπηρεσίας της θέσης που διεκδικούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, τηλ. 22 481666 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο csjfound@spidernet.com.cy