AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός: Θέση Εργασίας

Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ζητά να προσλάβει άτομο για να καλύψει θέση «Υπευθύνου Έργου» (Project Manager) στα Γραφεία Διοίκησης στη Λευκωσία, στο πλαίσιο σύμβασης που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. για μεταναστευτικά θέματα. Η διάρκεια είναι 12 μήνες.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πανεπιστημιακό τίτλο πτυχιακού επιπέδου ή ισότιμο προσόν και μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Master.
 • Τουλάχιστον πενταετή (5) γενική επαγγελματική πείρα.
 • Συμμετοχή ως Υπεύθυνος Έργου σε τουλάχιστον δυο (2) έργα που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους.
 • Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων όπως Microsoft Office (word, excel).
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Οργανωτικές ικανότητες.
 • H ύπαρξη εμπειρίας σε θέματα μεταναστών, αποτελεί πρόσθετο προσόν.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ο Υπεύθυνος θα έχει τα παρακάτω καθήκοντα: 
 • Καθορισμό του σχεδίου εργασιών και των κρίσιμων σημείων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έγκαιρη υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου που θα αναλάβει,
 • Συνολική ευθύνη για την παράδοση των αποτελεσμάτων (παραδοτέα, παρεχόμενες υπηρεσίες) του Έργου,
 • Προετοιμασία των σχετικών Εκθέσεων, με σαφή αναφορά στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί,
 • Συντονισμός της συμμετοχής και των αρμοδιοτήτων των διαφόρων εμπειρογνωμόνων που θα εκτελέσουν το Αντικείμενο της Σύμβασης,
 • Διατήρηση στενής και μόνιμης συνεργασίας με τη διοίκηση του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και ενημέρωσή της για την πρόοδο υλοποίησης, τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και τις  λύσεις ή επιλογές που έχουν υιοθετηθεί.
Συμμετοχή σε συναντήσεις με την ΕΕ ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή  στο  E-mail:  executive.support@redcross.org.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” μέχρι τις 18 Ιουνίου 2019.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.