AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού: Θέση Εργασίας

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Τεχνικού (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού) για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση της θέσης από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Η εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα της Θέσης είναι :
Α4: €2.152,84 Χ 133,27 – 3.752,09
και
Α7: €3.588,06 Χ 179,40 – 5.382,09
Συνδυασμένες Κλίμακες.

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα, από το Σχέδιο Υπηρεσίας της Θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Βοηθά στην ετοιμασία σχεδίων, την τοπογράφηση, τη χάραξη έργων, την κατάρτιση τεχνικών όρων, προμετρήσεων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, την επίβλεψη τεχνικών εργασιών όπως και την ετοιμασία και υποβολή τεχνικών εκθέσεων.
(β) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα:
1. (α) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στον Κλάδο Πολιτικής Μηχανικής ή Αρχιτεκτονικής,
ή
(β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση κύκλου Θετικών Επιστημών ή Τεχνικών Σχολών, και τριετής τουλάχιστον πείρα μετά την απόκτηση του απολυτηρίου σε τεχνικές εργασίες ή σχεδιαστή.
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πετύχουν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Οι κάτοχοι του προσόντος που αναφέρεται στο 1(α) πιο πάνω τοποθετούνται κατά το διορισμό τους στην 4η βαθμίδα της Κλίμακας Α4. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν το προσόν αυτό ύστερα από το διορισμό τους, η τοποθέτησή τους όμως στην 4η βαθμίδα θα γίνεται από την ημερομηνία
απόκτησης του προσόντος αυτού.
(γ) Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού/ης που θα διοριστεί, εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του Νόμου, N. 10 (II)/2017 που αφορά στη Μείωση των Κλιμάκων εισδοχής.

Γραπτή και προφορική εξέταση:
(α) Σύμφωνα με την πιο πάνω Σημείωση (1) η διαδικασία πλήρωσης της θέσης αυτής θα διέπεται από τις πρόνοιες του Νόμου Αρ. 6(Ι)/98 έως το 2008 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2006 και του Τροποποιητικού Νόμου 106 (Ι) του 2008).
(β) Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις.
(γ) Σε προφορική εξέταση θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, κατά σειρά επιτυχίας, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της Θέσης. Ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που θα κληθούν σε προφορική εξέταση (συνέντευξη) θα είναι ο τριπλάσιος από τον αριθμό της κενής θέσης. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις.

Άλλες Αναγκαίες Προϋποθέσεις
(α) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (για άρρενες υποψηφίους).
(β) Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κράτους για να εργαστούν στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Αιτήσεις:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο Γεν. 1 ΚΟΑ. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
2. Το έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού στην οδό Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη, Λευκωσία, 1ος όροφος, Αρχείο ΚΟΑ ή από την πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση (Ειδήσεις / Θέσεις Εργασίας):
https://cyprussports.org/gr/
3. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» και να παραδοθούν στη Γραμματεία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Tαχυδρομείου με συστημένη επιστολή υπόψη Γενικού Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού στη Διεύθυνση, Λεωφόρος Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, 2400 Έγκωμη, Λευκωσία.
4. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
5. Για πληροφορίες αναφορικά με τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα Γραφεία του ΚΟΑ, τηλ. 22897000

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:
1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
2. Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες).
3. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
4. Ακαδημαϊκά Προσόντα (Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στον Κλάδο Πολιτικής Μηχανικής ή Αρχιτεκτονικής).
5. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση.
6. Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA