AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΑΝΕΛ: Θέση Εργασίας

ΑΝΕΛ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση, υπ’ αριθμόν 4β, της 26ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2019, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) ατόμου ορισμένου χρόνου για τη θέση γραμματειακού προσωπικού.

Περισσότερα εδώ

Η θέση αφορά:

  1. Ένα (1) άτομο για τοποθέτηση στη θέση γραμματέως ορισμένου χρόνου.

  2. Διάρκεια θέσης εργασίας: 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν σχετικής απόφασης του εργοδότη).

Περισσότερα εδώ

3.  Καθήκοντα/υποχρεώσεις της θέσης εργασίας:

α) Καθήκοντα γενικής και ιδιαίτερης γραμματειακής υποστήριξης.

β) Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου.

γ) Καθήκοντα υποδοχής.

δ) Ταξινόμηση και αρχειοθέτηση εγγράφων.

ε) Διαχείριση και διεκπεραίωση της έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

στ) Σύνταξη επιστολών, εγγράφων, εκθέσεων, αναφορών.

ζ) Άσκηση διοικητικών καθηκόντων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των εκτελεστικών διευθυντών του οργανισμού.

η) Διαχείριση αποθεμάτων υλικών του οργανισμού.

θ) Υποστήριξη και συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων, δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων.

ι) Οργάνωση των επαγγελματικών μετακινήσεων του προσωπικού του οργανισμού.

ια) Υποστήριξη στην παροχή διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης και Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λευκωσίας.

ιβ) Υποστήριξη στην παροχή διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης και διαχείρισης έργων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ιγ) Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφών καθηκόντων κατόπιν ανάθεσης από τους εκτελεστικούς διευθυντές του οργανισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA