AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Kedifap Ltd: Θέση Εργασίας

Kedifap Ltd: Ζητείται Logistics Manager – Πάφος

Κύρια Kαθήκοντα Θέσης

 • Παρακολουθεί την απόδοση του Κέντρου Διανομής και εξασφαλίζει την καλή και συνεχή λειτουργία του (παραλαβές, απόθεση, αναπλήρωση του picking, προετοιμασία παραγγελιών, φυσική διανομή, έλεγχος και ακρίβεια του στοκ).
 • Ελέγχει, αναλύει και αναφέρει τα αποτελέσματα της λειτουργίας του κέντρου Διανομής στον Γενικό Δ/ντη.
 • Παρακολουθεί και αναφέρει το επίπεδο εξυπηρέτησης του Κέντρου Διανομής σύμφωνα με τους εκάστοτε δείκτες απόδοσης τα πρότυπα της εταιρείας και τις απαιτήσεις των πελατών. Προτείνει τρόπους καλυτέρευσης.
 • Αναλύει και ενημερώνει τις προδιαγραφές/απαιτήσεις των πελατών.
 • Είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες προμηθειών/κόστους που αφορούν τον Κέντρο Διανομής. Δηλαδή διαχειρίζεται το κέντρο κόστους του, επιλέγοντας τις πηγές προμήθειας, διαπραγματεύοντας τις τιμές.
 • Συμμετέχει στην ανάπτυξη των μηχανογραφικών συστημάτων της εταιρείας και χειρίζεται το ERP σύστημα ως εργαλείο οργάνωσης και ελέγχου των διαδικασιών.
 • Συμμετέχει στην διαμόρφωση των στρατηγικών σχεδίων της εταιρείας
 • Συμμετέχει στην διαμόρφωση του Ετήσιου προϋπολογισμού μαζί με την Οικονομική και την Γενική Δ/νση
 • Υποστηρίζει και ελέγχει τους Προϊσταμένους του Κέντρου Διανομής, συναντιέται συχνά μαζί τους.
 • Συντονίζει και ελέγχει το ανθρώπινο, τεχνικό (πάγιο εξοπλισμό), οικονομικό και εμπορικό κεφάλαιο του Κέντρου Διανομής.
 • Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την διατήρηση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στο Κέντρο Διανομής. Επίσης είναι υπεύθυνος για όλες τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την σύννομη λειτουργία του.
 • Επικυρώνει πλάνα ενεργειών σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους του ή άλλους Δ/ντες που έχουν σαν στόχο την επίτευξη του προϋπολογισμού ή και την άψογη λειτουργία του Κέντρου Διανομής. Παρακολουθεί και αναφέρει σε μηνιαία βάση την πρόοδο αυτών των πλάνων ενεργειών.
 • Αξιολογεί τα μηνιαία αποτελέσματα της Εταιρείας μαζί με τους άλλους Δ/ντες , αναλύει και επεξηγεί τις τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους με την βοήθεια της Οικον. Δ/νσης και λαμβάνει διορθωτικά μέτρα.
 • Ελέγχει καθημερινά την απόδοση, ποιότητα και παρουσία των εργαζομένων της Δ/νσης του και προτείνει πειθαρχικά μέτρα, μέτρα ανάπτυξης (προαγωγές), εκπαιδευτικά μέτρα, αναδιοργανώσεις της ιεραρχικής δομής και τυχόν ανάγκες προσλήψεων πάντα σε συνεργασία με την Οικονομική Δ/νση. Επικοινωνεί σε αυτούς τις πολιτικές/στόχους της εταιρείας.
 • Προτείνει λύσεις που αφορούν την χωροταξία, τις διαδικασίες, την τεχνολογία που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση του Κέντρου Διανομής. Εμπλέκεται ενεργά εφόσον αποφασιστούν τέτοιες ενέργειες.

Ικανότητες

 • Πελατοκεντρική φιλοσοφία, τόσο για τον εξωτερικό όσο και τον εσωτερικό πελάτη, με έμφαση στην εξυπηρέτηση.
 • Προσήλωση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη στόχων.
 • Αίσθηση μόνιμης καλυτέρευσης της Λειτουργίας και πειθαρχίας στις προβλεπόμενες διαδικασίες με έμφαση στην λεπτομέρεια.
 • Ψηλό επίπεδο αυτονομίας και αίσθηση της ευθύνης.
 • Ικανότητα προσαρμογής σε αλλαγές και συνεργασίας με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας.
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων κυρίως σε συνθήκες πίεσης.
 • Ικανότητα εφαρμογής δράσεων.
 • Ικανότητα να διανέμει αρμοδιότητες και εργασίες.
 • Ικανότητα να αναγνωρίζει και να αναπτύσσει τα ταλέντα.
 • Ικανότητα να διαπραγματεύεται.

Προσόντα

 • Απόφοιτος ΑΕΙ με κατεύθυνση Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων με επιθυμητή ειδίκευση σε Logistics & OperationsManagement.
 • Χειριστής ERP-WM συστήματος.
 • Επιθυμητή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση, με προτίμηση σε παρόμοια εταιρία.

Προσφέρεται ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μόνο τα υποψήφια άτομα που πληρούν τα πιο πάνω θα ενημερωθούν για συνέντευξη. Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας μέχρι τις 30/06/2019 στην ηλεκτρονική Διεύθυνση hr@kedifap.com

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA