Wednesday , 26 June 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις για Έκτακτη Απασχόληση στο Δημόσιο 

Θέσεις για Έκτακτη Απασχόληση στο Δημόσιο 

1.  9 Θέσεις Πολιτικών Μηχανικών

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της

Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προκύπτει ανάγκη για απασχόληση εννιά Εκτελεστικών Μηχανικών για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δημοσίων Έργων έναντι κενών μόνιμων θέσεων. Η απασχόληση αφορά ανάγκες σε όλη την επικράτεια της Κύπρου. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α9. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(α) Οργανώνει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει την εκτέλεση έργων και την καταμέτρηση τους και διαχειρίζεται συμβόλαια έργων που του ανατίθενται.

(β) Ετοιμάζει μελέτες για τεχνικά και οικοδομικά έργα, περιλαμβανομένων των λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων, των προδιαγραφών, των δελτίων ποσοτήτων, εκτιμήσεων και εγγράφων προσφορών.

(γ) Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει έργα που μελετούνται και επιβλέπονται από ιδιώτες Συμβούλους και αξιολογεί παραδοτέα που υποβάλλονται από αυτούς.

(δ) Συλλέγει και επεξεργάζεται κυκλοφοριακά και άλλα στοιχεία φορτίων, χωρομετρικά και περιβαλλοντικά στοιχεία για έργα.

(ε) Συντονίζει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές.

(στ)    Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(ζ) Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος για εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(η) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό περιλαμβανομένων και λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(θ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.

(2) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στους κλάδους πολιτικής μηχανικής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(4) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία τριών χρόνων στην πολιτική μηχανική.

(5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και πρόσθετη αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα από την ελάχιστη απαιτούμενη όπως αναφέρεται πιο πάνω (παράγρ. 3(4)) θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Βασιλική Παναγιώτου στο τηλέφωνο 22806522. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).

6. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση πείρας στην εξειδικευμένη κατεύθυνση της πολιτικής μηχανικής που απαιτείται. Πείρα σε κατώτερη βαθμίδα από την απαιτούμενη του Πολιτικού Μηχανικού δεν θα αναγνωρίζεται. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του έντυπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος στον 3ον όροφο στο Γραφείο αρ. 317 της κας Βασιλικής Παναγιώτου, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 28 Ιανουαρίου 2019. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται «Αίτηση για τις θέσεις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτικοί Μηχανικοί Γενικής Κατεύθυνσης)».

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτικοί Μηχανικοί Γενικής Κατεύθυνσης)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης. 2 Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.
Γενική μεταπτυχιακή πείρα στην πολιτική μηχανικής πέραν της ελάχιστης προαπαιτούμενης των τριών χρόνων. 1-6 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία χρόνια.
Ειδική μεταπτυχιακή πείρα σε θέμα επίβλεψης μεγάλων οικοδομικών και τεχνικών έργων αξίας πέραν των €5 εκατομ. Η πείρα αυτή προσμετρείται στην περίπτωση που υπάρχει πέραν της ελάχιστης προαπαιτούμενης των τριών χρόνων. 2-12 2 μονάδες για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία χρόνια.

 

Σημ.:

(1) Η Γενική και Ειδική πείρα δεν θα προσμετρείται για την ίδια περίοδο.

(2) Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:

(α) Ο χρόνος της ειδικής πείρας σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης. (β) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών της Πολιτικής Μηχανικής.

 

2.  2 Θέσεις Οικονομικά/Διοίκηση Επιχειρήσεων και 1 Θέση Μηχανολογική Μηχανική

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (N. 70(I)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριών (3) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού 2018, Νόμος του 2017 (Ν. 51(ΙΙ)/2017) και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.

Οι θέσεις αφορούν δύο (2) Εργοδοτουμένους Ορισμένου Χρόνου με ειδικότητα στα Οικονομικά/Διοίκηση Επιχειρήσεων και ένα (1) Εργοδοτούμενο Ορισμένου Χρόνου με ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική.

Καθήκοντα

α) Ετοιμάζει, εφαρμόζει και διαχειρίζεται τα συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια Χορηγιών υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας

Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

β) Αξιολογεί έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια των Σχεδίων Χορηγιών για σκοπούς χρηματοδότησης.

γ) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων και της τήρησης των δεσμεύσεων περιλαμβανομένης και της έγκαιρης απορρόφησης των κονδυλίων.

δ) Παρέχει στο κοινό πληροφόρηση, καθοδήγηση και ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Σχέδια

Χορηγιών.

ε) Ενημερώνει και επεξεργάζεται στοιχεία του ηλεκτρονικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για συγχρηματοδοτούμενα σχέδια/ έργα των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ) Συμμορφώνεται με τους Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς εφαρμογής των Ταμείων.

ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Για τις δύο (2) θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου με ειδικότητα στα Οικονομικά/ Διοίκηση Επιχειρήσεων

Απαιτούμενα Προσόντα (Ειδικότητα στα Οικονομικά/ Διοίκηση Επιχειρήσεων)

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα:

Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ένα τουλάχιστον από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω.

3. Πείρα σχετική με την εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών.

4. Πείρα, επιπλέον της απαιτουμένης διετούς, σχετική με τα καθήκοντα που αναφέρονται στο σημείο 3 πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.

5. Γνώση Πληροφορικής και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτελεί πλεονέκτημα.

6. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (προσκομίζοντας τεκμήρια όπως αυτά καθορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας).

7. Ακεραιότητα χαρακτήρα.

(Σημ. ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 

Για τη μια (1) θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου με ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική Απαιτούμενα Προσόντα (Ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική)

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Μηχανολογική Μηχανική.

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μηχανολογική Μηχανική.

3. Πείρα σχετική με την εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., αποτελεί πλεονέκτημα.

4. Εγγραφή στον οικείο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία.

5. Γνώση Πληροφορικής και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτελεί πλεονέκτημα.

6. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (προσκομίζοντας τεκμήρια όπως αυτά καθορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας).

7. Ακεραιότητα χαρακτήρα.

(Σημ. ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 

Σημειώσεις:

1. Το μισθολογικό κόστος για τους τρεις (3) εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

2. Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι για 12 μήνες και δύναται να παραχωρείται δικαίωμα ανανέωσης σε ετήσια βάση, μέχρι το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (31/12/2023), εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου κριθούν επαρκείς και, νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου N. 70(I)/2016.

3. Σε περίπτωση που τα έργα/ προγράμματα ολοκληρωθούν πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης ή/ και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.

4. Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία.

5. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, συμπληρώνοντας την «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (www.mcit.gov.cy). Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να υπογράφεται και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία παραστατικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.). Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά να παρουσιαστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.

7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 28/01/2019, στη διεύθυνση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου – Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (Ειδικότητα στα Οικονομικά/ Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική)».

 

8. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα τηλέφωνα 22867247, 22867149.

 

A. Κριτήρια Αξιολόγησης Προσόντων Αιτητών (Ειδικότητα στα Οικονομικά/ Διοίκηση Επιχειρήσεων)_

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Πείρα, επιπλέον της απαιτουμένης διετούς, σχετική με την εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. (αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις) 1-4 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο (2) χρόνια
Γνώση Πληροφορικής/ ηλεκτρονικών υπολογιστών (αποδεικνύεται με πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους) 2

 

Β. Κριτήρια Αξιολόγησης Προσόντων Αιτητών (Ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Πείρα, σχετική με την εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε.(αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις) 1-4 1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο (2) χρόνια
Γνώση Πληροφορικής/ ηλεκτρονικών υπολογιστών (αποδεικνύεται με πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους) 2

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων και για τις κατηγορίες που αναφέρονται πιο πάνω, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος:

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ
Άριστα 5
Λίαν Καλώς 4
Καλώς 3

Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας των υποψήφιων, θα γίνεται κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοβαθμούν.