Monday , 20 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας: 14 Θέσεις

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας: 14 Θέσεις – Λευκωσία

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκατέσσερις (14) κενές θέσεις Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.  Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.  Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519,34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από το νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α.  Καθήκοντα και ευθύνες:

(α)   Αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο θα τοποθετηθεί και προς τούτο, μεταξύ άλλων, διεξάγει σχετικές έρευνες, επισκοπήσεις και ελέγχους, συλλέγει και αναλύει σχετικά στοιχεία και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.

(β)   Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό.

(γ)   Εφαρμόζει τη σχετική με το έργο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας νομοθεσία και κανονισμούς.

(δ)   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Β. Απαιτούμενα προσόντα

Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες του Οργανισμού τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός θέσεων  

Απαιτούμενα

Προσόντα

Κωδικός θέσεως
Τρείς (3) θέσεις Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σταΟικονομικά ή στα Νομικά (περιλαμβανομένου και του Barrister at Law),  ή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή στηΛογιστική, ή στη Στατιστική, ή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής, ή να είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, ή να είναι εγγεγραμμένος Ιατρός σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, ή να είναι εγγεγραμμένος Φαρμακοποιός σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. 3ΓΛ-ΟΑΥ
Δύο (2)

θέσεις

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου και του Barrister at Law). 2Ν-ΟΑΥ

 

Δύο (2)

θέσεις

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη Λογιστική ή μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. 2Λ-ΟΑΥ
Μία (1)

θέση

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στα Οικονομικά ή στη Στατιστική. 2ΟΙΣ-ΟΑΥ
Τρείς (3) θέσεις Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής. 3ΗΥ-ΟΑΥ
Μία (1)

θέση

Εγγεγραμμένος Ιατρός σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία 1Ι-ΟΑΥ
Δύο (2)

θέσεις

Εγγραμμένος Φαρμακοποιός σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία 2Φ-ΟΑΥ

Γ. Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση. Ειδικότερα, οι πιο πάνω θέσεις διέπονται από τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, Νόμοι του 1998 έως 2006 και του Τροποποιητικού Νόμου 106(Ι) του 2008. Περαιτέρω πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της θα αποσταλούν στους υποψήφιους μέσω ταχυδρομείου.

Δ.  Υποβολή Αιτήσεων

1.  Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Οργανισμού με τίτλο«Αίτηση για διορισμό ή προαγωγή σε θέση πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, www.hio.org.cy ή αποτεινόμενοι στο Οργανισμό στο τηλέφωνο 22557200.

2.  Δεν χρειάζεται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης σε περίπτωση που ο αιτητής πληροί τα προσόντα και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερο από ένα κωδικό θέσης.Οι αιτητές θα πρέπει να καταχωρήσουν τους κωδικούς των θέσεων για τις οποίες ενδιαφέρονται στο σημείο της αίτησης που αναγράφεται «Κωδικός Θέσης».Σημειώνεται ότι η αίτηση θα ληφθεί υπόψη για την ανάλογη θέση μόνο εάν αναγραφεί ο Κωδικός της/των θέσεων.

3. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β πιο πάνω. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

4.  Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

5.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 – 14:30 στη διεύθυνση:

Κλήμεντος 17-19, 4ος όροφος

1061 Λευκωσία

έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη:

Γενικό Διευθυντή,

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας,

Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:30.

(Θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται.)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.http://www.hio.org.cy/gr/openpositions.html

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA