Friday , 19 October 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Βουλή Των Αντιπροσώπων: Θέση Εργασίας

Βουλή Των Αντιπροσώπων: Κενή Θέση Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης, Βουλή των Αντιπροσώπων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Καθήκοντα και ευθύνες:

Με την επιφύλαξη των προνοιών του περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1961, όπως αυτός έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί με τους περί Προϋπολογισμού Νόμους

  • Ασκεί καθήκοντα Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης και διεκπεραιώνει σύμφωνα με τις οδηγείς του Διευθυντή της Οικονομικής Διαχείρισης, όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες που αφορούν τη λειτουργία και υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
  • Συντάσσει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή της Οικονομικής Διαχείρισης μνημόνια και εκθέσεις που αφορούν την αποτελεσματική διεξαγωγή της διαχείρισης των δαπανών και της ετοιμασίας του ετήσιου προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.
  • Με τις οδηγίες του Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης και σε συνεργασία με τους εντεταλμένους φορείς βοηθά στη σύνταξη των απαραίτητων μελετών για το κτίριο και τους περιβάλλοντες χώρους, την εκτέλεση και επίβλεψη των διάφορων έργων, καθώς και για τη συντήρηση και κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του κτιρίου της Βουλής.
  • Συντάσσει επιστολές ή άλλα έγγραφα αναγκαία για την προμήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιμου υλικού ή εφοδίων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Βουλής.
  • Διεξάγει έρευνες και συγκεντρώνει στοιχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή της Οικονομικής Διαχείρισης, με σκοπό την ανάλυση, διαμόρφωση, διατύπωση και υποβολή εισηγήσεων σχετικά με θέματα οικονομικής φύσης που χειρίζεται η Βουλή των Αντιπροσώπων και ετοιμάζει συναφείς εκθέσεις και μελέτες αναφορικά με τρόπους βελτίωσης της ακολουθούμενης λογιστικής διαδικασίας, της έγκαιρης απόδοσης λογαριασμών και της επίτευξης οικονομίας της δαπάνης.
  • Σε συνεργασία με εντεταλμένους φορείς μεριμνά για τη συντήρηση και κανονική λειτουργία των μικροφώνων, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και λοιπών εγκαταστάσεων του κτιρίου της Βουλής.
  • Εργάζεται και πέραν των συνήθων ωρών εργασίας, όταν το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.
  • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στις Οικονομικές Επιστήμες ή στη Δημόσια Διοίκηση ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. (β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω θέματα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101),όχι αργότερα από τις 30 Οκτωβρίου 2017.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). ΄Εντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας: www.psc.gov.cy.

Περισσότερα εδώ

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: