AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ): 6 Θέσεις εργασίας (€2,093 αρχικός μηνιαίος μισθός)

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ): 6 Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

Το Ίδρυμα

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Ως εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, παρέχει χρηματοδότηση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, συνεισφέροντας στην επίτευξη του οράματος να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία.

Οι Θέσεις

 • Έξι (6) Επιστημονικοί Λειτουργοί (03/RIF2022), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, όπου οι τρείς (3) θα στελεχώνουν το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας.

Αρμοδιότητες

 • Συμβολή στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση μέτρων, σχεδίων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα.
 • Ανάληψη δράσεων για την προώθηση της Κυπριακής συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά και άλλα Διεθνή προγράμματα και πρωτοβουλίες.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων στον τομέα αρμοδιοτήτων του/της και εκτέλεση δημοσίων παρουσιάσεων.
 • Παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης στο κοινό σε θέματα της αρμοδιότητάς του/της.
 • Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με την Έρευνα / Τεχνολογία / Καινοτομία
 • Συμβολή στην προώθηση της δικτύωσης της Κυπριακής ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας με τις αντίστοιχες Διεθνείς σε θέματα Έρευνας/ Τεχνολογίας/ Καινοτομίας.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη των σχέσεων του Ιδρύματος με την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου.
 • Συμβολή στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων έργων που αναλαμβάνει το Ίδρυμα.
 • Εκτέλεση οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της  ανατεθούν από τον/την Γενικό/ή Διευθυντή/ντρια

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα / τίτλος / ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου πανεπιστημίου.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα / τίτλος / ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου πανεπιστημίου.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, , υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, προσαρμοστικότητα σε δυναμικό περιβάλλον, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση MS Office και πολύ καλός χειρισμός του διαδικτύου.
 • Σχετική επαγγελματική πείρα θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Απολαβές και Ωφελήματα

 • €2,093 αρχικός μηνιαίος μισθός, στη μισθολογική κλίμακα ΙδΕΚ-ΚΜ6.
 • 13ος μισθός.
 • Στο βασικό μισθό προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα έχουν εγκριθεί με νομοθεσία και καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
 • Επιχορηγημένο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, συμπληρωματικό του ΓΕΣΥ.
 • Ταμείο Προνοίας με 7% Εισφορά Εργοδότη.
 • Φιλικό ωράριο εργασίας, 08:00 – 15:00, εκτός Τετάρτης 08:00 – 18:00 και ωράριο 08:00 – 15:00 καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
 • Δωρεάν χώρος στάθμευσης.

Διάρκεια Σύμβασης

 • Σύμβαση ορισμένου χρόνου, πρώτου διορισμού, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων μηνών (24) μηνών.

Υποβολή Αιτήσεων

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS